ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร (Asst..Prof.Dr.Saksri Supasorn)

Print PDFName:

Asst.Prof.Dr.Saksri Supasorn
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

Position:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
and This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Office:

Sc 1381  Tel: 4560

Education:

B.Sc. (Chemistry, 2nd honor), Khon Kaen University, 2002


Dipploma (Teaching Profession), Khon Kaen University, 2003


Ph.D. (Science & Technology Education), Mahidol University, 2008

Areas of Research Interest:

 1. Development and evaluation of multimedia learning tools (simulation, animation, web-based learning) in chemistry and science
 2. Effect of multimedia learning on student understanding and concept
 3. Development and evaluation of experimental kits for high school and undergraduate chemistry

Awards:

 1. 2015 TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Awards in Humanities & Social Sciences
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก ประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Research Grants:

Title

Responsibility

Funding Source

Period

1. Development of exemplary inquiry-based experiment in Gen Chem laboratory

Principal
investigator

UBU (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

10/2009 - 09/2010

2. Small-scale chemistry laboratory to enhance science inquiry skills and conceptual understanding for high school students (Project code: MRG5480016)

Principal
investigator

TRF + OHEC + UBU

(สกว. + สกอ. + ม.อบ.)

06/2011 - 06/2013

3. Development of the inquiry skills building chemistry experimental units (ISB-Chem) for secondary school students (Project code: 63739)
Principal
investigator
NRCT (วช.)
10/2011 - 09/2012
4. Development of the inquiry skills building chemistry experimental units (ISB-Chem) for secondary school students (Project code: 81330) Principal
investigator
NRCT (วช.) 10/2012 - 09/2013
5. Development of inquiry chemistry experiments in conjunction with molecular animations (ICEMA) to promote high school students’ conceptual understanding and conceptual change at molecular level (Project code: TRG5680024)
Principal
investigator

TRF + OHEC + UBU

(สกว. + สกอ. + ม.อบ.)
06/2013 - 06/2014
6. Development of inquiry chemistry experiments in conjunction with molecular animations (ICEMA) to promote secondary school students’ conceptual understanding at molecular level (Project code: 163716)
Principal
investigator
NRCT (วช.) 10/2014-09/2015
7. Development of small-scale and low-cost chemistry experimental (SLCE) kits to promote scientific conceptual understanding and conceptual changes for high school students (Project code: 196966) Principal
investigator

TRON

(คอบช.)

06/2016-05/2017
8. Development of low-cost small scale chemistry experimental kits in conjunction with inquiry-based learning activities to promote high school students’ conceptual understanding and changes at molecular level (Project Code: RSA5980021) Principal
investigator
TRF + UBU 06/2016-05/2018


Online Course:

 1. Acid-base particulate animation ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง กรด-เบส (A part of Project code: 163716) in Thai
 2. Solution particulate animation ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง สารละลาย (A part of Project code: 163716) in Thai
 3. Interactive NMR spectroscopy (iNMR) course. Online available for both iNMR English and iNMR Thai
 4. Interactive Caffeine Extraction Simulated Experiment (ICESE). Online available in ICESE English and in ICESE Thai

International Publication:

