ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร (Dr. Siriwat Radabutra)

Print PDF


 

Name:

Dr. Siriwat Radabutra


ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร

Position:

Lecturer

Office:

Sc 468

Tel (Office):

4640

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B.Sc. (Chemistry), Ubon Ratchathani University, 2002


M.Sc. (Polymer Science and Technology), Mahidol University, 2008


Ph.D. (Polymer Science and Technology), Mahidol University 2013

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

  • Rubber surface modification, friction and adhesion

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period

(ปีงบประมาณ)

Budget

(Baht)Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

  1. W. Klysuban, S. Thanawan and S. Radabutra, Nuclear Instruments and Method in Physic Research section A 582 (2007) 242-244.
  2. S. Thanawan, S. Radabutra, P. Thamasirianunt, T. Amornsakchai and K. Suchiva, Ultramicroscopy 109 (2009) 189–192.
  3. S. Radabutra, S. Thanawan and T. Amornsakchai, European Polymer Journal 45 (2009) 2017–2022
  4. S. Radabutra, T. Amornsakchai and S. Thanawan, Journal of adhesion science and technology, 26 (2012) 783–792

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

Last Updated on Monday, 30 October 2017 09:25