คะแนนสอบกลางภาควิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

Print PDF


คะแนนสอบกลางภาค 1102 109 Physical Science in Daily Life  1-2554

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน ติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itรหัส ชื่อ-สกุล สถานะ คะแนน
ปรนัย 94 อัตนัย 6 รวม 100
49111988 นางสาวชีวานันท์ นามวัง GD ปกติ 74 5.5 79.5
50117334 นายธีรชัย ไชยชนะ GD ปกติ 60 5 65
5111420064 นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณ GD ปกติ 66 5.5 71.5
5111440765 นางสาววิชุดา วงศ์เจริญ GD ปกติ 68 6 74
5111443100 นางสาวนิตยา ยศรุ่งเรือง GD ปกติ 73 5 78
5113412944 นางสาวอริสา สารราษฎร์ GD ปกติ 55 6 61
5117432096 นางสาวสุพัตรา คำพะทา GD ปกติ 44 5.5 49.5
5117441955 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณรมย์ GD ปกติ 41 5 46
5211400487 นางสาวพนิดา วิจิตรเชื้อ GD ปกติ 62 5.5 67.5
5211401019 นางสาวสมพิน มหาโคตร GD ปกติ 61 6 67
5211402498 นางสาววาสุกาญจน์ เสริมทรัพย์ GD ปกติ 62 5.5 67.5
5211451173 นางสาววิภาพร มีชัย GD ปกติ 64 5.5 69.5
5211451281 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า GD ปกติ 77 5.5 82.5
5213453344 นายวุฒิศักดิ์ กอบแก้ว GD ปกติ
5217413865 นางสาวบุษยมาส นาจาน GD ปกติ 62 6 68
5217417997 นางสาวยุพาพร พันธ์เลิศ GD ปกติ 66 6 72
5217418079 นางสาวโสภา รังศรี GD ปกติ 53 5 58
5311400598 นายภูมินทร์ มงคล GD ปกติ 62 6 68
5311400653 นายศรารัตน์ หอมหวล GD ปกติ 80 6 86
5311401160 นางสาวกาญจนาวดี ทองแดง GD ปกติ 64 4 68
5311401298 นายเทพพิทักษ์ อรรคบุตร GD ปกติ 46 5.5 51.5
5311401519 นางสาววิพาภรณ์ บุญก้อน GD ปกติ 53 5 58
5311401582 นางสาวสมฤทัย ศรีวิชัย GD ปกติ 55 4 59
5311401645 นางสาวอรุณี ถิ่นขาม GD ปกติ 49 5 54
5311403506 นางสาวเนตรนภา พิมพ์ดี GD ปกติ 67 5.5 72.5
5311405007 นางสาวกชกร ขันอาสา GD ปกติ 77 5.5 82.5
5311405212 นางสาวอภิญญา ปวะบุตร GD ปกติ 44 5.5 49.5
5314400908 นางสาวกิ่งฟ้า พันธ์พิพัฒน์ GD ปกติ 49 5.5 54.5
5314400982 นางสาววนิดา แก้วคำกอง GD ปกติ 58 3.5 61.5
5314401022 นางสาวสุขุมาล มงคลสวัสดิ์ GD ปกติ 40 4.5 44.5
5314401044 นางสาวสุทธิลักษณ์ เขียวอ่อน GD ปกติ 38 5.5 43.5
5314401077 นางสาวสุรนิมาศ นามโคตร GD ปกติ 46 6 52
5314401381 นางสาวเมธิกา จำรัส GD ปกติ 40 4.5 44.5
5314402896 นางสาวศิริรัตน์ มานะวัน GD ปกติ 35 5.5 40.5
