นักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ดังต่อไปนี้ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่

1. นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

2. นายพงศกร เรียงนาม สาขาเคมีประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทุก สาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่สังกัด และมีผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI proceedings อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่

"นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล สาขาเคมี"


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://https://www.facebook.com/334278950586292/posts/993154938032020/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ประจักกิจ ระวี : ประกาศเมื่อ 09 มิ.ย. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 41330 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม