บุคลากรสายสนับสนุน

Print PDF

ชื่อ-สกุล: เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอน
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4114
การศึกษา:

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.ม.(เทคโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ชื่อ-สกุล: มัทธนา กะชา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอน
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4114
การศึกษา:

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.ม.(เทคโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ชื่อ-สกุล: กาญจนภัทร  ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอน
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4114
การศึกษา: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ-สกุล: ณัฐณิชา  ทาอ่อน
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4114
การศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล: จิตรลดา เดชาติวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113
การศึกษา: วท.บ. (วิทย์ทั่วไป)

ชื่อ-สกุล: ประจักษ์ จันทร์ตรี
ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113
การศึกษา: ค.บ. (วิทย์ทั่วไป)

ชื่อ-สกุล: ดวงดาว สัตยากูล
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113
การศึกษา: ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อ-สกุล: รัตนาพร ทิวพร
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113
การศึกษา: วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล: ประจักกิจ ระวี
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113, 4114
การศึกษา:

อวท. (เคมีปฏิบัติ)
ค.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ชื่อ-สกุล: ศิวรักษ์  จันโท
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Office/ โทรศัพท์: CHEM.1208 /4113, 4114
การศึกษา: วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
Email:
Office/ โทรศัพท์:
การศึกษา:
ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
Email:
Office/ โทรศัพท์:
การศึกษา:

ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
Email:
Office/ โทรศัพท์:
การศึกษา:

Last Updated on Monday, 02 December 2013 21:28