5314403211 นางสาวทัชชานันทม์ สิมาฉายา GD ปกติ 47 5.5 52.5
5320400088 นางสาวจิราภรณ์ ชูพันธ์ GD ปกติ 46 5.5 51.5
5320400372 นายรัฐศาสตร์ ศรีสวัสดิ์ GD ปกติ 33 5.5 38.5
5320400400 นายวรพจน์ สุโพธิ์ GD ปกติ 45 5.5 50.5
5320400554 นางสาวสุภัทรา สารการ GD ปกติ 43 5 48
5413400658 นางสาวชุติกาญจน์ ศุภลักษณ์ GD ปกติ 47 5 52
5413401022 นายธัธธภูมิ เวียงปฏิ GD ปกติ 37 3.5 40.5
5413401404 นางสาวปรียาณัฐ เหมือนฤทธิ์ GD ปกติ 38 5 43
5413401695 นายภิรัชชกร ตรีพงษ์ GD ปกติ 49 5 54
5413401781 นายมีนา วงค์ตา GD ปกติ 73 5.5 78.5
5413401831 นายยุทธนา มหุนี GD ปกติ 42 4.5 46.5
5413402296 นายศรัญญู คำจันทร์ GD ปกติ 47 6 53
5413402551 นายสุทธิชัย ประกอบศรี GD ปกติ 52 4.5 56.5
5413402739 นายสุจินต์ ถาวร GD ปกติ 46 4 50
5413403246 นายเอกพล จารย์มีชัย GD ปกติ 53 5 58
5413403811 นายบัณฑิต มิตรจันทร์ GD ปกติ 39 4.5 43.5
5413404386 นายสมบัติ โสสุด GD ปกติ 73 5.5 78.5
5413404508 นายสิทธิพล สิริดี GD ปกติ 34 5.5 39.5
5413405682 นายชิตพล ทองเลิศ 99 ปกติ
5413405730 นายวรสิทธิ์ ทองมอญ GD ปกติ 49 3.5 52.5
5417400867 นางสาวกมลทิพย์ คำภูเขียว GD ปกติ 44 5.5 49.5
5417400870 นางสาวกรรณิกา ทันธิมา GD ปกติ 51 5.5 56.5
5417400885 นางสาวกัลยา พิลาศาสตร์ GD ปกติ 64 6 70
5417400908 นายกิตติชัย จัตตุพันธ์ GD ปกติ 43 5 48
5417400937 นางสาวจิรารัตน์ ศรีภิรมย์ GD ปกติ 45 5.5 50.5
5417400944 นางสาวจุฑามาศ จีนตะขบ GD ปกติ 42 4.5 46.5
5417400953 นางสาวจุฑามาศ เอกอุ GD ปกติ 53 6 59
5417400964 นางสาวจุไรวรรณ อาษา GD ปกติ 45 5 50
5417400977 นายชัยพิชิต กิตติการอำพล GD ปกติ 36 5 41
5417400982 นางสาวชุลีพร อินทร์ศรี GD ปกติ 44 5.5 49.5
5417400999 นายธิติ เกิดศิริ GD ปกติ 0
5417401008 นางสาวนริศรา มีทอง GD ปกติ 52 5.5 57.5
5417401019 นางสาวนิฤมล ดวงแก้ว GD ปกติ 53 5.5 58.5
5417401022 นางสาวนิศากร อุปถัมภ์ GD ปกติ 39 4.5 43.5
5417401037 นายปรมินท์ นามเฑียร GD ปกติ 61 5.5 66.5
5417401044 นางสาวประภา หิมะคุณ GD ปกติ 47 5 52
5417401053 นางสาวปิยะพร ธิอามาตย์ GD ปกติ 49 5.5 54.5
5417401064 นางสาวพรพิมล ฉลองคุณ GD ปกติ 45 5.5 50.5
5417401082 นายพัชรพล ปลื้มสงวนวงศ์ GD ปกติ 45 6 51
5417401099 นางสาวพัชรา นนท์ตา GD ปกติ 41 6 47
5417401123 นางสาวพิกุล คะนะนา GD ปกติ 44 5 49
5417401145 นางสาวพิชญาภา โพธิ์นอก GD ปกติ 45 6 51
5417401154 นายพิทยา ผมเพ็ชร GD ปกติ 29 5 34
