อ.ปราณี นุ้ยหนู (Pranee Nuinu)

Print PDF

 

Name:

Pranee Nuinu


ปราณี นุ้ยหนู

Position:

Lecturer

Office:

Sc 487

Tel (Office):

4584

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:


Diploma of Higher in Rubber Technology (2003), Rajamangala Institute of Technology, Nakonsrithamarat Campus, Thailand
Bachelor degree in Polymer Engineering (2006), Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand
Master degree in Petrochemistry and Polymer Science (2010), Chulalongkorn University, Thailand

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 • Rubber Engineering
 • Rubber Latex Technology
 • Rubber Modification
 • Rubber Blends and Composites
 • Biodegradable Plastic

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

“สมบัติของไบโอพลาสติกอิลาสโตเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เป็นสารตัวเติมเพื่อทาฟิล์มคลุมดิน” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2555 140,000

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. The Excellent Oral Presentation, K. Srilathong, K. Samosorn, P. Nuinu, S. Saengsuwan, “Effect of TiO2 contents on Properties of PLA/ENR film as Mulch Film Applications”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand
 2. The Best Poster Presentation, S. thongbut, P. Nuinu*, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, “Mechanical Properties and Biodegradability in Soil of Bioplastic Elastomer for Mulch Film”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand
 3. The Best Poster Presentation, P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, “Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand
 4. The Good Oral Presentation, S. Somla, P. Nuinu, S. Saengsuwan, N. Pongprom and S. Pivsa-Art, “Film of PLA/ENR blends : Effect of Rutile Titanium Dioxide Addition on Thermal and Mechanical Properties”, North Eastern Science and Technology Conference 2012, 17 February 2012, Ubon Ratchathani, Thailand

Textbooks and patents (ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร):

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

 1. P. Nuinu, K. Srilathong, K. Samosorn, S. Tongbut, and S. Saengsuwan, Thermal and Mechanical Properties of Mulch Film from Poly(Lactic Acid)/Expoxidized Natural Rubber Blends Filled with Rutile TiO2 as fillers, Advanced Materials Research Vol. 844 (2014) pp 65-68.
 2. S. Prasertsri, P. Amnuay, K. Sripan and P. Nuinu, Role of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene in Changing Properties of EPDM/ENR Blends” Advanced Materials Research Vol. 844 (2014) pp 349-352.
 3. P. Nuinu, S. Pivsa-Art, N. Hinchiranan, Mechanical and Aging Resistance Performance of Acrylic Sheets Containing EPDM-graft-poly (styrene-co-methyl methacrylate), Jurnal Polymer Research, (2012) 19: 9784.

National (Thai) publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ):

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

 1. P. Nuinu, K. Srilathong, K. Samosorn, S. Saengsuwan, Thermal and Mechanical Properties of Mulch Film from Poly(Lactic Acid)/Expoxidized Natural Rubber Blends Filled with Rutile TiO2 as fillers”, The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2013, 5-6 September 2013, Surat Thani, Thailand (oral presentation)
 2. P. Nuinu, S. Pivsa-Art, N. Hinchiranan, Mechanical Properties and Stability of Acrylic Sheets Containing Graft EPDM”, International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26-27 August 2010, Bangkok, Thailand (oral presentation)

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

 1. K. Srilathong, K. Samosorn, P. Nuinu, S. Saengsuwan, Effect of TiO2 contents on Properties of PLA/ENR film as Mulch Film Applications”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (oral presentation)
 2. N. Sukkapan, K. Kurakanok, S. Prasertsri, P. Nuinu, Effect of blend ratios on Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (oral presentation)
 3. S. thongbut, P. Nuinu, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, Mechanical Properties and Biodegradability in Soil of Bioplastic Elastomer for Mulch Film”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand(Poster presentation)
 4. E. Saehan, S. Prasertsri, P. Nuinu, Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 5. A. Kanapan, S. Boonyod, S. Prasertsri, P. Nuinu, Effect of Antioxidant on Mechanical Properties of Chemical - Resistant Housewife Washing Gloves”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 6. N. Chatipa, O. Tongop, P. Nuinu, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, Mechanical Properties of Fumed and Precipitated Silica Filled Natural Rubber by using Polyethylene Glycol as Coupling Agent”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 7. O. Tongop, N. Chatipa, P. Nuinu, N. Pongprom, S. Prasertsri, Properties of Prevulcanized Natural Rubber Latex Filled with Fumed Silica and Precipitated Silica Using Polyethylene Glycol as Coupling Agent”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 8. S. Khankhaeng, S. Uttang, S. Saengsuwan, P. Nuinu, Thermal Properties of Electrospun Fibers from Poly (lactic acid) and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 9. S. Uttang, S. Khankhaeng, P. Nuinu, S. Saengsuwan, A Study of Optimal Parameters of Electrospun Fibers of Poly(lactic acid) and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 10. P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 11. P. Nuinu, S. Somla, S. Saengsuwan, N. Pongprom, S. Pivsa-Art, Film of PLA/ENR blends : Effect of Rutile Titanium Dioxide Addition on Thermal and Mechanical Properties”, North Eastern Science and Technology Conference 2012, 17 February 2012, Ubon Ratchathani, Thailand (oral presentation)
 12. P. Nuinu, S. Somla, S. Saengsuwan, N. Pongprom, S. Pivsa-Art, Preparation of poly(lactic acid) and epoxidized natural rubber solution blends for nanofibers by electrospinning”, North Eastern Science and Technology Conference 2012, 17 February 2012, Ubon Ratchathani, Thailand (oral presentation)

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:01