ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง (Asst.Prof. Chaiwute Vudjung)

Print PDF


Name:

Asst.Prof. Chaiwute Vudjung

ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง

Position:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Office:

Sc. 368

Tel (Office):

4538

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B.En. (Polymer Engineering), Rajamangala University of Technology Thanyaburi

M.Sc. (Petrochemical and Polymer Science), Chulalongkorn university

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

  • Grafting of natural rubber
  • Hydrogel and water-swellable rubber from natural rubber
  • Rubber technology

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

ไฮโดรเจลเชื่อมโยงแบบโครงร่างตาข่ายของยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลัง (Hydrogel based on interpenetrating polymer network of natural rubber and cassava starch)

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)

2555


การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติ
Preparation of water-swellable rubber from natural rubber
หัวหน้าแผนงาน

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ด้านยางพารา
2557
การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
(The coating of titanium dioxide on medical gloves to antibacteria)
ผู้ร่วมโครงการ สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.) 2556

การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์และโซเดียมอะคริเลต (Preparation of water swellable rubber from epoxidized natural rubber and sodium acrylate)

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)

2555


การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังสำหรับปลูกพืช (Preparation of Hydrogel from natural rubber and cassava starch)

หัวหน้าโครงการ

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2555


การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง (Preparation of hydrogel from cross-linked natural rubber latex and starch for chronic wound healing)

ผู้ร่วมโครงการ

สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)

2555


Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

Textbooks and patents (ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร):

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

  1. Warisada Sila-on, Jatuporn Pratoomted, Utsana Puapermpoonsiri, Chaiwute Vudjung and Wiwat Pichayakorn. (2014). Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch Interpenetrating Network Hydrogel. Advanced Materials Research Vol. 844. 77-80.
  2. Utsana Puapermpoonsiri, Jatuporn Pratoomted, Warisada Sila-on, Chaiwute Vudjung. (2014). Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch. Advanced Materials Research Vol. 844. 73-76.
  3. Chaiwute Vudjung, Umapon Chaisuwan, Uraiwan Pangan, Nattiya Chaipugdee, Saowaluk Boonyod, Onuma Santawitee and Sayant Saengsuwan. (2014). Effect of Natural Rubber Content on Biodegradation and Water Absorption of Interpentrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Natural Rubber and Cassava Statch. Energy Procedia. 56. 255-263.


National (Thai) publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ):

  1. ชัยวุฒิ วัดจัง อุมาพร ไชยสุวรรณ อุไรวรรณ พันธุ์แก่น ณัฐติยา ใจภักดี ทิพย์สุดา บุญประสพ จิราพร กวานเหียน เสาวลักษณ์ บุญยอด และอรอุมา สันตวิธี. 2556. ผลของสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของไฮโดรเจลเชื่อมโยงแบบกึ่งโครงร่างตาข่ายของยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลัง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ. หน้า 131-138.
  2. จตุพร ประทุมเทศ, วริษฏา ศิลาอ่อน, ชัยวุฒิ วัดจัง, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ. การศึกษาความหนืดและคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้ง. 2557. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ. หน้า 6-10.

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

  1. C. Vudjung, C. Kumnuantip,  N. Hinchiranan. Properties and stability of acrylic sheet containing poly(methyl methacrylate)-g-deproteinized natural rubber. The 2nd Science Research conference, 9 – 10 March 2009 at Narasorn University, Phitsanulok, Thailand. (Poster Presentation)
  2. Chaiwute Vudjung, Umapon Chaisuwan, Uraiwan Pangan, Nattiya Chaipugdee, Saowaluk Boonyod, Onuma Santawitee and Sayant Saengsuwan. Effect of Natural Rubber Content on Biodegradation and Water Absorption of Interpentrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Natural Rubber and Cassava Statch. Proceeding 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, December 18-21, 2013. Phuket, Thailand. 326-330.

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค

The coating of titanium dioxide on medical gloves to antibacteria
Last Updated on Thursday, 14 December 2017 10:17