E-learning

Print PDF

 

ประกาศ : หน้าเว็บไซต์นี้แสดงผลได้สมบูรณ์ที่สุดเมื่อเปิดด้วย firefox หรือ chrome และอาจจะมีปัญหาในการแสดงเมื่อเปิดด้วย internet explorer

 

A. รายวิชา 1102 104 General Chemistry (ผศ.ดร ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ)

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา General Chemistry
ให้เข้าไป add friend ใน facebook ชื่อ 1102104GenChem@UBU1/2559

เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสารที่อาจารย์ประกาศ

ให้นักศึกษาส่งการบ้าน CAI โดยใช้ Windows Internet Explorer

 • ให้นักศึกษาส่งการบ้าน CAI ผ่านระบบ D4LP สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://d4lp.ubu.ac.th
 • บทที่ 1 หลักการโมล และปริมาณสารสัมพันธ์

การบ้าน CAI MoleConcept


 • บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

การบ้าน CAI AtomicStructure

 

 • บทที่ 3 พันธะเคมีและแรงระหว่างโมเลกุล

การบ้าน CAI Bonding


 • บทที่ 4 เทอร์มอไดนามิกส์

การบ้าน CAI Thermodynamics1 และ การบ้าน CAI Thermodynamics2

 

 • บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ (ไคเนติกส์)

การบ้าน CAI Kinetics


 • บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

การบ้าน CAI Liquid&Gas และ การบ้าน CAI Solid

 • บทที่ 7 สมดุลเคมีและสมดุลกรด-เบส

การบ้าน CAI ChemicalEquilibrium และ การบ้าน CAI AcidBase

 • บทที่ 8 ไฟฟ้าเคมี

การบ้าน CAI Electrochemistry


 • บทที่ 9 เคมีนิวเคลียร์

การบ้าน CAI Nuclear


 • บทที่ 10 เคมีอินทรีย์

การบ้าน CAI OrganicChemistry


วิธีการดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

1. ดาวน์โหลดการบ้าน CAI (.rar) ได้ที่ www.chem.sci.ubu.ac.th/ เลือก e-learning หรือทำผ่านระบบ D4LP

2. หลังจากจบแต่ละบท ให้ทำการบ้าน CAI ให้เสร็จ แล้วส่งโฟลเดอร์งานมาทางระบบ D4LP ของแต่ละบทตามระยะเวลาที่     กำหนด

3. ห้ามคัดลอกโฟลเดอร์และไฟล์การบ้านของคนอื่นเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ใดที่เหมือนกันบ้าง แม้จะมีการเปลี่ยน     รหัสและชื่อแล้วก็ตาม

4. ถ้ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะปรับคะแนนเป็นศูนย์ทั้งผู้ที่คัดลอกและผู้ให้คัดลอก

 

หมายเหตุ

การประกาศคะแนนการบ้าน CAI จะประกาศผ่านเวปไซต์

เมื่อมีการประกาศคะแนนการบ้าน CAI แล้วนักศึกษาคนใดไม่มีคะแนนขึ้นให้ทำการติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษายอมรับในคะแนนที่ประกาศ

ประกาศคะแนนการบ้านCAI

 

นักศึกษาที่มีปัญหาไม่มีคะแนนให้เข้าไปตรวจสอบไฟล์คะแนนที่ตัวเองส่งมา

ตามวิธีการดังไฟล์ด้านล่าง 

 

B. รายวิชา 1102 104 General Chemistry (ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 1. ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง กรด-เบส (ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส และปฏิกิริยากรด-เบส)
  Acid-Base Animation สนับสนุนโดย ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 (วช. 2558)
  โครงการ "การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติระดับโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"
 2. ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง สารละลาย (กระบวนการละลาย การละลายของสารไอออนิกและสารโคเวเลนต์ พลังงานกับการละลาย ความเข้มข้นเป็นร้อยละ)
  Solution Chemistry Animation สนับสนุนโดย ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 (วช. 2558)
  โครงการ "การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติระดับโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"

 

 

C. รายวิชา 1102 311 Spectroscopic Methods of Chemical Identification (ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

 

D. รายวิชา 1102 111 Organic Chemistry Lab (ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร)

 

 

E. รายวิชา 1102130 Analytical Chemistry (รศ.อภิชัย ศิวประภากร และคณะ)

. แผนการสอน

คู่มือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 

 

F. รายวิชา 1102105 General Chemistry Lab (ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ และคณะ)

 

นักศึกษาสามารถซื้อคู่มือปฏิบัติการได้ที่ ร้านถ่ายเอกสาร

 

ใต้ตึกเคมี และ ใต้ตึกชีวภาพ


ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป


ตารางการเรียนปฏิบัติการเคมีทั่วไป เทอม 1/2558

ข้อตกลงในการเรียนวิชา 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

แบบฟอร์มใบลา

เลขนัยสำคัญ

การคำนวณเบื้องต้น

รายชื่ออุปกรณ์และเครื่องแก้วต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเคมีและการใช้งาน

การจัดการของเสียอันตราย

ประกาศรายชื่อประจำห้องเรียน

รายชื่อประจำห้องเรียน กลุ่ม1 วันจันทร์

รายชื่อประจำห้องเรียน กลุ่ม2 วันพุธ

 

ประกาศคะแนนแลปเคมีทั่วไป แลป 1-4

 


 G. รายวิชา 1102101 Chemistry Lab 1

ประกาศคะแนนแลป 1-9

 

 

 

H. รายวิชา 1102106 เคมีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคะแนนกลางภาค 1/2557

 


 

 6 พย.

20 พย.

20 พย.

27 พย.

11 ธค.

28 ธค.

8 มค.

22 มค.

12 กพ.

Last Updated on Thursday, 25 August 2016 09:49