 1. S. Akaygun , C. Brown, F. O. Karatas, S. Supasorn, Z. Yaseen. (2018). Teaching Chemistry with Analogies around the World: Views of Teachers from Four Countries (pp 129-146). In Charlie Cox and Wendy E. Schatzberg (Eds.), International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice. July 2018 , 129-146.
 2. Supasorn, S.* and Amatatongchai, M. (2016). Development of conceptual understanding of acid-base by using inquiry experiments in conjunction with particulate animations for grade 8 students. The Turkish Online Journal Of Educational Technologyม 15(Special Issue For Inte 2016), 674-681.
 3. Supasorn, S. (2015). Grade 12 students’ conceptual understanding and mental models of galvanic cells before and after learning by using small-scale experiments in conjunction with a model kit. Chemistry Education Research and Practice , 16(2), 393-407. (DOI: 10.1039/C4RP00247D). Funded by TRG5680024. Online available at
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/rp/c4rp00247d
 4. Supasorn, S.* & Promarak, V. (2015). Implementation of 5E inquiry incorporated with analogy learning approach to enhance conceptual understanding of chemical reaction rate for grade 11 students. Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 121-132. (DOI: 10.1039/C4RP00190G). Funded by TRG5680024. Online available at
  http://pubs.rsc.org/en/content/pdf/article/2014/rp/c4rp00190g
 5. Supasorn, S. (2014). Online T5 learning model to enhance chemistry students’ understanding of nmr spectroscopy. World Journal on Educational Technology, 6(2), 139-150. Online available at http://www.world-education-center.org/index.php/wjet/
 6. Saksri Supasorn* & Anchulee Lordkam. (2014). Enhancement of Grade 7 Students’ Learning Achievement of the Matter Separation by using Inquiry Learning Activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 739-743. Funded by NRCT 2012-2013. Online available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003073
 7. Saksri Supasorn* & Saranya Waengchin. (2014). Development of Grade 8 Students’ Learning Achievement on Chemical Reaction by Using Scientific Investigation Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 744-749. Funded by NRCT 2012-2013. Online available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003085
 8. Saksri Supasorn*, Laorthip Kamsai & Vinich Promarak. (2014). Enhancement of Learning Achievement of Organic Chemistry Using Inquiry-based Semi-small Scale Experiments (SSSEs). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 769-774. Funded by MRG5480016. Online available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003127
 9. Supasorn, S*. (2012). Enhancing undergraduates’ conceptual understanding of organic acid-base-neutral extraction using inquiry-based experiments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4643-4650. Funded by UBU 2009. Online available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020472
 10. Lati, W., Supasorn, S* & Promarak, V. (2012). Enhancement of learning achievement and integrated science process skills using science inquiry learning activities of chemical reaction rates. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46. 4471-4475. Funded by MRG5480016. Online available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020150
 11. Supasorn, S*, & Vibuljan S. (2009). Use of an interactive NMR spectroscopy Course to enhance NMR understanding of university students. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 5(3), 458-468. Online available http://jolt.merlot.org/vol5no3/abstracts.htm
 12. Supasorn, S., Suits, P.J., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2008). Impact of a pre-laboratory computer simulation of organic extraction on comprehension and attitudes of undergraduate chemistry students. Chemistry Education Research and Practice, 9(2), 169-181. Online available http://www.rsc.org/publishing/journals/RP/article.asp?doi=b806234j


International Conference Proceedings:

 1. Saksri Supasorn*, Phetvilay Khattiyavong, Purim Jarujamrus, Vinich Promarak. (2014). Small-Scale Inquiry-Based Experiments to Enhance High School Students’ Molecular Conceptual Understanding of electrochemistry. International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) : 2014 4th International Conference on Education, Research and Innovation– ICERI 2014, 81: 85-91. Editor: Feng Tao. Held at Novotel Pratunum Bangkok, Thaialand, 25-26 Setemver 2014.

 2. Saksri Supasorn. (2010). Inquiry-based experiments to enhance students' conceptual understanding of organic acid-base extraction and purification. Proceedings from Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), pp. 180-183. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University.

 3. Saksri Supasorn. (2009). Implementation of paper-based T5 learning model to enhance student understanding: The case for low-achievement students in organic chemistry course. Proceedings from International Science Education Conference 2009 (ISEC 2009), 24-26 November 2009, pp. 1936-1950. Singapore : NIE.
 4. Supasorn, S., & Vibuljan, S. (2007). Review: Roles of mental models and visualization tools in learning chemistry and other sciences. Proceedings from ICASE Asian Symposium 2007: Science Education for All: Towards Sustainable Development Regardless of Resource, Pattaya, Thailand.
 5. Supasorn, S., Suits, J.P, Jones, L.L., Falvo, D., Vibuljan, S., Panijpan, B., & Ruenwongsa, P. (2007). Development and evaluation of an organic extraction simulation. Proceedings from 5th Annual Hawaii International Conference on Education. Hawaii, USA.