5417401165 นางสาวพิไลวรรณ์ สมเพชร์ GD ปกติ 52 5 57
5417401178 นายพีรพงษ์ วิทยาประภาพร GD ปกติ 47 5.5 52.5
5417401183 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีโรจน์ GD ปกติ 37 5.5 42.5
5417401202 นางสาวภัทรพร แต้ศิริ GD ปกติ 57 5.5 62.5
5417401213 นายภัทรพล นารีบุตร GD ปกติ 50 4 54
5417401226 นางสาวเมริณี ศรีสุวรรณ GD ปกติ 43 5 48
5417401257 นางสาวรฎาภรณ์ ทองนาค GD ปกติ 35 5.5 40.5
5417401268 นางสาวรัตนา ศรีจำนงค์ GD ปกติ 43 5.5 48.5
5417401271 นางสาวรัตนาภรณ์ ยุคขจร GD ปกติ 60 5.5 65.5
5417401293 นางสาววรรณสุนีย์ ป้านภูมิ GD ปกติ 52 4.5 56.5
5417401307 นายวรากร ทองตรีพันธ์ GD ปกติ 51 4.5 55.5
5417401336 นางสาววิระภัทร์ ทำนุ GD ปกติ 52 6 58
5417401343 นางสาวสาลินี สามสี GD ปกติ 36 5 41
5417401352 นางสาวสุพรรณศรี เงาศรี GD ปกติ 44 5 49
5417401363 นางสาวสุพา ยะราช GD ปกติ 59 5 64
5417401376 นางสาวสุภัสสร อันพิมพ์ GD ปกติ 46 5 51
5417401381 นางสาวสุภาภรณ์ โทจันทร์ GD ปกติ 38 5 43
5417401415 นายอภิเชษฐ์ นัยกุล GD ปกติ 45 5.5 50.5
5417401428 นางสาวอภิญญา ประดิษฐ์ GD ปกติ 41 4 45
5417401433 นางสาวอภิญญา สรรเพชุดาญาณ GD ปกติ 49 5 54
5417403457 นางสาวกมลชนก จันดี GD ปกติ 45 4.5 49.5
5417403471 นางสาวกมลรัตน์ วัดระดม GD ปกติ 69 6 75
5417403592 นางสาวคณิดา กาฬโอฆะ GD ปกติ 42 5.5 47.5
5417403613 นางสาวจันจิรา บุญศร GD ปกติ 53 5 58
5417403631 นางสาวจิรสุดา สายโท GD ปกติ 49 6 55
5417403671 นางสาวจุรีพร ภาระกุล GD ปกติ 46 6 52
5417403824 นางสาวดุษฎี เรืองงาม GD ปกติ 46 6 52
5417403855 นางสาวธนาภรณ์ โสภาพ GD ปกติ 54 6 60
5417403963 นางสาวปภาวรินทร์ หวังผล GD ปกติ 62 5.5 67.5
5417404003 นางสาวปอยฝน ชนะพันธ์ GD ปกติ 68 5.5 73.5
5417404014 นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู GD ปกติ 77 5.5 82.5
5417404195 นางสาวมีนา สืบเพ็ง GD ปกติ 52 6 58
5417404218 นางสาวยุพา ดรุณพันธ์ GD ปกติ 76 5 81
5417404276 นางสาวรุจิรา วันฤกษ์ GD ปกติ 66 5 71
5417404302 นางสาววรรณวิภา ฟองทอง GD ปกติ 63 5.5 68.5
5417404410 นางสาววีราวัลย์ บุญแต่ง GD ปกติ 57 6 63
5417404490 นางสาวศิริพร ความสวัสดิ์ GD ปกติ 70 5.5 75.5
5417404522 นางสาวศุภกาญจน์ วงศ์อารีย์ GD ปกติ 58 5.5 63.5
5417404544 นางสาวสุจิตรา ทับทิมหิน GD ปกติ 53 5.5 58.5
5417404665 นางสาวสุรีพร สอนอาจ GD ปกติ 41 5.5 46.5
