ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ (Dr.Somjintana Taveepanich)

Print PDF

 

ชื่อ-สกุล: Dr.Somjintana Taveepanich
ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ ระดับ 5
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:19