คะแนนสอบกลางภาควิชา 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (1-2554)

Print PDF

 

คะแนนสอบกลางภาควิชา 1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (1-2554)

ดร.สุภาพร พรไตร  email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ลำดับ รหัส ชื่อ-สกุล เต็ม 90 คิด 30%
1 49130501 นายภูมิภิรัฐ กลัดวงษ์ 60 20
2 50135185 นางสาวสุภิญญา บัวชุม 56 19
3 50170350 นางสาวชัชฎาภรณ์ ดงเย็น 55 18
4 50174607 นายภัทรพงษ์ ศิวิไลซ์ 48 16
5 50215612 นายไตรรัตน์ สุคำภา 54 18
6 50236424 นายเอกภพ ใจหาญ 39 13
7 5111400073 นางสาวนุชนาฏ ทองลา 61 20
8 5111400134 นางสาวเยาวเรศ ดอกเกษ 64 21
9 5111400174 นางสาววิไลลักษณ์ ยุตวัน 68 23
10 5111400387 นางสาวชลธิรา สุกใส 63 21
11 5111400578 นางสาววิยดา แสนนาวา 65 22
12 5111401704 นายเรืองฤทธิ์ คำคนซื่อ 54 18
13 5111401740 นางสาวกอแก้ว เวียงคำ 67 22
14 5111401823 นางสาวชลิดา ชันชาติ 64 21
15 5111401845 นางสาวทัศมาลี คำแพงทอง 57 19
16 5111401854 นางสาวนภาพรรณ์ กองทอง 60 20
17 5111401935 นางสาวสายศินีย์ วงษ์พินิจ 58 19
18 5111401942 นางสาวสุจิตรา วังแก้ว 47 16
19 5111401962 นางสาวสุดารัตน์ บานชื่น 61 20
20 5111411006 นางสาวมนสิกานต์ ทองเพชร 68 23
21 5111420019 นางสาวกฤษญารัตน์ จุลทัศน์ 65 22
22 5111420037 นายกิตติพงษ์ ภิญโญ 58 19
23 5111420109 นางสาวเนตรลดา ชนีวงษ์ 67 22
24 5111420954 นางสาวศรีภัทรา โสภาสิน 64 21
25 5111440147 นางสาวทิพวรรณ แก่นการ 76 25
26 5111440240 นางสาวพรทิพย์ อกอุ่น 67 22
27 5111440259 นางสาวพรทิพย์ บุญครัน 60 20
28 5111440309 นางสาวพิมพ์ชนก อินวงศ์ 61 20
29 5111440662 นางสาวพรพิมล แว่นทอง 59 20
30 5111440738 นางสาววชิราภรณ์ ชูใจ 58 19
31 5111440828 นางสาวสกาวเดือน ศรีโจมรัก 55 18
32 5112400351 นายวีระวัฒน์ ไสยศาสตร์ 46 15
33 5112400487 นางสาวชยานันท์ เหนี่ยวพันธุ์ 55 18
34 5112420452 นายพยงค์ศักดิ์ มินกระโทก 51 17
35 5112420506 นายวรพันธ์ เถาวัลย์ 52 17
36 5112430279 นายวัฒนา สาริศรี 28 9
37 5112441358 นายภานุวัฒน์ ศรีมูล 49 16
38 5112441679 นายวุฒิชัย ชมภูจันทร์ 40 13
39 5112442119 นายอดิศักดิ์ เกตุพงษ์ 52 17
40 5112443437 นายอิสระ ดวงจันทร์ 49 16
41 5113410807 นายทศพร นันโท 68 23
42 5117410188 นายพิทูรย์ กอดทอง 66 22
43 5117420374 นายสุรชัย ภักดีไทย 57 19
44 5117422011 นายณัฐกิตติ์ หลอดเงิน 44 15
45 5117430025 นายวรรธนัย จริยานันทศักดิ์ 56 19
46 5117430186 นายชาติชาย อุทุม 34 11
47 5117440145 นายชูเกียรติ สุรำนาจ 52 17
48 5117440213 นายถวิล เจริญรัตน์ 58 19
49 5117440763 นายสำราญศักดิ์ พิมูลชาติ 48 16
50 5117446222 นางสาวดุสิตา ดาวสันเทียะ ขาดสอบ 0
51 5117446314 นางสาวนิตยา พระเรียง 47 16
52 5121460508 นายศุภกร พรหมทา 41 14
53 5211400397 นางสาวเสาวลักษณ์ สีสุวะ 59 20
54 5211401138 นายเทวินทร์ กองแก้ว 38 13
55 5211401965 นางสาววันวิสาข์ สอนอาจ 45 15
56 5211402968 นายพิทักษ์ สีดา 62 21
57 5211403062 นางสาวปภาวดี ญาติวงค์ 67 22
58 5211410293 นางสาวสุพรรษา บุญถม 45 15
59 5213401811 นายสมชาย สมเสียง 57 19
60 5213402461 นายเรืองเดช ภูจอมดาว 61 20
