ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย (Asst.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai)

Print PDFชื่อ-สกุล:

Asst.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai

ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Asst.Prof.)

Office:

Sc 489

Tel (office):

4576

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา:

B. Sc. (Chemistry), 1996, Khon kaen University., Thailand


M.Sc. (Applied Analytical and Inorganic Chemistry), 1999, Mahidol University.


Ph.D. (Analytical Chemistry), 2006, Mahidol University. Thailand


ชื่อโครงการวิจัย

หน้าที่รับผิดชอบ

แหล่งทุนวิจัย

ระยะเวลา

1.การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม

หัวหน้าโครงการ

สำนักงบประมาณ

2 ปี

(2556-2557)

2 การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ

สำนักงบประมาณ

2 ปี

(2553-2554)
3.ระบบวิเคราะห์ในการประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอย่างรวดเร็วด้วยไบโอเซนเซอร์ชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ

1 ปี

(2554)
4. เทคนิคแบบใหม่สำหรับประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ สกว.

2 ปี

(2550-2552)


Area of Research Interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ)

 • Flow-based techniques for chemical analysis and automation (flow injection analysis, high performance liquid chromatography and lab-on-a-chip).
 • Method development rapid assay for drug discovery and development of biocathodes and bioanodes for biofuel cell applications.


Academic Awards (รางวัลทางวิชาการ)

 1. Student Excellent presentation Award in the PERCH Congress III 9-12 May 2004 (Chonburi, Thailand) in the topic of “Use of The Boron Doped-Diamond Thin Film Electrode for Determination of Iodide Ion”.
 2. Fellowship for Young Scientists for oral presentation in the seventh Asian Conference on Analytical Sciences 28th -31st July 2004 (Hong Kong) in the topic of “New Approach for Chromatographic Detection of Iodide Using Boron Doped-Diamond Thin Film Electrode”.List of international publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ)

