ดร.อริสรา อิสสะรีย์ (Dr.Arisara Issaree)

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Dr.Arisara Issaree
ดร.อริสรา อิสสะรีย์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Office: CHEM 1413
Tel (office): 4136
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. rer. nat (Organic chemistry), University of Potsdam, Germany

หัวข้อวิจัยที่สนใจ: 1. การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารคาร์โบไฮเดรต2. การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารคาร์โบไฮเดรต
ชื่อโครงการวิจัย หน้าที่รับผิดชอบ แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา จำนวนเงิน (บาท)
Synthesis of C-glycosides via bromine-magnesium exchange reaction หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ปี 40,000
รางวัลทางวิชาการ: -

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร: -

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ:
1.  Pohmakotr, M.; Sampaongoen L.; Issaree, A.; Tuchinda, P.; Reutrakul V. “Vicinal dianions of diethyl α-aroylsuccinates: a general synthetic route to α-aroyl- and α-arylidene-γ-butyrolactones” Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6717-6720.
2.  Pohmakotr, M.; Issaree, A.; Sampaongoen L.; Tuchinda, P.; Reutrakul V. “Vicinal dianions of diethyl α-aroylsuccinates: preparation of functionalized-2,3-dihydrofurans and -furans, and diaxial 2,4-diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octanes” Tetrahedron Lett. 2003, 44, 7937-7940.

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ: -

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
1. Issaree, A.; Peter, M. G., “Synthesis of Partially Acetylated Chitotetraoses” Poster at the 10th ICCC-Euchis’ 06, 6-9 September, 2006, Montpellier, France.
2. Issaree, A.; Peter, M. G., “Synthesis of Partially Acetylated Chitotetraoses” Poster at the 8th Tetrahedron Symposium: Challenges in Organic Chemistry, 26-29 June, 2007, Berlin, Germany.
3. Issaree, A. “Synthesis of Hetero-chitooligosaccharides” Oral presentation at the 2nd UBU-Research Conference, 28-29 July, 2008, Ubon Rajathanee, Thailand.
4. Issaree, A.; Peter, M. G., “Synthesis of Hetero-chitooligosaccharides” Poster at 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 October, 1-2 November, 2008, Bangkok, Thailand.

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:16