61 5213412765 นางสาวศศิธร สอบใหม่ ขาดสอบ 0
62 5213413254 นายสุริยศักดิ์ บรรเทิงสุข 67 22
63 5213413795 นายกิตติกรณ์ พงษ์พิทักษ์ 51 17
64 5213413809 นายไกรวุฒิ เพชรนาวี 44 15
65 5213413854 นายพงศธร ฐานเทศ 43 14
66 5213451834 นายสกุลชัย ไชยทองศรี 54 18
67 5213452905 นายประสิทธิ์ วารินทร์ ขาดสอบ 0
68 5217401602 นางสาวจิยะพร สมบูรณ์พันธ์ 59 20
69 5217402191 นางสาวรัชฎาภรณ์ มัศยามาศ 52 17
70 5217404324 นายพิสิทธิ์ สุนทรโลหะนะกูล 45 15
71 5217404874 นางสาวธาริษา อร่ามเรือง 49 16
72 5217413555 นายจักรพันธ์ ศรีเสน 51 17
73 5217414251 นางสาวศศิภา สิริพิริยะ 55 18
74 5217415663 นางสาวจารุวรรณ สมานทอง 59 20
75 5217417005 นางสาวพจนีย์ สีทอง 52 17
76 5217450170 นางสาวชุติมา ไชยรักษ์ 39 13
77 5217450970 นางสาวอรุโนทัย รู้ใหม่ 48 16
78 5217453416 นายธนานุสรณ์ วงษ์มุน 44 15
79 5217454431 นางสาวช่อเพชร ยืนยาว 59 20
80 5217455238 นางสาวสุภาพร จารุกขมูล 57 19
81 5221452083 นางสาวกุลภัสสร อรรคระน้อย 57 19
82 5221452588 นางสาวนัยน์ชนก สาธุ 60 20
83 5221452799 นางสาวภัทรสุดา มาลีหวล 42 14
84 5223410869 นายจีรายุ อ้อทอง 40 13
85 5311400664 นางสาวศิริมา นาคททรงแก้ว 54 18
86 5311403379 นางสาวชิดชนก อ่อนตาม 69 23
87 5311403791 นางสาวอลิษา หมายมี 60 20
88 5311405021 นางสาวนวาระ สัมฤทธิ์สกุลชัย 73 24
89 5313400617 นายชยธร สังข์ศิริคุปต์ 49 16
90 5313401498 นายปฏิวัติ สระสิริ 45 15
91 5313402455 นายวัชรเมธี ปะวันนัง 41 14
92 5313410168 นายเทพประสิทธิ์ สีทองปราบ 35 12
93 5314400892 นางสาวกนกกุล วิสาพรหม 61 20
94 5314400919 นายกิตติพงษ์ คำแน่น 39 13
95 5314400937 นางสาวณัฐฐพร ศรีบัวบาล 41 14
96 5314401082 นางสาวสุรีรัตน์ ถานัน 33 11
97 5314401109 นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล 59 20
98 5314402542 นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์ 43 14
99 5314402948 นางสาวสุภัทรพร ลาฟอง 52 17
100 5314402957 นายสุริยวัฒน์ ศรีการะบุตร 54 18
101 5314403981 นายสุวิทย์ จำเริญ 47 16
102 5317401229 นายธงชัย ดาวเรือง 44 15
103 5317401841 นางสาวปาจรีย์ ขุมหิรัญ 39 13
104 5317401874 นางสาวภัทรา มุตุมาจันทร์ 46 15
105 5317401986 นางสาวสถีนา อภัยศิลา 53 18
106 5317401993 นางสาวสุกัญญา เขื่อนคำ 43 14
107 5317402028 นายอภิชิต คณารักษ์ 55 18
108 5317402059 นางสาวอริสา สมพร 49 16
109 5317402073 นางสาวอาทิตยา สุกรีฑา 56 19
110 5317402264 นางสาวณัฐวดี มณีเติม 61 20
111 5317402303 นางสาวทิพวรรณ เกตุชาติ 50 17
112 5317402314 นางสาวทิพวรรณ จันดี 55 18
113 5317402327 นางสาวธิดารัตน์ ปิตะโหตะระ 60 20
114 5317402332 นางสาวนภาพร ณ อุบล 54 18
115 5317402655 นางสาวรุ่งฤดี เจนจบ 65 22
116 5317402691 นางสาววรัญญา วิลามาตย์ 57 19
117 5317402749 นางสาวศิรารัตน์ ประดับเพชร 58 19
118 5317403023 นายธวัชชัย อภัยพันธ์ 61 20
119 5317404266 นายพีระยุทธ สารรักษ์ 62 21
120 5317404512 นายสุเมธี จาเพียราช 51 17
121 5317404602 นางสาวเกตวดี ถาพร 45 15
122 5317404648 นางสาวนันทนา บริสุทธิ์ 57 19
123 5317404671 นางสาวปัฐวี ทนุพันธ์ 36 12
