ดร.ประนอม แซ่จึง (Dr.Pranorm Saejueng) หัวหน้าภาควิชาเคมี

Print PDF

 

Name: Dr.Pranorm Saejueng
ดร.ประนอม แซ่จึง
Position: อาจารย์ ระดับ 6)
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Education: B.Sc.(Chemistry), Khon Kaen University
M.Sc.(Applied Analytical and Inorganic Chemistry), Mahidol University
Ph.D. (Organic Chemistry), University of Massachusetts Amherst, USA

Area of Research Interest/ หัวข้อวิจัยที่สนใจ

organometallic catalyst, organic synthesis

ชื่อโครงการวิจัย

หน้าที่รับผิดชอบ

แหล่งทุนวิจัย

ระยะเวลา

จำนวนเงิน (บาท)

Mechanistic studies of copper(I)-catalyzed reaction

หัวหน้าโครงการ

สกว.

2 ปี

480,000

 

Textbooks and Patent / ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

International Publication/ บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ:

  1. Benanti, T.; Saejueng, P.; Venkataraman, D. “Segregated Assemblies in Bridged Electron-Rich and Electron-Poor  p-Conjugated Moieties,” Chem. Commun. 2007, 7, 692-694.
  2. Saejueng, P.; Bates, C. G.; Venkataraman, D. “Copper(I)-Catalyzed Coupling of Terminal Acetylenes with Aryl or Vinyl Halides,” Synthesis, 2005, 10, 1706-1712.
  3. Bates, C. G.; Saejueng, P.; Doherty, M. Q.; Venkataraman, D. “Copper-Catalyzed Synthesis of Vinyl Sulfides,” Org. Lett. 2004, 6, 5005-5008.
  4. Bates, C. G.; Saejueng, P.; Venkataraman, D. “Copper-Catalyzed Synthesis of 1,3-Enynes,” Org. Lett. 2004, 6, 1441-1444.
  5. Bates, C. G.; Saejueng, P.; Murphy, J. M.; Venkataraman, D. “Synthesis of 2-Arylbenzo[b]furans via Copper(I)-Catalyzed Coupling of o-Iodophenols and Aryl Acetylenes,” Org. Lett. 2002, 4, 4727-4729.

 

National Publication/ บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ:

-

Conferences/ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
  1. Saejueng, P. ; Bates, C. G.; Doherty, M. Q.; Venkataraman, D. “Copper-Catalyzed Synthesis of Vinyl Sulfides” 229 th, March 13-17, 2005, The American Chemical Society National Meeting, San Diego, CA, USA (Poster Presentation)
  2. Saejueng, P. ; Bates, C. G.; Venkataraman, D. “Copper-Based Catalysts for Cross-Coupling Reactions,” 228 th, August 22-26, 2004, The American Chemical Society National Meeting, Philadelphia, PA, USA (Oral Presentation)
  3. Saejueng, P. ; Bates, C. G.; Venkataraman, D. “Copper-Catalyzed Synthesis of 1,3-Enynes,” 227 th, March 27-April 1, 2004, The American Chemical Society National Meeting, Anaheim, CA, USA (Poster Presentation)

Last Updated on Friday, 26 June 2015 15:37