5417404690 นางสาวอภิญญา ศิริลักษณ์ GD ปกติ 40 4.5 44.5
5417404713 นางสาวอรพรรณ มีนิยม GD ปกติ 51 5.5 56.5
5417405682 นางสาวกนกอร ทิพย์วารีเลิศ GD ปกติ 50 5 55
5417405701 นางสาวกานดา ชนะคำ GD ปกติ 37 5.5 42.5
5417405725 นางสาวฐานิดา สุภาพวง GD ปกติ 41 5 46
5417405747 นางสาวทิพวัลย์ โสพิษ GD ปกติ 50 4.5 54.5
5417405785 นายนคร พวงพันธ์ GD ปกติ 41 5.5 46.5
5417405792 นางสาวนรินทร์ ปุรับพระ GD ปกติ 43 5 48
5417405806 นางสาวนันธินุช บุญถูก GD ปกติ 57 5 62
5417405817 นางสาวน้ำฝน สุดสูง GD ปกติ 45 4.5 49.5
5417405820 นางสาวนิศาชล สถาผลสวัสดิ์ GD ปกติ 52 5 57
5417405835 นางสาวบุษยพัชร์ สิทธิปกรณ์ GD ปกติ 48 5 53
5417405851 นางสาวปณิดา ศรีธัญรัตน์ GD ปกติ 38 5 43
5417405862 นางสาวประกายทิพย์ บุตะเคียน GD ปกติ 50 4.5 54.5
5417405875 นายปรินธร ประเสริฐศรี GD ปกติ 46 4.5 50.5
5417405903 นายพลพัฒ ทาทะสุทธิ์ GD ปกติ 42 5.5 47.5
5417405914 นางสาวพลอยชมพู สุ่มมาตย์ GD ปกติ 40 4.5 44.5
5417405927 นางสาวพิชญาภา บุคำ GD ปกติ 38 4.5 42.5
5417405932 นางสาวเพชรรัตน์ นามเกาะ GD ปกติ 42 5.5 47.5
5417405958 นางสาวมณีวรรณ ศรีพุทธ GD ปกติ 63 5 68
5417405969 นางสาวมาลารัตน์ แสนทอง GD ปกติ 48 5 53
5417405972 นางสาวเมทาวดี ดวงจิตร GD ปกติ 41 5.5 46.5
5417405987 นางสาวเยาวลักษณ์ ทิณพัฒน์ GD ปกติ 48 5 53
5417405994 นางสาวรุ่งธิดารัตน์ ศิริลาภ GD ปกติ 48 5.5 53.5
5417406003 นางสาวลำใย สุตรา GD ปกติ 46 6 52
5417406014 นางสาววนิดา เนื้ออ่อน GD ปกติ 40 5 45
5417406027 นางสาววิจิตรา แสงจันทร์ GD ปกติ 38 2.5 40.5
5417406032 นายวิศรุต ทวันเวช GD ปกติ 40 5.5 45.5
5417406049 นายวุฒิชัย บุญทศ GD ปกติ 31 5 36
5417406069 นายศักดิ์พล ทุมมณี GD ปกติ 35 5 40
5417406104 นายศุภชัย วงศ์งาม GD ปกติ 51 4 55
5417406115 นางสาวสลิลทิพย์ ภูมิศรีแก้ว GD ปกติ 40 6 46
5417406128 นางสาวสุนิษา สินสันเทียะ GD ปกติ 47 5 52
5417406133 นางสาวสุปราณี สีสวย GD ปกติ 40 4.5 44.5
5417406140 นางสาวสุพัตรา ดีพลงาม GD ปกติ 50 4 54
5417406159 นางสาวสุรินทร วันทา GD ปกติ 39 5.5 44.5
5417406160 นางสาวสุวิภา อ่างศรี GD ปกติ 49 4.5 53.5
5417406173 นางสาวอรอนงค์ โพธิ์ไพร GD ปกติ 37 5 42
5417406188 นายอวัชนก แสงทอง GD ปกติ 41 3.5 44.5
5417406195 นางสาวอัญลักษณ์ เอนกโชค GD ปกติ 49 4 53
5417406207 นายอานันท์ พานรัตนชูวงศ์ GD ปกติ 59 5.5 64.5
5417406218 นางสาวอิสรา ไชยยงยศ GD ปกติ 37 5.5 42.5
