อ.เสาวลักษณ์ บุญยอด (Saowaluk Boonyod)

Print PDF

 

Name:

Saowaluk Boonyod


เสาวลักษณ์ บุญยอด

Position:

Lecturer

Office:

Sc 473

Tel (Office):

4633

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B.En. (Polymer Enginerring), Rajamangala University of Technology Thanyaburi


M.En. (Material Engineering), Prince of Songkla University

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

  • Rubber Latex Technology
  • Sysnthesis and Material Testing

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

“การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2556 350,000

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

Textbooks and patents (ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร):

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

  1. Saowaluk Boonyod, Weerawan Sutthisripok and Lek Sikong “Antibacterial Activity

of TiO2 and Fe3+ doped TiO2 Nanoparticles Synthesized at Low Temperature ” Advanced Materials Research Vol. 214 (2011) pp 197-201

National (Thai) publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ):

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

  1. Saowaluk Boonyod, Weerawan Sutthisripok and Lek Sikong “Antibacterial Activity

of TiO2 and Fe3+ doped TiO2 Nanoparticles Synthesized at Low Temperature” 2011 International Conference on Key Engineering Materials (ICKEM 2011), Yuhai Int’l Resort Apartment & SPA, Sanya, China, March 25-27 2011

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:15