124 5317404846 นางสาวอารดา ตีรักษา 46 15
125 5317404998 นายกฤษณุ บรรจบลาภ 35 12
126 5317406501 นางสาวชนกนันท์ จันทร์พิลา 63 21
127 5317406512 นางสาวชมพูนุช สิมพันธ์ 60 20
128 5317407009 นางสาวลลิตา สายลุน 58 19
129 5317407090 นางสาวสาวิตรี นิราราช 57 19
130 5320400028 นายกฤษณะ เครือชารี 43 14
131 5320400033 นางสาวกลิ่นนิรัณ โทนสัน 46 15
132 5320400040 นายกิตติกุล แสงฤทธิ์ 55 18
133 5320400060 นางสาวจันจิรา น้อยวงค์ 54 18
134 5320400095 นางสาวจิราวรรณ แก้วยินดี 34 11
135 5320400222 นางสาวประภัสสร อังศุวิจิตรกุล 47 16
136 5320400282 นางสาวพรสุดา ด้วงสงค์ 59 20
137 5320400303 นายพิรียพงศ์ กสิพันธ์ ขาดสอบ 0
138 5320400332 นางสาวภัสราพร แสนทวีสุข 44 15
139 5320400349 นายไมตรี จิตงาม 44 15
140 5320400387 นางสาวรุ่งทิวากร จอมหงษ์ 62 21
141 5320400439 นางสาววิภาดา นำระนะ ขาดสอบ 0
142 5320400446 นางสาววิราภรณ์ ไกรยา 40 13
143 5320400455 นายวิสิทธิ์ พรหมศร 45 15
144 5320400479 นางสาวศิริรัตน์ ศิริวรรณ 40 13
145 5320400509 นางสาวส้มโอ ทองเนตร 49 16
146 5320400538 นางสาวสินีนาถ จินาวรณ์ 51 17
147 5320400583 นายเศรษฐกิจ ช่างดำ 22 7
148 5320400590 นางสาวกชพร เมนะรุจิ 38 13
149 5320400624 นางสาวชุติมณฑน์ แผนวิเชียร 50 17
150 5320400646 นางสาวธนภรณ์ กานา 51 17
151 5320400655 นางสาวนัทถยา สงใย 52 17
152 5320400684 นางสาวพัชรีภรณ์ สาลี 52 17
153 5320400703 นางสาวภาณี นนทปะ 35 12
154 5320400714 นางสาวศศิวิมล สีหะวงษ์ 49 16
155 5320400808 นายนิวัฒน์ ปัญโญใหญ่ 36 12
156 5321405710 นายอนุสรณ์ สังกะเพศ 39 13
157 5321406205 นายณัฐพล ขุนหอม ขาดสอบ 0
158 5321406241 นายดุลยวัตร์ พยัคฆ์ ขาดสอบ 0
159 5321406551 นางสาวศศินิภาภรณ์ ชัยพินิจ 39 13
160 5411400946 นายขจรศักดิ์ เขตดอน 57 19
161 5411400955 นายจรูญศักดิ์ กันชัย 40 13
162 5411400979 นางสาวจันทกานต์ อ่อนสาคร 44 15
163 5411400984 นางสาวจิราภรณ์ พันธ์เพ็ง 40 13
164 5411401000 นางสาวจุฑารัตน์ แก่นจันทร์ 53 18
165 5411401024 นายเจนณรงค์ บุญฤทธิ์ 50 17
166 5411401039 นางสาวชญานี แก้วพรม 51 17
167 5411401046 นางสาวชญานี เสริมศรี 64 21
168 5411401055 นายชัยชาติ สามาตรกูล 61 20
169 5411401066 นางสาวชิดกมล ทูลคำรักษ์ 72 24
170 5411401079 นางสาวฐิติมน วิเศษชาติ 46 15
171 5411401084 นายณรงค์เดช บุญเชิด 59 20
172 5411401091 นางสาวณัฐญาณี บัวงาม 42 14
173 5411401101 นางสาวณัฐพร ทองให้ 55 18
174 5411401112 นางสาวทิวากร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 72 24
175 5411401125 นางสาวนันท์ชพร หอมทอง 43 14
176 5411401130 นางสาวนันทิชา วรรณสินธ์ 62 21
177 5411401147 นางสาวนันทิยา ดีบุบผา 66 22
178 5411401156 นางสาวนันทิยา หน่อแก้ว 51 17
179 5411401167 นางสาวนารถฤดี จันทปสาร 44 15
180 5411401170 นางสาวน้ำทิพย์ คำมุลตรี 66 22
181 5411401185 นางสาวน้ำฝน กิ่งวัน 55 18
182 5411401192 นางสาวนำศิริ พิริยะกิจไพบูลย์ 44 15
183 5411401204 นางสาวนิตยา คำพันธ์ 52 17
184 5411401228 นางสาวเบญจวรรณ สมชอบ 64 21
185 5411401233 นางสาวประภัสสร ฑีฆะสุข 64 21
