อ.มาลี ประจวบสุข (Malee Prajuabsuk)

Print PDF

 

ชื่อ-สกุล: Malee Prajuabsuk
มาลี ประจวบสุข
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา:

วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

ทุนวิจัย:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:21