ดร.สุภาพ ตาเมือง (DR.SUPARB TAMUANG)

Print PDF

 


Name:

DR.SUPARB TAMUANG


ดร.สุภาพ ตาเมือง

Position:

Lecturer

Office:

Sc469

Tel (Office):

4634

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B.Sc. (Chemistry), 2006, Khon Kaen University, Thailand


M.Sc. (Polymer Science), 2008, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Thailand


Ph.D. (Chemistry), 2012, The University of Birmingham, United Kingdom


Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

  • Porous materials: Synthesis, modification, and application
  • Catalysis

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

  1. Wongkasemjit, S., Tamuang, S., Tanglumlert, W., and Imae, T. (2009). Synthesis of Mo-SBA-1 catalyst via sol-gel process and its activity. Materials Chemistry and Physics, 117(1), 301-306.

National publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ):

  1. อโณทัย ดาทอง, ปุริม จารุจำรัส, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย และเสนอ ชัยรัมย์. (2558). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แผนผังตัวยูในอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 6(1), 14-31.
  2. จุฑามาศ มะลิลา, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, ปุริม จารุจำรัส และเสนอ ชัยรัมย์. (2559). การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 7(1).

Last Updated on Sunday, 26 June 2016 22:17