186 5411401240 นางสาวประภาวัลย์ ขันอาสา 47 16
187 5411401259 นางสาวปรีญาภัทร ตะวังทัน 61 20
188 5411401260 นางสาวปวีณา ใจเอื้อ 49 16
189 5411401273 นางสาวปาลิกา เอกธาดาธนกิจ 53 18
190 5411401288 นายพงษ์พันธ์ ศรีโกศล 63 21
191 5411401295 นางสาวพรรณปพร ถวัลย์เวช 48 16
192 5411401309 นางสาวพิจิกา มูลอำคา 55 18
193 5411401310 นางสาวภาวิณี วิชลิน 37 12
194 5411401338 นางสาวเมทินี นิยม 52 17
195 5411401345 นายเมธา รัตนพิทักษ์สุข 57 19
196 5411401354 นางสาวยอดหญิง เข็มทอง 28 9
197 5411401365 นางสาวรัชนี เกื้อกูล 60 20
198 5411401378 นางสาวริญาพร สมหวัง ขาดสอบ 0
199 5411401383 นางสาวรุ่งฤทัย กูดโสม 52 17
200 5411401390 นางสาวเรไร เจตนา 46 15
201 5411401417 นางสาววรนาท จันทรประทักษ์ 67 22
202 5411401420 นางสาววรรณภา สายตรง 50 17
203 5411401435 นางสาววิมลสิริ กองไชย 60 20
204 5411401442 นางสาววิไลวรรณ ศรีลาวรรณ์ 51 17
205 5411401451 นายวิษณุ สมบัติ 51 17
206 5411401462 นางสาวศรัญญา แก่นท้าว 49 16
207 5411401475 นางสาวสุดารัตน์ พรมบุตร 59 20
208 5411401497 นางสาวสุนิสา คนซื่อ 64 21
209 5411401516 นางสาวสุปรียา ฉลาดดี 52 17
210 5411401529 นางสาวสุพรรษา ดุมกลาง 52 17
211 5411401534 นางสาวสุพัตรา คนตรง 64 21
212 5411401541 นางสาวสุพิชญา สาหินกอง 52 17
213 5411401550 นางสาวสุภาพร เทียมวงค์ 64 21
214 5411401561 นางสาวสุภาวดี คำสม 58 19
215 5411401574 นายอภิชาต บรรลังค์ 45 15
216 5411401596 นางสาวอภิสรา จันทร์สุข 55 18
217 5411401606 นายอภิสิทธิ์ อุทคำกอง 63 21
218 5411401617 นายอมรชัย ไชยโคตร 61 20
219 5411401620 นางสาวอรวิภา อรเพชร 57 19
220 5411401635 นางสาวอัจฉรีย์ รัฐวัฒนานนท์ 47 16
221 5411402236 นางสาวกนกวรรณ ณ อุบล 40 13
222 5411402243 นางสาวกนกวรรณ พละศักดิ์ 46 15
223 5411402252 นางสาวจตุพร สิริพงศ์วิรุฬห์ 67 22
224 5411402263 นายจิรวัฒน์ สิมผาบ 37 12
225 5411402281 นางสาวจุรีรัตน์ จันทาทอง 45 15
226 5411402298 นางสาวเจนจิรา ทุมเสน 42 14
227 5411402302 นายชาญณรงค์ สงคราม 60 20
228 5411402313 นางสาวธนาพร กอมะณี 48 16
229 5411402326 นายธีระทรัพย์ สมบูรณ์ 57 19
230 5411402331 นายธีระพล ลาภา 40 13
231 5411402348 นายปิยะราช อาษากิจ 48 16
232 5411402357 นายพิชยา เพียสา 28 9
233 5411402368 นายมรกต กาละปัตย์ 49 16
234 5411402371 นายเมฆ ต่องสุพรรณ 50 17
235 5411402386 นางสาวระพีพร นงนุช 56 19
236 5411402393 นายโรมรัน จันทะดวง 52 17
237 5411402409 นายวณิชยา ไตรมูล 53 18
238 5411402410 นางสาววิจิตรา ณ อุบล 60 20
239 5411402423 นายอภิศักดิ์ จันทร์โรจนานนท์ 43 14
240 5411402438 นางสาวอังคณา สอาดรัตน์ 51 17
241 5411402445 นางสาวอัญทิกา โถชัยคำ 58 19
242 5411402454 นายอานันท์ รอดกลาง 39 13
243 5411403752 นางสาวจุฑามาศ วันประจิต 59 20
244 5411403763 นางสาวณัฐิกา ชาติมนตรี 51 17
245 5411403776 นายธนบัติ มัชฌิโม 54 18
246 5411403781 นางสาวธัญญารัตน์ ชิณวงศ์ 60 20
247 5411403798 นายนรินทร์ ผงทอง 49 16
248 5411403802 นางสาวนิชาภา เสนามาตย์ 62 21
249 5411403813 นางสาวปวิดา บัวเขียว 60 20
250 5411403826 นางสาวปัญชรี ราชเสนา 56 19