International Conference/Meeting/Congress Abstracts:

 1. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Effects of a molecular animation upon students’ mental models of organic extraction. Abstracts from The 41st IUPAC World Chemistry Congress, Lingotto conference Centre, Torino, Italy.
 2. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Using a simulation to help students build good mental models of a chemical process. Abstracts from Gordon Research Conference: Visualization in Science & Education, Bryant University, Smithfield, Rhode Island, USA.
 3. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Molecular organic extraction simulation (MOES): the impacts on students’ understanding and mental models. Abstracts from Gordon Research Conferences: Chemistry Education Research & Practice, Bates College, Maine, USA
 4. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Molecular organic extraction simulation (MOES): The impacts on students’ understanding and mental models. Abstracts from UNC Research Day, University of Northern Colorado, Greeley, Colorado, USA.
 5. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Organic extraction simulation as a means to enhance students’ understanding and mental models. Abstracts from Colorado-Wyoming Academy of Science, University of Northern Colorado, Greeley, Colorado, USA.
 6. Supasorn, S., Suits, J.P., Jones, L.L., & Vibuljan, S. (2007). Use of an organic extraction simulation to improve students’ understanding and develop their mental models. Abstracts from American Chemical Society 233rd National Meeting & Exposition. Chicago, Illinois, USA.

National Publication (Thai):

 1. ฉัตรชฎา ติงสะ อารีรัตน์ ใจกล้า สุภาพ ตาเมือง และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2561). ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.  วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 1(1), 97-108.
 2. กฤษฎา พนันชัย พนัสดา มาตราช สุภาพ ตาเมือง และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2561). ความเข้าใจมโนมติและแบบจําลองทางความคิด เรื่อง สมดลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะรวมกับเทคนิคการทํานาย-สังเกต-อธิบาย. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 1(1), 49-60.
 3. สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(2), 1-15; กรกฎาคม - ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://journal.edu.cmu.ac.th/download/article/A20171114085141/A20171114085141.pdf#mce_temp_url#
 4. สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 8(2), 379-397; กรกฎาคม - ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/9446/8066
 5. ศิริธร อ่างแก้ว, อริสรา อิสสะรีย์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2559). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด–เบส ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการแข่งขันเกมแบบกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 11 ฉบับพิเศษ (ฉบับครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์), 109-124.
 6. ศักดิ์ศรี สุภาษร, นุจรี สุภาษร  วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  และสนธิ พลชัยยา. (2559). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. 7(1), 28-47. เข้าถึงได้จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/7475
 7. วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2556).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 24(1). 29-52. Online available at http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/viewarticle.php?id=233&layout=abstract
 8. ศักดิ์ศรี สุภาษร (2555). บทบาทของเมนทอลโมเดลในการเรียนรู้วิชาเคมีในระดับโมเลกุล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 35(1), 1-7.
 9. ธวัช  ยะสุคำ และ ศักดิ์ศรี  สุภาษร*. (2555). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 23 – 34. Online available at http://www.edu.nu.ac.th/2005/Journal/jurnal.htm
 10. ดาลารีน อับดุลฮานุง, อัญชลี สำเภา และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2555). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด–เบส และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 23(1). 123-134. Online available at http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/viewissue.php
 11. ศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การทบทวนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 22(3), 331-343. Online available at http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/viewissue.php?id=19
 12. สุธี ผลดี และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554).การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ด้วยชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(2), 45-67. Online available at http://resjournal.kku.ac.th/social/issue_1_02.asp?vol=1
 13. สมเจตน์ อุระศิลป์ และศักดิ์ศรี  สุภาษร. (2554). การเปรียบเทียบมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พันธะเคมี ตามโมเดลการเรียนรู้ T5 แบบกระดาษ. วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 1(1), 38-57. Online available at http://resjournal.kku.ac.th/social/issue_1_01.asp?vol=1
 14. Abdulhanung, D., Supasorn,S.*, & Samphao, A. (2011). Promoting students’ scientific methods and Comprehension of acid-base using cooperative learning accompanied with science projects. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 54-62.
 15. Pholdee, S., Supasorn,S.*, & Samphao, A. (2011). Enhancing students’ achievement of acid-base using science inquiry context-based learning packages. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 269-275.
 16. Urasin, S., Supasorn, S.*, & Chayajarus, K. (2011). Exploring and correcting students' alternative Conception of chemical bonds using paper-based T5 learning model. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 289-295.
 17. Yasukham, T., Supasorn, S.*, & Wongkhan, K. (2011) Enhancing students' critical thinking skill and Learning achievement of chemical reaction rate by using science inquiry process. Journal of Srinakharinwirot University (Science and Technology), 3(special 1), 320-326.
 18. ศักดิ์ศรี สุภาษร. (2556). ชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเชิงมโนมติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายงานวิจัยฉบับเต็ม). อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 19. ศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (รายงานวิจัยทุนวิจัย สกว. 54 ฉบับเต็ม). อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 20. ปาริชาติ คงศรี  ศักดิ์ศรี สุภาษร* และ ประนอม แซ่จึง. (2554). การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการปปเลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 163-172.
 21. ศักดิ์ศรี สุภาษร* และ รุ่งนภา สายันต์. (2554). การจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสารและการแยกสาร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ, 3(พิเศษ), 156-162.

