ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส (Asst.Prof.Dr. Purim Jarujamrus)

Print PDF

 

Name:

Asst.Prof.Dr. Purim Jarujamrus

ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส

Position:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Office:

Sc 486

Tel (Office):

045-353400 ext 4631, 4114

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Education:

B. Sc. (Chemistry), Prince of Songkla University, Thailand

Ph.D. (Analytical Chemistry), Mahidol University, Thailand

 

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 1. Patterned Paper and Alternative Materials as Substrates for Low-Cost Microfluidics& Sensors
 2. Metal Nanoaparticles-Based Methodologies
 3. Development of Test Kits
 4. Analytical Chemistry Education
 5. Inductively Coupled Plasma Spectrometry (ICP) based methodologies

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period (ปีงบประมาณ)

Budget (Baht)

1. Development of paper-based microfluidic as a low-cost device using reductive catalytic activity of silver nanoparticles (AgNPs) for mercury (II) ions detection in water

(ID: 2557A11702010)

Principal investigator

National  Research Council of Thailand (NRCT)

2013-2014

300,000

2.“ ASEA-UNINET staff exchangefrom the incoperation between the office of the comission on Higher Education and OeAD, Austria

The incorporation between the office of the commission on Higher

Education, Thailand and OeAD, Austria (technology grant)

2015

3. Development of field test kits based on small scale and paper based device for identification of magnesium content in natural rubber (trg5880007)

Principal investigator

Thailand research fund (TRF) grant for new researcher

2015-2017

600,000

4. Center of Excellence for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC) for Graduate study

The S&T Postgraduate Education and Research Development

Office (PERDO), the Commission on Higher Education (CHE), the

Ministry of Education under the Royal Thai Government

2016-2020

 

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. The outstanding oral presentation award. Pure and Applied Chemistry Conference, PACCON International Conference, Bangkok, Thailand, Jan 30 – Feb 1, 2008.
 3. Annual Mahidol’s student honors and awards event for a excellently recognizable student, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand 2008.
 4. The outstanding poster presentation award. Center for Innovation in Chemistry: Postgraduate Education and Research Program in Chemistry, PERCH-CIC International Congress V, Pattaya, Chonburi, May 3-6, 2009.
 5. The supporting microscopic image for research award. MUSC graduate research exposition, Mahidol University, Bangkok, Thailand, Oct 28, 2009.

 1. International Journal Publications (บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

  1. Kitayanan Ponlakhet, Maliwan Amatatongchai*, Wongduan Sroysee, Purim Jarujamrus and Sanoe Chairam. Development of sensitive and selective glucose colorimetric assay using glucose oxidase immobilized on magnetite-gold-folate nanoparticles. Anal. Methods. (2016), 8, 8288-8298.

  2. Wongduan Sroysee, Kitayanan Ponlakhet, Sanoe Chairam, Purim Jarujamrus, Maliwan Amatatongchai* A sensitive and selective on-line amperometric sulfite biosensor using sulfite oxidase immobilized on a magnetite-gold-folate nanocomposite modified carbon-paste electrode. Talanta. (2016), 155-156:154–162.

  3. Rattapol Meelapsoma, Purim Jarujamrus*, Maliwan Amatatongchaia, Sanoe Chairama, Chadin Kulsing and Wei Shen. Chromatic Analysis by Monitoring Unmodified Silver Nanoparticles Reduction on Double Layer Microfluidic Paper-based Analytical Devices for Selective and Sensitive Determination of Mercury(II). Talanta. (2016), 155: 193-201.

  4. Wongduan Sroysee, Sanoe Chairam*, Maliwan Amatatongchai, Purim Jarujamrus ,Suparb Tamuang, Saichol Pimmongkol, Laksamee Chaicharoenwimolkul and Ekasith Somsook. Poly(m-ferrocenylaniline) Modified Carbon Nanotubes-paste Electrode Encapsulated in Nafion Film for Selective and Sensitive Determination of Dopamine and Uric acid in the Presence of Ascorbic acid. J. Saudi. Chem. Soc. (2016). (Article in Press) doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jscs.2016.02.003.

  5. Anchalee Chatmontree, Sanoe Chairam*, Saksri Supasorn, Maliwan Amatatongchai, Purim Jarujamrus, Suparb Tamuang, and Ekasith Somsook. Student Fabrication and Use of Simple, Low-Cost, Paper-Based Galvanic Cells to Investigate Electrochemistry. J. Chem. Educ. (2015), 92 (6), 1044–1048.

  6. Sanoe Chairam*, Wongduan Sroysee, Chantanee Boonchit, Chayanee Kaewprom, Tivagorn Goedsak Na Wangnoi, Maliwan Amatatongchai, Purim Jarujamrus, Suparb Tamung and Ekasith Somsook. Nonenzymatic Sensor for Hydrogen Peroxide using a Carbon Paste Electrode Modified with a Composite Consisting of Silver Nanoparticles, poly(o-aminobenzoic acid) and Magnetite, Int. J. Electrochem. (2015), 10, 4611 – 4625.

  7. Purim Jarujamrus*, Maliwan Amatatongchai, Araya Thima, Thatsanee. Khongrangdee, Chakrit Mongkontong, Selective Colorimetric Sensors Based on the Monitoring of an Unmodified Silver Nanoparticles (AgNPs) Reduction for a Simple and Rapid Determination of Mercury, Spectrochim. Acta. A. (2015), 142: 86–93.

  8. Saksri Supasorn*, Phetvilay Khattiyavong, Purim Jarujamjus and Vinich Promarak. Small-Scale Inquiry-Based Experiments to Enhance High School Students Conceptual Understanding of Electrochemistry. International Proceedings of Economics Development and Research and Innovation. (2014) 81: 85-91.

  9. David R. Ballerini, Ying H. Ngo, Purim Jarujamrus, Gil Garnier, Bradley P. Ladewig, Wei Shen* and. Gold nanoparticle-functionalized thread as a substrate for SERS study of analytes both bound and unbound to gold . AlChE. (2014). 60(5):1598-1605. (David R. Ballerini and Ying H. Ngo contributed equally as co-first authors)

  10. Junfei Tian, Purim Jarujamrus, Lizi Li, Miaosi Li, and Wei Shen*. Strategy To Enhance the Wettability of Bioacive Paper-Based Sensors. ACS. Appl. Mater. Interfaces. (2012). 4: 6573-6578.

  11. Purim Jarujamrus, Junfei Tian, Xu Li, Atitaya Siripinyanond, Juwadee Shiowatana, and Wei Shen*. Mechanisms of Red Blood cells agglutination in antibody-treated paper. Analyst. (2012).137: 2205-2210.

  12. Purim Jarujamrus, Runglawan Chawengkirttikul, Juwadee Shiowatana and Atitaya Siripinyanond*. Towards Chloramphenicol Detection by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) Linked Immunoassay Using Gold Nanoparticles (AuNPs) as Element Tag. J. Anal. At. Spectrom. (2012). 27: 884-890.

  13. Wimut Sermsri, Purim Jarujamrus, Juwadee shiowatana and Atitaya Siripinyanond*. Flow field-flow fractionation: a versatile approach for size characterization of α-tocopherol induced gold nanoparticles enlargement. Anal Bioanal Chem (2010). 396: 3079–3085.


   

  National Journal Publication (บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ):

  1. อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ สุภาพ ตาเมือง มะลิวรรณ อมตธงไชย ปุริม จารุจำรัส และเสนอ ชัยรัมย์* ชุดการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนตํ่าสำหรับปฏิบัติการระดับไมโครในห้องเรียน วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2559)

  2. กุมารินทร์ ชาลีแสน สุภาพ ตาเมือง ปุริม จารุจำรัส มะลิวรรณ อมตธงไชย เสนอ ชัยรัมย์* การสาธิตทดลองสารกำหนดปริมาณโดยใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2559) 147-159.

  3. จุฑามาศ มะลิลา สุภาพ ตาเมือง มะลิวรรณ อมตธงไชย ปุริม จารุจำรัส และเสนอ ชัยรัมย์* การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับนํ้า วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2559) 184-190.

  4. อโณทัย ดาทอง ปุริม จารุจำรัส สุภาพ ตาเมือง มะลิวรรณ อมตธงไชย และเสนอ ชัยรัมย์* การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แผนผังตัวยูในอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2558) 14-31.

  5. Phetvilay Khattiyavong, Purim Jarujamrus*, Saksri Supasorn and Chadin Kulsing. The Development of Small Scale and Low-Cost Galvanic Cells as a Teaching Tool for Electrochemistry. J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning. (2014), 5(1): 146-154.

  6. ณัฎฐ์ ดิษฐ์เจริญ* กรวัฒน์ พลเยี่ยม พนิดา วังคะฮาด ปุริม จารุจำรัส พัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2557) 21-27.

   

  International Conference Proceedings (บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ):

  1. Rattapol Meelapsom, Apinya Obma, Somkid Pencharee, Maliwan Amatatongchai, Sanoe Chairam, Suparb Tamuang and Purim Jarujamrus* (2016). The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016),Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand, November 27-30. Development of Smartphone as Colorimetric Analyzer for Mercury(II) in Water Samples by Monitoring Unmodified Silver Nanoparticles Reduction on Microfluidic Paper-based Analytical Device. (oral presentation)

  2. Nattaporn Malahom, Rattapol Meelapsom, Atitaya Siripinyanond, Maliwan Amatatongchai, Sanoe Chairam,and Purim Jarujamrus* (2016). The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII), The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, December, 8-11. Field Test Kit Based on Colorimetry for Quantification of Magnesium Content in Rubber Latex” (oral presentation)

  3. Rattapol Meelapsom, Maliwan Amatatongchai, Araya Thima, Thatsanee Khongrangdee, Chakrit Mongkontong and Purim Jarujamrus* (2015). Pure and Applied Chemistry Conference, PACCON International Conference;Innovative Chmistry for sustainability of the AEC and Beyond, Amari Watergate, Bangkok, Thailand, Jan20-22.“Selective Colorimetry Based on the Monitoring of an Unmodified Silver Nanoparticles (AgNPs) Reduction for a Simple and Rapid Determination of Mercury in Water” (poster presentation).

  4. Rattapol Meelapsom, Maliwan Amatatongchai and Purim Jarujamrus* (2015). Flow Analysis XIII, 2015, Prague, Czech Republic, July 5-10. “Chromatic Analysis by Monitoring of Unmodified Silver Nanoparticles Reduction on Microfluidic Paper-Based Analytical Device (µPAD) for Selective Determination of Mercury” (poster presentation)

  5. Phetvilay Khattiyavong, Saksri Supasorn and Purim Jarujamrus* (2015). Pure and Applied Chemistry Conference, PACCON International Conference; Innovative Chmistry for sustainability of the AEC and Beyond, Amari Watergate, Bangkok, Thailand, Jan20-22. “Simple Small Scale and Low Cost of Galvanic Cells as a Teaching Tool for Electrochemistry” (poster presentation)

  6. Purim Jarujamrus*, Chakrit Mongkontong, Maliwan Amatatongchai (2014). Pure and Applied Chemistry Conference, PACCON International Conference; Moving Towards Innovation in Chemistry, Khon kaen, Thailand, Jan 8-10. “ Feasibility Study of Using Silver Nanoparticles (AgNPs) for Colorimetric Detection of Mercury (II) Ions” (poster presentation)

  7. Purim Jarujamrus, Runglawan Chawengkirttikul, Juwadee Shiowatana and Atitaya Siripinyanond*.(2013). European Winter Conferences on Plasma Spectrochemistry,Jagiellonian University in Krakow, Poland, Febrauray 10-11.“Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) linked immunoassay using gold nanoparticles (AuNPs) as element tag for chloramphenicol detection” (poster presentation)

   

   หัวหน้าโครงการ
Last Updated on Thursday, 14 December 2017 10:15