251 5411403848 นางสาวพิสุทธนันท์ นันทะเสนีย์ 63 21
252 5411403857 นายยุทธนา วงษ์หนองหว้า 57 19
253 5411403868 นางสาวลดาวัลย์ พันธ์รัมย์ 63 21
254 5411403871 นางสาววรณี สมบัติสถิตกุล 63 21
255 5411403886 นางสาววิชชุดา กะตะศิลา 57 19
256 5411403893 นายวิริยะ พิชัยพิทยาธร 51 17
257 5411403909 นางสาวศรสวรรค์ ด้วงคำสอน 59 20
258 5411403910 นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ ขาดสอบ 0
259 5411403923 นายอดิศร ชูเลิศ 52 17
260 5411404162 นายจักราวุธ คงอ่อน 44 15
261 5411404180 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีแสง 51 17
262 5411404197 นางสาวรัตนา กันนุฬา 46 15
263 5411404209 นายวิจิตร พุฒหอม 37 12
264 5411404210 นางสาวศิริลักษณ์ ปรือทอง 45 15
265 5411404245 นายสิทธิชัย จันทาสูงเนิน 69 23
266 5411404667 นางสาวนงค์เยาว์ นนทวงษ์ 63 21
267 5411404962 นายเทพรัตน์ แก้วบุตร 52 17
268 5413400144 นางสาวกาญจมาศ ทองทิพย์ 67 22
269 5413400164 นายกิตติคุณ ลำพาย 47 16
270 5413400362 นายจักราช สิงห์สิทธิ์ 60 20
271 5413400487 นายเฉลิมชัย บุบพะโต 46 15
272 5413400632 นายชิตพงษ์ โชติประเสริฐ 55 18
273 5413400694 นายฐาปกรณ์ ทองมนต์ 38 13
274 5413400812 นายณัฐวุฒิ ฝอดสูงเนิน 57 19
275 5413400944 นายธนกร เมืองรี 62 21
276 5413400982 นายธนวิทย์ สุขเกิด 52 17
277 5413401415 นายปวีร์ ปะวะเสนัง 64 21
278 5413401488 นายพงศ์ธวัช สำราญ 58 19
279 5413401604 นายพิษณุ ทองรินทร์ 42 14
280 5413401660 นายพีรวัฒน์ มะวงษ์ 55 18
281 5413401707 นายภูเบศ นิชรัตน์ 67 22
282 5413401910 นายราเมศวร์ เลขาตระกูล 54 18
283 5413401990 นายวรินทร ยืนยง 60 20
284 5413402047 นายวัฒนา บุญคง 70 23
285 5413402186 นายวีรธรรม นครไทย 60 20
286 5413402216 นายวีระพันธ์ ฉายเนตร 46 15
287 5413402250 นายวุฒมีชัย ตาลหอม 55 18
288 5413402535 นายสถาพร เรืองศรี 60 20
289 5413402829 นายสุริยา อานนท์ 61 20
290 5413402874 นายองค์อาจ โพนพุฒ 64 21
291 5413402889 นายอดิพงศ์ ศรีพุทธา 44 15
292 5413402902 นายอดิศักดิ์ ยะสะกะ 41 14
293 5413403017 นางสาวอภัสรา ไชยสุวรรณ 65 22
294 5413403062 นายอภิรุฬห์ สายทอง 61 20
295 5413403211 นายอิศเรศ พาพินิจ 52 17
296 5413403305 นายกิติภูมิ สัตตะบุตร 51 17
297 5413403334 นายคุณากร วันดี 48 16
298 5413403585 นายเดชจรินทร์ จันมานิตย์ 52 17
299 5413403631 นายทวีศักดิ์ บุญล้อม 60 20
300 5413403648 นายทิวา แสนศิลา 54 18
301 5413403734 นายนพรัตน์ ศาลาสุข 46 15
302 5413404003 นายภูธเรศว์ ดาแก้ว 43 14
303 5413404094 นายวสันต์ จรรยา 43 14
304 5413404221 นายวีรพล จบหล้า 34 11
305 5413404276 นายศตวรรษ นิมิตร 63 21
306 5413404478 นายสิทธิโชค ณ อุบล 60 20
307 5413404483 นายสิทธิพงษ์ ไชยฉัตร 56 19
308 5413404564 นายอภิชิต บุญมี 56 19
309 5413404599 นายอภิรักษ์ ปิดสายะ 57 19
310 5413404609 นายอภิวัฒน์ พรหมกัลป์ 48 16
311 5413404726 นางสาวกรองทอง บริสุทธิ์ 28 9
312 5413404786 นายขจรพัฒน์ ขำเจริญ 48 16
313 5413404836 นายเจริญวุฒิ จันทร์ทอง 40 13
314 5413404898 นางสาวฐิติยาพร สุแก้ว 51 17
315 5413405031 นายธนาดุลย์ ศิลาพันธ์ 69 23
316 5413405086 นายธีระพงษ์ ศรียากรณ์ 56 19
317 5413405220 นางสาวปิยดา งามแสง 43 14
318 5413405367 นายยงยุทธ สิทธิลาชัย 64 21
319 5413405437 นายวัชรพงษ์ แก้วกล้า 31 10
320 5413405576 นายอภิสิทธิ์ ไพรศรี 49 16
321 5413405608 นายอลงกรณ์ วิทยาขาว 43 14
322 5414400161 นางสาวดวงใจ ทองกลม 44 15
323 5414401223 นายกฤษฎา กมุทมาศ 41 14
324 5414401238 นางสาวกาญจน์ทิพย์รัตน์ นางาม 44 15
325 5414401254 นางสาวกิติมาภรณ์ ธรรมวิภาภรณ์ 47 16
326 5414401265 นางสาวจิรานุช ชุมนวล 49 16
327 5414401278 นางสาวจิราพัจน์ สินวิวัฒนกุล 64 21
328 5414401283 นางสาวดาลิกา มะณู 70 23
329 5414401304 นางสาวทิพาพร สังฆมโนเวศ 40 13
330 5414401333 นางสาวธัญลักษณ์ แสงอุ่น 49 16
331 5414401340 นางสาวปาริฉัตร ลิ้มพันธ์ 42 14
332 5414401359 นางสาวปิยนันท์ โพธิวัฒน์ 40 13
333 5414401388 นางสาวพิมพ์ชนก บุญเอื้อ 53 18
334 5414401395 นางสาวเพชรไพลิน สวัสดิ์ตระกูล 51 17
335 5414401401 นางสาวมนชนก ตาลเอี่ยม 56 19
336 5414401430 นางสาวราตรี บุญสุภาพ 53 18
337 5414401447 นางสาววิมลรัตน์ ศิริพร 51 17
338 5414401456 นายศรัณย์ ใจทอง 41 14
339 5414401467 นางสาวศิริพร สุนทรประยูร 45 15
340 5414401485 นางสาวสุธาดา บุญโสม 47 16
341 5414401511 นางสาวอนงรัตน์ คนคง 53 18
342 5414401524 นางสาวอภัสรา โนนแก้ว 51 17
343 5414401539 นางสาวอมรรัตน์ แซ่จึง 49 16
344 5414401546 นางสาวอมรรัตน์ สายคูณ 56 19
345 5414401555 นางสาวอมรรัตน์ สีแสด 42 14
346 5414401566 นางสาวอุษาวดี ตรีกลาง 48 16
347 5414401854 นายกฤษณ์ กิมานันท์ 60 20
348 5414401865 นางสาวแกมกาญจน์ มุระดา 39 13
349 5414401878 นายจตุรงค์ แพงอ่อน 44 15
350 5414401906 นายทรนง ใจทอง 50 17
351 5414401917 นางสาวทิพาพร ผลเกิด 49 16
352 5414401920 นายธนพนธ์ รงรอง 38 13
353 5414401935 นางสาวธนิตา สายหงษ์ 54 18
354 5414401942 นางสาวนฤมล มณีสังข์ 30 10
355 5414401951 นางสาวนฤมล ศิริพร 55 18
356 5414401962 นายปกรณ์ ปุกหุต 63 21
357 5414401980 นายวันวิวัฒน์ พาลี 40 13
358 5414401997 นางสาววารุณี ขันธ์ดวง 49 16
359 5414402008 นางสาวศศิธร หลงผดุง 50 17
360 5414402019 นางสาวสุกัญญา จันฤศิล 51 17
361 5414402022 นางสาวอ้อมใจ ฟองลม 56 19
362 5414402037 นายเอกสิทธิ์ บาลอ่อน 40 13
363 5414402404 นางสาวกัญญารัตน์ การภักดี 40 13
364 5414402415 นางสาวจรรยา จันทร์นัน 42 14
365 5414402428 นางสาวจุไรรัตน์ แย้มโชติ 46 15
366 5414402433 นางสาวญาณิศา แซ่ฮ้อ 51 17
367 5414402440 นายณัฐพงษ์ พยัคฆา 61 20
368 5414402459 นายทศพล พิมพ์ผะกา 35 12
369 5414402460 นางสาวธิดารัตน์ ไชยประณิธาน 40 13
370 5414402488 นางสาวนริศรา สุดตา 55 18
371 5414402495 นางสาวนิติพร แสงทอง ขาดสอบ 0
372 5414402503 นางสาวปริญญา สมพันธ์เพ็ง 61 20
373 5414402514 นางสาวปัทมา เทพโพด 45 15
374 5414402527 นางสาวปิยะธิดา สวัสดิ์กุล 41 14
375 5414402532 นางสาวพัชราภรณ์ จันใด 48 16
376 5414402549 นางสาวพิมพ์วิมล แสงศรี 52 17
377 5414402558 นางสาวเพ็ญพิชฌา เจริญผลธนากานต์ 41 14
378 5414402572 นางสาวภคพร กุมารสิงห์ 45 15
379 5414402587 นายภานุพงศ์ เถาวัลย์ 53 18
380 5414402594 นางสาวภิญญดา นาสมปอง 34 11
381 5414402604 นางสาวยุพาพร สวัสดิ์วงศ์ชัย 49 16
382 5414402615 นางสาวละอองดาว ทองเฟื่อง 49 16
383 5414402628 นางสาววชิราพร ปัญญาธานี 50 17
384 5414402633 นางสาววราลักษณ์ ประกอบกิจ 49 16
385 5414402640 นางสาวสุดารัตน์ กำลังเขียว 50 17
386 5414402659 นางสาวสุรางคนา วิบูลย์ธรรมกิจ 40 13
387 5414402660 นางสาวโสรญา ชัยไพรินศิริ 38 13
388 5414402673 นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ขาว 34 11
389 5414402688 นางสาวอารียา ทัศนะพิทักษ์วงศ์ 46 15
390 5414402695 นางสาวอุมาพร ใจธรรม 44 15
391 5414402721 นายฉัตรณรงค์ ธงไชย 43 14
392 5414402752 นายธนัท มณีกาญจน์ 40 13
393 5414403069 นางสาวธารทิพย์ บุญห่อ 52 17
394 5414403423 นายกิตติชัย วิริยะวิญญู 51 17
395 5414403445 นายฐิติกรณ์ แสงโชติ 41 14
396 5414403483 นายศรัญญู บัวเขียว 46 15
397 5414403490 นางสาวสุวัฒนา สุพิพัฒน์มงคล 48 16
398 5414403522 นายณัฐชัย สุขประสงค์ 54 18
399 5414403537 นางสาวเพ็ญพร พันตรา 56 19
400 5414403553 นางสาวรสสุคนธ์ ธรรมสัตย์ 45 15
401 5414403564 นางสาวภารุณี ประวัติวิไล 33 11
402 5414403582 นางสาวอาภัสรินทร์ ปัสสาคำ 61 20
403 5414403623 นางสาวนรินทร์ทิพย์ สายพันธุ์ 39 13
404 5414403638 นางสาวสุรีย์พร ขันธุปัตน์ 48 16
405 5414403654 นายภาคภูมิ ชมอินทร์ 55 18
406 5414403678 นางสาวเกศราทิพย์ กุมภิโร 51 17
407 5414403683 นายดนัย แสงสว่าง 36 12
408 5414403690 นายกฤตานนท์ โสรินทร์ 38 13
409 5414403702 นางสาวขวัญฤทัย เหมธร 33 11
410 5414403713 นางสาวจุฑามาศ บุญด้วง 57 19
411 5414403757 นางสาวกาญจนา จันทารักษ์ 56 19
412 5414403768 นางสาวจิตติยา เข็มพันธ์ 54 18
413 5414403807 นายชัยณรงค์ ไทยอ่อน 47 16
414 5414403821 นางสาวระพีพรรณ สุขจิตร 46 15
415 5414403836 นางสาวสุกัญญา สุวรรณโค 55 18
416 5414403852 นางสาวนิภาวดี ทีอุปมา 53 18
417 5417400076 นางสาวจิราพร มีดี 53 18
418 5417400153 นายชนินทร์ วันมาลา 49 16
419 5417400812 นายอานันท์ ไชยอินทร์ 41 14
420 5417401886 นางสาวปนิดา อิ่มเต็ม 51 17
421 5417402834 นางสาวกนกวรรณ ศิริวรรณ 42 14
422 5417403006 นางสาวนุศราภรณ์ อินทร์เลิศ 63 21
423 5417403051 นางสาวพันธ์นิภา คันธศร 46 15
424 5417403062 นางสาวพิชญาภรณ์ ธรรมวงศ์ 31 10
425 5417403121 นางสาวยุภาดา จูมณีย์ 57 19
426 5417403136 นางสาวฤทัยรัตน์ หาระสาร 61 20
427 5417403198 นางสาววาสนา ผลทวี 56 19
428 5417403211 นางสาววิภาดา บริสุทธิ์ 39 13
429 5417403329 นางสาวสุภัตตรา เดชะคำภู 50 17
430 5417403350 นางสาวอรพรรณ ฉลาดล้ำ 57 19
431 5417403361 นางสาวอรพรรณ แสงกระโทก 66 22
432 5417403374 นางสาวอรอนงค์ สุวรรณะ 40 13
433 5417404348 นายวาทสิทธิ์ พงษ์ด้วง 46 15
434 5417405356 นางสาวจารุวรรณ ทาสีเพชร 63 21
435 5417405712 นางสาวจริยา ศรีวงค์ษา 68 23
436 5417406236 นางสาวกุลนันท์ กาบบัว 67 22
437 5417406577 นางสาวนภมณฑ์ เหล่าบุตรสา 48 16
438 5417406582 นางสาวนันทิยา สาแดง 50 17
439 5417406654 นางสาวพิมพ์ยุคนธ์ ปองนาน 43 14
440 5417407266 นายปกรณ์พศ คณานุรักษ์ 73 24
441 5417407291 นายพงศ์ศิริ เกษศิริ 50 17