5417406281 นางสาวชิดชนก เตชะสาย GD ปกติ 50 5.5 55.5
5420400463 นางสาวพิมพ์ชากร เชิดเกาะ GD ปกติ 32 5 37
5420400481 นางสาวรับพร ลำภา GD ปกติ 44 5 49
5420400562 นางสาวประภาภรณ์ ผิวคำ GD ปกติ 39 4.5 43.5
5420400580 นางสาวอภิรดี นักพรรษา GD ปกติ 31 3.5 34.5
5421400013 นายกมล สายศร GD ปกติ 58 5.5 63.5
5421400026 นางสาวกมลวรรณ สุทธมาตย์ GD ปกติ 35 4.5 39.5
5421400068 นางสาวกรรณิการ์ แสงปราบภัย GD ปกติ 53 6 59
5421400071 นายกฤตยะ โสมา GD ปกติ 54 5 59
5421400103 นายกฤษณะ จิตต์พิพัฒน์ GD ปกติ 57 5.5 62.5
5421400114 นายกฤษดา โพธิ์เจริญ GD ปกติ 49 5.5 54.5
5421400158 นางสาวกัญญารัตน์ ภิริรักษ์ GD ปกติ 42 4 46
5421400242 นายกิตติพงษ์ พรมทอง GD ปกติ 61 5.5 66.5
5421400280 นายเกียรติคุณ ขำเอนก GD ปกติ 58 5.5 63.5
5421400301 นายเกียรติศักดิ์ พรหมดีสาร GD ปกติ 23 3 26
5421400408 นายจำเนียร เปรมทา GD ปกติ 60 5 65
5421400543 นางสาวชนิดาภา เจริญเลิศสง่า GD ปกติ 48 5.5 53.5
5421400598 นางสาวชุดาพร ชาเสน GD ปกติ 62 5 67
5421400664 นายณัฐพงศ์ กรแก้ว GD ปกติ 60 6 66
5421400806 นายธนพงศ์ เกษรบัว GD ปกติ 41 6 47
5421400817 นายธนพงษ์ แพนสมบัติ GD ปกติ 61 4 65
5421400875 นางสาวธารทิพย์ วรรณโสภา GD ปกติ 37 4.5 41.5
5421401032 นางสาวนันทนา คงสุขา GD ปกติ 46 5.5 51.5
5421401049 นายนิกรณ์เชษฐ์ สีมาพุฒ GD ปกติ 65 4.5 69.5
5421401159 นางสาวบุษยมาศ จรเด็จ GD ปกติ 64 5 69
5421401243 นายประภาส ใหญ่ปราม GD ปกติ 60 4.5 64.5
5421401281 นางสาวปริชญา สุดอุ่น GD ปกติ 61 5.5 66.5
5421401326 นางสาวปาลิดา บึงไกร GD ปกติ 35 2.5 37.5
5421401357 นายพงศกร แพรสีเขียว GD ปกติ 48 5.5 53.5
5421401368 นายพงศธร แดงงาม GD ปกติ 48 5.5 53.5
5421401465 นางสาวพัชรี มีสติ GD ปกติ 61 6 67
5421401564 นายพีรวัฒน์ พูลเพิ่ม GD ปกติ 65 5 70
5421401609 นางสาวแพรวพรรณ เย็นเหลือ GD ปกติ 60 5 65
5421401645 นางสาวภาณุมาศ จันทะนป GD ปกติ 69 6 75
5421401678 นางสาวภารดา วันพงษ์ GD ปกติ 58 5.5 63.5
5421401702 นายมณู หนองเป็ด GD ปกติ 55 5.5 60.5
5421401726 นางสาวมัลลิกา ทีบัวบาน GD ปกติ 44 5.5 49.5
5421401771 นางสาวเมลิญา นามวงษา GD ปกติ 76 5.5 81.5
5421401786 นายยุทธพงศ์ ใจบุญ GD ปกติ 65 4.5 69.5
5421401793 นายรณฤทธิ์ นันทะศรี GD ปกติ 58 5 63
5421401881 นางสาววงษ์มานิฉัตร ผาหยาด GD ปกติ 51 5 56
5421401940 นายวรวิทย์ มูลไพร GD ปกติ 34 2.5 36.5
