ดร.สายสมร ลำลอง (Dr.Saisamorn Lumlong)

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Dr.Saisamorn Lumlong
ดร.สายสมร ลำลอง
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) (เกียรตินิยม อันดับ1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.Eng. (Organic and Polymeric Materials), Tokyo Institute of Technology, Japan

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

  • Polymer-Clay Nanocomposites and Polymer Blend

โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
  1. Lumlong S., Kuboyama K., Chiba T., Oyama H.T, Ougizawa T. “Shear effect on morphology of poly (butylene terephthalate) and poly (styrene-co-acrylonitrile) lend” J. Mol.Sci.-Phys. (accepted).
  2. A.Tabtiang, S. Lumlong, and R.A. Venables. “Effects of shear and thermal history on the microstructure of solution polymerized poly(methyl methacrylate)-clay composites” Polym.-Plast. Technol.Eng., 39(2), 2000, 293-303.
  3. A.Tabtiang, S. Lumlong, and R.A. Venables. “The influence of preparation method upon the structure and relaxation characteristics of poly(methyl methacrylate)/clay composites” Eur. Polym. J., 36(12), 2000, 2559-2568.
  4. Lumlong S., Kuboyama K., Chiba T., Oyama H.T, Ougizawa T. “Morphology of reactive poly (butylene terephthalate) and poly (styrene-co-acrylonitrile) blends-Effect of poly [methylene(phenylene isocyanate)]- ”(to be submitted).

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
  1. Saisamorn Lumlong, Keiichi Kuboyama, Tsuneo Chiba, Hideko T. Oyama, Toshiaki Ougizawa. Morphology and ductility improvement of reactive PBT/SAN blends by PMPI. 8th Pacific Polymer Conference, November 24-27, 2003, Bangkok, Thailand.

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:21