ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ (Asst.Prof.Dr.Tinnagon Kaewin)

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Asst.Prof.Dr.Tinnagon Kaewin
ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) (เกียรตินิยม อันดับ2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

 

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
  1. Tinnagon Keawin, Shuleewan Rajviroongit and David StC Black, Reaction of some 4,6-dimethoxyindoles with nitric acid: nitration and oxidative dimerisation” , Tetrahedron, 61, 853-861 (2005).
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
  1. Shuleewam Rajviroongit, Tinnagon Keawin “Synthesis of Endoperoxide of Anthracene Derivatives and Their Biological Activities”, Poster presentation, RGJ Seminar Series: Natural Product and Organic Synthesis (NPOS1), September 7, 2001, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
  2. Shuleewam Rajviroongit, Tinnagon Keawin “Synthesis of Endoperoxide of Anthracene Derivatives and Their Biological Activities”, Poster presentation, . RGJ-Ph.D. Congress II, April 20-22, 2001, Pataya, Chonburi, Thailand.
  3. Shuleewam Rajviroongit, Tinnagon Keawin “Synthesis of Endoperoxide of Anthracene Derivatives and Their Biological Activities”, Poster presentation, 26 th Congress on Science and Technology of Thailand, October 18-20, 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
Last Updated on Friday, 26 June 2015 15:44