 1. M. Amatatongchai, W. Sroysee, S. Chairam and D. Nacapricha Amperometric flow injection analysis of glucose using immobilized glucose oxidaseonnano-composite carbon nanotubes-platinum nanoparticles carbon paste electrode” Talanta, in press.
 2. W. Sroysee, S. Chairam, M. Amatatongchai, P. Jarujamrus, S. Tamuang, S. Pimmongkol, L. Chaicharoenwimolkul and  E. Somsook “Poly(m-ferrocenylaniline) modified carbon nanotubes-paste electrode encapsulated in nafion film for selective and sensitive determination of dopamine and uric acid in the presence of ascorbic acid” Journal of Saudi Chemical Society, in press.
 3. W. Sroysee, K. Ponlakhet, S. Chairam, P. Jarujamrus and M. Amatatongchai “A sensitive and selective on-line amperometric sulfite biosensor using sulfite oxidase immobilized on a magnetite-gold-folate nanocomposite modified carbon-paste electrode”. Talanta 156-157 (2016) 154–162
 4. R. Meelapsom, P. Jarujamrus, M. Amatatongchai, S. Chairam, C. Kulsing and W. Shen “Chromatic analysis by monitoring unmodified silver nanoparticles reduction on double layer microfluidic paper-based analytical devices for selective and sensitive determination of mercury(II) ”Talanta 155 (2016) 193–201.
 5. M. Amatatongchai, W. Sroysee, S. Chairam and D. Nacapricha “Simple flow injection for determination of sulfite by amperometric detection using glassy carbon electrode modified with carbon nanotubes-PDDA-gold nanoparticles” Talanta, 2015, 133, 134-141.
 6. P. Jarujamrus, M. Amatatongchai, A. Thima, T. Khongrangdee, C. Mongkontong “Selective colorimetric sensors based on the monitoring of an unmodified silver nanoparticles (AgNPs) reduction for a simple and rapid determination of mercury” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 142, 86-93.
 7. A. Chatmontree, S. Chairam,  S. Supasorn, M. Amatatongchai, P. Jarujamrus, S. Tamuang, and E. Somsook “Student Fabrication and Use of Simple, Low-Cost, Paper-Based Galvanic Cells To Investigate Electrochemistry” J. Chem. Educ. 2015, 92, 1044−1048.
 8. S. Chairam, W. Sroysee, C. Boonchit, C. Kaewprom, T. Goedsak Na Wangnoi, M. Amatatongchai, P. Jarujamrus, S. Tamuang, E. Somsook. Nonenzymatic sensor for hydrogen peroxide using a carbon paste electrode modified with a composite consisting of silver nanoparticles, poly (o-aminobenzoic acid) and magnetite, Int. J. Electrochem. Sci., 2015, 10, 4611 – 4625.
 9. M.  Amatatongchai, W.  Sroysee, S. Laosing and S. Chairam “Rapid Screening Method for Assessing Total Phenolic Content Using Simple Flow Injection System with Laccase based-biosensor” Int. J. Electrochem. Sci., 2013, 8, 10526-10539.
 10. S. Chairam, P. Buddhalee and M. Amatatongchai, A Novel Hydrogen Peroxide Biosensor Based on Horseradish Peroxidase Immobilized on Poly(aniline-co-o-aminobenzoic acid) Modified Glassy Carbon Electrode Coated with Chitosan Film. Int. J. Electrochem. Sci., 2013, 8, 10250-10264.
 11. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “Simple Flow Injection for Screening of Total Antioxidant Capacity by Amperometric Detection of DPPH Radical on Carbon Nanotube Modified-Glassy Carbon Electrode”, Talanta, 2012, 97, 267-272.
 12. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “Simple Flow Injection for Screening of Total Antioxidant Capacity by Amperometric Detection of DPPH Radical on Carbon Nanotube Modified-Glassy Carbon Electrode”, Talanta , 2012, 97, 267-272.
 13. S. Chairam, W. Sriraksa, M. Amatatongchai and E. Somsook “Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid Using a Poly(aniline-co-m-ferrocenylaniline) Modified Glassy Carbon Electrode” Sensors, 2011,11(11), 10166-10179.
 14. X. Wang, M. Amatatongchai, D. Nacapricha, O. Hofmann, J.C. de Mello, D.D.C. Bradley and A.J. de Mello. “Thin-film organic photodiodes for integrated on-chip chemiluminescence detection–application to antioxidant capacity screening” Sensors and Actuators B: Chemical, 2009, 140, 643-648.
 15. M. Amatatongchai, O. Hofmann, D. Nacapricha, O. Chailapakul and A.J. deMello, “Microfluidic system for evaluation of antioxidant capacity based on a peroxyoxalate chemiluminescence assay” Anal. Bioanal. Chem., 2007, 387, 277-285.
 16. N. Ratanawimarnwong, N. Amornthammarong, N.Choengchan, P.Chaisuwan, M. Amatatongchai, P. Wilairat, I.D. McKelvie and D. Nacapricha , “Determination of iodide by detection of iodine using gas-diffusion flow injection and chemiluminescence” N. Ratanawimarnwong, N. Amornthammarong, N.Choengchan, P.Chaisuwan, Talanta , 2005, 65, 756-761.
 17. O. Chailapakul , M. Amatatongchai, P. Wilairat, K. Grudpan and D. Nacapricha, “Flow-injection determination of iodide in nuclear emergency tablets, using boron-doped diamond thin film electrode”, Talanta , 2004, 64, 1253-1258.


List of national publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ)

 1. จุฑามาศ มะลิลา, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, ปุริม จารุจำรัส และเสนอ ชัยรัมย์. (2559). การสาธิตทดลอง เรื่อง สารกำหนดปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 7(1).
 2. อโณทัย ดาทอง, ปุริม จารุจำรัส, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย และเสนอ ชัยรัมย์. (2558). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แผนผังตัวยูในอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 6(1), 14-31.
 3. วรนุช เชื้ออ่อน และเสนอ ชัยรัมย์. (2557) การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โปรตีน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแบบแนะนำ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 5(2), 155-164.
 4. กมลนุช ไชยมัชชิม และเสนอ ชัยรัมย์. (2557). การส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 5(2), 165-175.
 5. ยุวากร เสนศรี, เสนอ ชัยรัมย์, ดวงใจ นาคะปรีชา และ มะลิวรรณ อมตธงไชย การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเมทริกซ์ของวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนนาโนทิวป์-ไคโตซานเร่งปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนด้วยแลคเคสวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 16 (2554) 2: 40-50.
 6. มะลิวรรณ อมตธงไชย วิธีวิเคราะห์ที่อาศัยการไหลในการประเมินความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวมอย่างรวดเร็ววารสารวิชาการ ม.อบ. 12 (2553) 2: 49-59.
 7. เอื้องพร สมพงษ์ และ มะลิวรรณ  อมตธงไชย ระบบโฟลอินเจคชันสำหรับตรวจวัดกลูโคสแบบแอมเพอร์โรเมทรีที่ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนที่ดัดแปรด้วยวัสดุเชิงประกอบของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นที่มีหมู่อะมิโน-เฟอร์โรซีน-โบวีนซีรัมอัลบูมิน-กลูโคสออกซิเดสวารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้า 53-61.


Conference Presentation (การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ)

 1. W. Sroysee and M. Amatatongchai, “Amperometric Biosensor for Sulfite Determination in Beverages Using Glassy Carbon Modified with Hybrid Nano-materials Electrode in Simple Flow Injection System” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2014) as poster contribution (Khon kaen, Thailand).
 2. M. Amatatongchai, W. Sroyseeand D. Nacapricha “Simple flow injection for determination of sulfite by amperometric detection on sulfite sensor using glassy carbon electrode modified with AuNPs/carbon nanotubes-PDDA” 18th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2013) including related techniques  15-20 September  2013 as oral contribution (Porto, Portugal).
 3. M. Amatatongchai, J.  Phanthuwat and D.  NacaprichaDevelopment of glucose biosensor based on glucose oxidase entrapped in the matrix of carbon nanotube/chitosan modified glassy carbon electrode” 16th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2010) including related techniques  25-30 April  2010 as poster contribution (Pattaya, Thailand).
 4. M. Amatatongchai, Y. Sensri and D. Nacapricha “Development of flow injection system with amperometric detection on laccase-based biosensor for antioxidant assay” 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), Chiang Mai, Thailand.
 5. M. Amatatongchai, S. Laosing, Y. Sakuldech, S. Angkaew, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New Method for evaluation of total antioxidant capacity based on flow injection with amperometric detection of free radical reaction” Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008), Bangkok, Thailand.
 6. M. Amatatongchai, N. Laokok, S. Laosing, D. Nacapricha “A New Flow Injection Spectrophotometric Method for Evaluation of Total Antioxidant Capacity Based on Permanganate Reducing Capacity Measurement” 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34) 31 October-2 November 2008 (Bangkok, Thailand) as poster presentation.
 7. J. Sitanurak, S. Panich, M. Amatatongchai, N. Ratanawimarnwong, A. Tuantranont, D. Nacapricha “A flow through microchip: High throughput approach for assessing total antioxidant capacity” 15th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2008) including related techniques  3-7 September 2007 as poster contribution (Nagoya, Japan).
 8. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New amperometric method for evaluation of total antioxidant capacity” The 9th Asian Conference on Analytical Science (ASIANALYSIS IX) 4-8 November 2007 as poster contribution (Jeju island, Korea).
 9. M. Amatatongchai, O. Hofmann, Xuhua Wang, O. Chailapakul, A.J. DeMello and D. Nacapricha “On-chip total antioxidant capacity screening using a peroxyoxalate chemiluminescence assay” 14th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2007) including related techniques  3-7 September 2007 as oral contribution (Berlin, Germany).
 10. M. Amatatongchai, S. Laosing, O. Chailapakul and D. Nacapricha “New approach for evaluation of total antioxidant capacity based on flow injection with amperometric detection of free radical reaction” 14th International Conference on Flow Injection Analysis (ICFIA 2007) including related techniques  3-7 September 2007 as poster contribution (Berlin, Germany).
 11. D. Nacapricha, P. Wilairat , N. Amornthammarong, N. Ratanawimarnwong , P. Jittangprasert, C. Boonpanaid , M. Amatatongchai and S. Muncharoen “Recent Developments for Economic but Effective Chemical Analysis” 12th International Symposium on Advance Technology and Application (ATA) 2-11 November 2006 (Pusan, Korea).


1. การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ

สำนักงบประมาณ

2 ปี

(2553 – 2554)

Last Updated on Sunday, 26 June 2016 22:02