442 5417407305 นายพรเทพ มณีนาค 37 12
443 5417407316 นายพัฒนพงศ์ สิทธิไชย 66 22
444 5417407567 นางสาวธิดาพร โชติพันธ์ 37 12
445 5419400010 นางสาวกมลเนตร มณีนิล 72 24
446 5419400023 นายกรกช ขอสินกลาง 72 24
447 5419400038 นายกษิต ศรีวิไล 76 25
448 5419400045 นางสาวกันต์ภัศสร พิพัฒน์ภัทรกุล 70 23
449 5419400054 นางสาวจุฑามาศ เสนาภักดิ์ 80 27
450 5419400065 นางสาวเจนจิรา ชนะกุล 74 25
451 5419400078 นายเจนวิทย์ เตียวสุวัฒน์ 54 18
452 5419400083 นายฉันทิช ภานุมาสวิวัฒน์ 74 25
453 5419400090 นางสาวชนัญญา ถนัดค้า 75 25
454 5419400100 นายณฐกร เวชกามา 73 24
455 5419400111 นางสาวณัชฎา ประสิทธิ์ภูริปรีชา 80 27
456 5419400124 นายณัฐธนพล ธิติเชษฐ์ตระกูล 73 24
457 5419400139 นายดิน ตังคโณบล 73 24
458 5419400146 นายทัตเทพ ลาภเดโช 60 20
459 5419400155 นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์ 68 23
460 5419400166 นางสาวทินานันท์ แพงคำ 70 23
461 5419400179 นายนนทพัทธ์ มาลานิยม 65 22
462 5419400184 นางสาวนิราภร ชื่นตา 72 24
463 5419400191 นางสาวปราณปริยา พาดี 68 23
464 5419400203 นายปริณทร์ นาคดี 64 21
465 5419400214 นางสาวปาจรีย์ สิมเสมอ 67 22
466 5419400227 นางสาวปิยรัตน์ ศรีเดช 79 26
467 5419400232 นายพงศธร โรจน์ศตพงค์ 74 25
468 5419400249 นางสาวเพชรระพี ศรีวงษ์ 79 26
469 5419400258 นายวงศธร เลิศวัฒนกิตติ 60 20
470 5419400269 นางสาวศตพร เสรีรัตนาคร 70 23
471 5419400272 นายศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล 62 21
472 5419400287 นางสาวศศิกร ศิริวิวัฒนกรกุล 77 26
473 5419400294 นางสาวศศิวิมล ตั้งวรรณวิบูลย์ 68 23
474 5419400308 นางสาวศิรดา สุรินทร์ 76 25
475 5419400319 นายศิริวัฒก์ สายสุทธิ์ 63 21
476 5419400322 นายศิวกรณ์ รัศมีวงจันทร์ 70 23
477 5419400337 นางสาวสราริน กิตติพีรชล 73 24
478 5419400344 นายสุขสันติ กันหารักษ์ 78 26
479 5419400353 นางสาวอนรรญพร จึงเจริญนรสุข 65 22
480 5419400364 นายอภิชัย วงศ์วิบูลย์ชัย 64 21
481 5420400047 นางสาวจันทิมา กัญยวงหา 48 16
482 5420400186 นางสาวปวีณา วรรณวัลย์ 51 17
483 5420400234 นางสาวภาวิณี ไชยสิทธิ์ 50 17
484 5420400289 นางสาววรยา บุญแสน 47 16
485 5421400330 นางสาวขวัญฤทัย พิมพ์ทอง 47 16
486 5421400521 นายเจษฎา อานันต์ 59 20
487 5421401898 นางสาววนัชญา โชติเจริญ 45 15
488 5421402118 นางสาววิลาวัลย์ สินอ้วน 59 20
489 5421402525 นายอธิวัฒน์ คุดนา 50 17
490 5421402846 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงใจ 57 19
491 5421402998 นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม 50 17
492 5421403216 นายเจษฎาพร พรมโคตร 47 16
493 5421403346 นายตวงสิทธิ์ บุ้งทอง 43 14
494 5421403506 นายพงศพัศ พิมพ์เจริญ ขาดสอบ 0
495 5421403681 นายศิรภัทร พรมตา 52 17
496 5421403816 นางสาวอัญชัญ ชลัมพุช 30 10
497 5421403874 นายพีรณัฐ กิเลนทอง ขาดสอบ 0
498 5423402439 นายธีรยุทธ ลีลาศ 54 18
ค่าเฉลี่ย 18
ค่าสูงสุด 27
ค่าต่ำสุด 7

449 5419400054 นางสาวจุฑามาศ เสนาภักดิ์ 80 27
455 5419400111 นางสาวณัชฎา ประสิทธิ์ภูริปรีชา 80 27