5421401973 นางสาววราภรณ์ คำพระทิตย์ GD ปกติ 41 5.5 46.5
5421402006 นางสาววันเพ็ญ บุบผาเฮ้า GD ปกติ 50 5 55
5421402062 นางสาววิภาดา ทองวงษา GD ปกติ 38 4.5 42.5
5421402097 นายวิโรจน์ หงศิริ GD ปกติ 46 5 51
5421402136 นายวีระวัฒน์ นามศิริ GD ปกติ 61 5.5 66.5
5421402176 นายศราวุฒิ สาระสิงห์ GD ปกติ 44 6 50
5421402198 นายศักดา ด้วงแพง GD ปกติ 47 5 52
5421402246 นางสาวศิรินทร์ นนทวงค์ GD ปกติ 48 5 53
5421402329 นายสิทธิชัย ตีรวัฒนประภา GD ปกติ 43 5.5 48.5
5421402361 นางสาวสุกัญญา พลพวก GD ปกติ 61 5 66
5421402402 นางสาวสุธาทิพย์ ขวัญคำ GD ปกติ 39 5 44
5421402431 นางสาวสุภาพร ลอยหา GD ปกติ 37 5.5 42.5
5421402471 นายสุริยา ปานเพชร GD ปกติ 67 5 72
5421402556 นายอนุพันธ์ ภักดี GD ปกติ 40 5 45
5421402585 นายอมเรศ ผาสุก GD ปกติ 39 4.5 43.5
5421402592 นางสาวอรณี จันทร์สด GD ปกติ 64 5.5 69.5
5421402671 นายอานุภาพ ศรีจำนงค์ GD ปกติ 40 4.5 44.5
5421402734 นางสาวอุมาพร ศรีฉลวย GD ปกติ 62 6 68
5421402774 นางสาวกานติมา ศรีโวหะ GD ปกติ 50 5 55
5421402796 นายกิตติศักดิ์ จันทรศิริ GD ปกติ 45 5.5 50.5
5421402811 นางสาวขวัญลิตา โขสันเทียะ GD ปกติ 66 6 72
5421402824 นายจักรเรศ ทองศรี GD ปกติ 58 6 64
5421402839 นางสาวจิตรลดา กันนิกา GD ปกติ 66 5.5 71.5
5421402855 นายณัฐรินทร์ บูรณ์เจริญ GD ปกติ 55 4.5 59.5
5421402866 นางสาวณัฐสุดา เขียวอ่อน GD ปกติ 41 2.5 43.5
5421402884 นายตริระกานต์ นาคทอง GD ปกติ 66 5 71
5421402891 นายเทียนชัย เทพวาที GD ปกติ 61 5 66
5421402907 นายธนวัตร คูณคำตา GD ปกติ 48 4.5 52.5
5421403056 นางสาวภาวิณี ฤทธิหาร GD ปกติ 43 0 43
5421403092 นางสาววิลัยวรรณ นามจำปี GD ปกติ 70 5.5 75.5
5421403311 นายณัฐพงษ์ ศรีรักษา GD ปกติ 80 5 85
5421403339 นายเดชาธร กระจายศรี GD ปกติ 34 5 39
5421403366 นายธนพงษ์ วิเชียรศรี GD ปกติ 52 5.5 57.5
5421403379 นายธนา กุลสุทธิ์ GD ปกติ 61 5 66
5421403407 นางสาวนันทิชา พรหมดี GD ปกติ 40 5 45
5421403452 นางสาวเบญจมาศ คำมาก GD ปกติ 50 4.5 54.5
5421403676 นายศราวุธ มาพงษ์ GD ปกติ 47 5 52
5421403739 นางสาวสันธิภาพร บุญเติม GD ปกติ 37 5 42
5421403805 นางสาวอัคฆณี บวรธรรมจักร GD ปกติ 36 6 42
5421403829 นางสาวภัคจิรา จ้อยประสิทธิ์ GD ปกติ 63 5 68
5421403889 นางสาวพุทธรักษ์ ภาคเจริญ GD ปกติ 56 5.5 61.5
Mean 50.31 5.10 55.18
SD 11.13 0.75 11.90

Last Updated on Thursday, 01 September 2011 14:51