ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา :


ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรม :
CV & Contact :

รองหัวหน้าภาควิชา :

'
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี
CV & Contact :

เลขานุการภาควิชา :


นางสาวศิริลักษณ์ บุพศิริ
siriluk.p@ubu.ac.th