ดร.กัมปนาท ฉายจรัส (Dr.Kampanart Chayajarus)

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Dr.Kampanart Chayajarus
(ดร.กัมปนาท ฉายจรัส)
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ ระดับ 6 (ผูช่วยคญบดีฝ่ายพัสดุ)
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

D.Phil.(Organic Chemistry) Univ. of Oxford, UK

หัวข้อวิจัยที่สนใจ: Organic synthesis, Synthetic carbohydrate chemistry, Natural products chemistry และ Chemical biology

 

โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา 

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

 

 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
  1. Kampanart Chayajarus and Antony J. Fairbanks “Efficient synthesis of carbohydrate thionolactones” Tetrahedron Letters 2006, 47, 3517-3520.
  2. Kampanart Chayajarus, David J. Chambers, Majid J. Chughtai and Antony J. Fairbanks “Stereospecific synthesis of 1,2-cis glycosides by vinyl-mediated IAD” Organic Letters 2004, 6, 3797-3800.
  3. Ian Cumpstey, Kampanart Chayajarus, Antony J. Fairbanks, Alison J. Redgrave and Christopher M. P. Seward “Allyl protecting group mediated intramolecular aglycon delivery: optimization of mixed acetal formation and mechanistic investigation” Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, 3207-3221.
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:15