ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี (Asst.Prof.Dr. Sarawut Prasertsri)

Print PDF


Name:
Asst.Prof.Dr. Sarawut Prasertsri
ผศ.ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี
Position: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Office: Sc 472 ตึกวิจัย
Tel (Office): 4635
E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:
 • B.Sc. (Chemistry), Mahidol University, 2005
 • M.Sc. (Polymer Science and Technology), Mahidol University, 2008
 • Ph.D. (Polymer Science and Technology), Mahidol University, 2012

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 • Rubber blends and composites
 • Rubber processing
 • Rubber rheology
 • Reinforcement of rubber
 • Latex technology

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period

(ปีงบประมาณ)

การเตรียมยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ยางครัมบ์เป็นสารตัวเติมเพื่อประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน

หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2556
การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์และโซเดียมอะคริเลต ระยะที่ 2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2557
การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดแอมโมเนียในน้ำยางข้น ผู้ร่วมโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558
การพัฒนาสูตรคอมพาวด์จากยางธรรมชาติที่เติมสารตัวเติมผสมสำหรับยางจุกนมเทียมที่ใช้กับลูกโค หัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2559
การใช้ประโยชน์ผงเถ้าเขม่าดำจากกระบวนการไพโรไลซิสเป็นสารตัวเติมทดแทนในยางคอมโพสิต หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
2559
การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของยางกับสารตัวเติมประเภทซิลิกา ผู้ร่วมโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 2559
การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง ผู้ร่วมโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2560

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. The Best Poster Presentation, “P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani.
 3. Distinguished Thesis Award: Honourable Mention, Master’s Degree Level (Academic Year 2008), Faculty of Graduate, Mahidol University.
 4. Awards for Graduates with Distinctions (DEAN'S LIST), Master’s Degree Level (Academic Year 2007), Faculty of Graduate, Mahidol University.
 5. Outstanding Graduate Polymer Science and Technology Student with the Highest GPA Award from Professor Tab Nilaniti Foundation (Academic Year 2007).
 6. The Best Paper Award in Poster Presentation, “S. Prasertsri, N. Rattanasom, A. Wanachakit and A. Rongrueang, Cure Characteristics, Mechanical Properties and Gas Permeability of Natural Rubber Filled with Carbon Black having Different Particle Sizes”, 1st Polymer Graduate Conference of Thailand, 11-12 May 2007, Nakhon Pathom.

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

 1. S. Prasertsri*, C. Vudjung, W. Inthisaeng, S. Srichan, K.Sapprasert, J. Kongon (2018) Comparison of reinforcing efficiency between calcium carbonate/carbon black and calcium carbonate/silica hybrid filled natural rubber composites. Def Diff Forum; 382: 94-98.
 2. S. Prasertsri*, S. Srichan (2017) Influence of pyrolytic carbon black prepared from waste tires on mechanical properties of natural rubber vulcanizates. Key Eng Mat; 751: 332-336.
 3. S. Srichan, S. Prasertsri* (2017) Influence of accelerator/sulfur ratio on mechanical properties and thermal resistance of natural rubber containing hybrid fillers. Key Eng Mat; 744: 300-304.
 4. S. Prasertsri*, S. Srichan (2017) Characterization of snap-on calf nipple product and development of its compound formulation based on natural rubber. Key Eng Mat; 744: 282-287.
 5. P. Butmee, S. Prasertsri, S. Pimmongkol, G. Tumcharern, A. Veseli, E. Mehmeti, K. Kalcher, A. Samphao* (2017) A biosensor for the determination of ammonium ion using flow injection amperometric system. Monatsh Chem; 148: 635-644.
 6. S. Prasertsri*, K. Kurakanok, N. Sukkapan (2016) Physico-mechanical properties and automotive fuel resistance of EPDM/ENR blends containing hybrid fillers. J Polym Res; 23: 228(1-7).
 7. S. Prasertsri*, P. Nuinu, S. Srichan, S. Radabutra, C. Vudjung, S. Boonyod (2016) Compatibilization efficiency of polybutadiene-grafted maleic anhydride in ethylene-propylene diene rubber/epoxidized natural rubber blends. Key Eng Mat; 705: 45-49.
 8. S. Prasertsri*, Passakorn Amnuay, Khanittha Sripan, Pranee Nuinu (2014) Role of hydroxyl-terminated polybutadiene in changing properties of EPDM/ENR blends. Adv Mat Res; 844: 349-352.
 9. S. Prasertsri, F. Lagarde, N. Rattanasom*, C. Sirisinha and P. Daniel (2013) Raman spectroscopy and thermal analysis of gum and silica-filled NR/SBR blends prepared from latex system. Polymer Testing, 32(5): 852-861.
 10. N. Rattanasom* and S. Prasertsri (2012) Mechanical properties, gas permeability and cut growth behaviour of natural rubber vulcanizates: Influence of clay types and clay/carbon black ratios.  Polymer Testing, 31(5): 645-653.
 11. S. Prasertsri and N. Rattanasom* (2012) Fumed and precipitated silica reinforced natural rubber composites prepared from latex system: Mechanical and Dynamic Properties” Polymer Testing, 31(5): 593-605.
 12. S. Prasertsri and N. Rattanasom* (2011) Mechanical and damping properties of silica/natural rubber composites prepared from latex system. Polymer Testing, 30(5): 515-526.
 13. N. Rattanasom*, S. Prasertsri and K. Suchiva (2009) “Mechanical properties, thermal stability, gas permeability, and phase morphology in natural rubber/bromobutyl rubber blends. Journal of Applied Polymer Science, 113(6): 3985-3992.
 14. N. Rattanasom* and S. Prasertsri (2009) “Relationship among mechanical properties, heat ageing resistance, cut gowth behaviour and morphology in natural rubber: Partial replacement of cay with various types of carbon black at similar hardness level. Polymer Testing, 28(3): 270-276.
 15. N. Rattanasom*, S. Prasertsri and T. Ruangritnumchai (2009) Comparison of the mechanical properties at similar hardness level of natural rubber filled with various reinforcing-fillers. Polymer Testing, 28(1): 8-12.

