ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ (Asst.Prof.Dr.Somjintana Taveepanich)

Print PDF

 

ชื่อ-สกุล: Asst.Prof.Dr.Somjintana Taveepanich
ผศฺดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ ระดับ 5
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 10:24