งานบริหารทั่วไป


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาระหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
1. ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรมการประจำคณะ
2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดต่อประสานงานด้านสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบสารบรรณ
3. ลงทะเบียนหนังสือรับ ลงทะเบียนหนังสือส่ง เสนอแฟ้ม แยกแฟ้ม ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งจดหมาย เข้าตู้เอกสาร
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ E-Manage ระบบ www.edoc.ubu.ac.th ระบบ www.dms1.ubu.ac.th ให้บุคลากรคณะรับทราบ
5. สวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
6. โครงการงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 โครงการ
1) โครงการการบริหารจัดการและดำเนินงานตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์
2) โครงการจ้างเหมาพแรงงานพนักงานทำความสะอาด
3) โครงการจ้างเหมาแรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัย
4) โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค
7. กำกับและดูแลพนักงานทำความสะอาดและพนักงานดูแลภูมิทัศน์
8. ให้บริการยืม-คืน วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการและงานพิธีการ
9. ให้บริการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ การเสียภาษี และการต่อประกันภัยรถยนต์
10. ให้บริการขอใช้ห้องประชุมและห้องเรียน ภายในอาคารวิจัย
11. ประสาน รปภ. เตรียมความพร้อม กำกับ ดูแล การรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออก กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์
12. โครงการบริการวิชาการ
13. คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บอร์ด)
14. คณะกรรมการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. คณะกรรมการสวัสดิการด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.คู่มือ พิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ
   2.การให้บริการงานบริหารทั่วไป:นักศึกษา
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางวรุณี ไชยกาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4567
นายภูมรินทร์ ทองแดง
พนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 4646

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม