โครงสร้างการบริหาร

Print PDF


รายนามคณะกรรมการประจำภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร.รักเกียรติ  จิตคติ

หัวหน้าภาควิชาเคมี

2

ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

รองหัวหน้าภาควิชาเคมี

3 ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาเคมี

4

ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเคมี

5 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

6

ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเคมี

7

ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

8

ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการLast Updated on Friday, 18 November 2016 08:52