แนะนำภาควิชา

Print PDF

4. จำนวนนักศึกษา

 

ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

48


1

เคมี

2538

80

68

62

49

6

1

266


2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

2550

26

21

18

8

-

-

73
หมายเหตุ ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54


ตารางที่ 3 จำนวนหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

1

เคมี

2547

4

8

7

-

-

19

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54

 

ตารางที่ 4 จำนวนหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

48

1

เคมี

2548

0

6

4

1

1

3

15

หมายเหตุ ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54

ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้ง :  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

ภาควิชาเคมีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2532 เพื่อจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2538 และสอนวิชาเคมีพื้นฐานแก่นักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลจากสถาบันในจังหวัดอุบลราชธานี ภาควิชาเคมีได้ดำเนินการเรื่องประกันคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ภายใต้แนวทางที่มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์กำหนด โดยมีนโยบายที่จะผนวกการประกันคุณภาพเข้ากับการปฏิบัติภารกิจประจำวัน

1. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1.1  ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรม

1.2  ปณิธาน

1.  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม

3.  ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

4.  ให้บริการวิชาการ

1.3  วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

1.  เพื่อสร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อยหนึ่งภาษาในสาขาวิชาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และนำมาประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ได้

2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

3.  เพื่อให้การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.  เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

5.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

6.  เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


2. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ภาควิชาเคมี เปิดสอนทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเคมี

4.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเคมี

 

3. จำนวนอาจารย์และบุคลากร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 40.5 คน แบ่งเป็น

-  ตำแหน่งอาจารย์สายวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 28.5 คน ดังแสดงในตารางที่ 2

-  ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) 12  คน

 

ตารางที่ 4 อาจารย์ภาควิชาเคมี จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ นับตามปีงบประมาณ 2552

ภาควิชา

ตำแหน่ง

คุณวุฒิที่ครองในปัจจุบัน

รวม

ปฏิบัติงานประจำ

ศึกษาต่อ

เอก

โท

ตรี

รวม

เอก

โท

รวม

เคมี

รองศาสตราจารย์

2

1

-

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

-

-

9

อาจารย์

15

4

-

19

รวม

26

5

-

31

หมายเหตุ ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  26 พฤศจิกายน 2556

 

4. จำนวนนักศึกษา

 

ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

48


1

เคมี

2538

80

68

62

49

6

1

266


2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

2550

26

21

18

8

-

-

73
หมายเหตุ ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54


ตารางที่ 3 จำนวนหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

1

เคมี

2547

4

8

7

-

-

19

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54

 

ตารางที่ 4 จำนวนหลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา รหัส

(คน)

รวม

53

52

51

50

49

48

1

เคมี

2548

0

6

4

1

1

3

15

หมายเหตุ ข้อมูลจากงานวิชาการ ณ วันที่  25 เม.ย. 54

 

Last Updated on Tuesday, 26 November 2013 09:57