งานบริหาร
หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์
CV & Contact

เลขานุการภาควิชา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
Previous Ver.