 

National (Thai) publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ):

 1. สราวุธ ประเสริฐศรี*, กนกวรรณ กุระกนก, นัฐพล สุขพันธ์, ปราณี นุ้ยหนู (2559) ผลของอัตราส่วนยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50-59.
 2. ชัยวุฒิ วัดจัง*, ศศิวงศ์ บุญสิงห์, ธนากร คำสอน, สราวุธ ประเสริฐศรี (2559) ยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์และพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำได้มาก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2. หน้าที่ 77-98.

International Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

 1. S. Prasertsri*, C. Kaewpruk, P. Kamturee, P. Wiroonpochit, S. Pattanawanidchai, C. Lertvachirapaiboon and K. Wongravee, “Utilization of Asian Green Mussel Calcium Carbonate as An Alternative Filler in Natural Rubber” 3rd International Congress on Advanced Materials (AM2016) which will be held during November 27-30, 2016 at Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand. (Poster  presentation)
 2. P. Ditcharoen, C. Wongnoigote, S. Prasertsri. Reverse Engineering of Rubber Calf Nipple Product International Polymer Conference of Thailand (PCT-6) Annual Polymer Conference June 30-July 1, 2016 Pathumwan Princess Hotel, Bangkok Thailand. (Poster  presentation)
 3. S. Prasertsri, P. Amnuay, K. Sripan and P. Nuinu (2014) “Role of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene in Changing Properties of EPDM/ENR Blends” The Asia Pacific Rubber Conference 2013 (APRC 2013), 5-6 September 2013, Surat Thani, Thailand. (Oral presentation)
 4. S. Prasertsri, N. Rattanasom, C. Sirisinha and P. Daniel (2010) “Cure Characteristics and Mechanical Properties of Silica/Natural Rubber Composites Prepared from Natural Rubber Latex Containing Well-dispersed Silica”, 12th International Seminar on Elastomer 2010 in conjunction with 2nd Thailand Japan Rubber Symposium, 8-11 March 2010, Holiday Inn Resort Hotel, Petchburi, Thailand (Oral presentation)
 5. S. Prasertsri and N. Rattanasom (2006) “Effect  of Polychloroprene on Mechanical Properties of Natural Rubber Reinforced with Hybrid Filler having High Silica Ratio”, 1st  World Rubber Summit, 26-29 July 2006, Impact Convention Centre, Bangkok, Thailand (Poster presentation)

National Conference/meeting/congress proceedings (บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ):

 1. สราวุธ ประเสริฐศรี, ศันศนีย์ ศรีจันทร์ และ ชาคริต สิริสิงห.  การใช้ประโยชน์ผงเถ้าเขม่าดำจากกระบวนการไพโรไลซิสเป็นสารตัวเติมในยางคอมโพสิต. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Poster presentation)
 2. ศันศนีย์ ศรีจันทร์  สราวุธ ประเสริฐศรี และปราณี ภิญโญชีพ.  การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ไซเลนเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างยางธรรมชาติและซิลิกา. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Poster presentation)
 3. สราวุธ ประเสริฐศรี และเอกชัย แซ่ฮั่น. สมบัติเชิงกลและการทนต่อน้ำมันของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางอะคริโลไนไตรล์ทีเติมสารตัวเติมผสมในปริมาณมาก. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาทียั่งยืน ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ราชภัฏอุบลราชธานี (Poster presentation)
 4. E. Saehan, S. Prasertsri, P. Nuinu, Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 5. S. Thongbut, P. Nuinu, S. Saengsuwan, S. Prasertsri, Mechanical Properties and Biodegradability in Soil of Bioplastic Elastomer for Mulch Film”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)
 6. N. Sukkapan, K. Kurakanok, S. Prasertsri, P. Nuinu, Effect of blend ratios on Mechanical Properties and Oil resistance of EPDM/NBR Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2014, 12 February 2014, Ubon Ratchathani, Thailand (Oral presentation)
 7. P. Amnuay, K. Sripan, P. Nuinu, S. Prasertsri, Cure Characteristics and Mechanical Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber and Epoxidized Natural Rubber Blends”, North Eastern Science and Technology Conference 2013, 14 March 2013, Ubon Ratchathani, Thailand (Poster presentation)

Last Updated on Friday, 19 January 2018 15:08