National Conference Proceedings:

 1. วิทยา วินาโร อริสรา อิสสะรีย์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องโมล ความเข้มข้น และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 1228-1240). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 2. ใผ่ พันงาม และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลาย ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หน้า 1124-1143). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 3. ชัฐฐิณา คำพร อริสรา อิสสะรีย์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนามโนมติและการแก้ปัญหาเรื่องสารละลายด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 1007-1021). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 4. สุทัศน์ ศรีบุระ สุภาพ ตาเมือง และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2560). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการทำ-สังเกต-อธิบายในขั้นสร้างความสนใจและ ขั้นขยายความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 261-271). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 5. อารีรัตน์ ใจกล้า และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สมบัติและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญห าเป็นฐาน (หน้า 600-609). บทความฉบับเต็มเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 1. วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
 6. พนัสดา มาตราช, สุภาพ ตาเมือง และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2559). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เรื่อง สมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบายในขั้นสรา้งความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 356-366). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเเขตสกลนคร.
 7. วีรนุช อุดมคำ อริสรา อิสสะรีย์ และศักดิ์ศรี สุภาษร*. การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน้า 1503-1511). บทความสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ STCCON 2015 ครั้งที่ 1 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
 8. นวลอนงค์  แก้ววงษ์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2558). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ด้วยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 197-207). รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องบูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ณ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
 9. ฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2558). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องสมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 388-398). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 9. วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 10. สนทยา บ้งพรม และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2558). การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หน้า 411-422). บทความฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 9. วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 11. ทัศวรรณ ภูผาดแร่ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทานาย-สังเกต-อธิบาย (หน้า 1-6). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา. DOI: 10.13140/2.1.4612.2246
 12. กรีฑา ภูผาดแร่ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคนิคทา นาย–สังเกต–อธิบาย (หน้า 20-25). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา. DOI: 10.13140/2.1.4481.1522
 13. พนิดา กันยะกาญจน์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2557). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หน้า 26-31). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6 วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา. DOI: 10.13140/2.1.4350.0807
 14. ดร ศรีสวัสดิ์ และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2556). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เจตคติต่อการเรียนและความคงทนในการเรียนร้จากการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามบริบทท้องถิ่น เรื่อง สารชีวโมเลกุล (หน้า 1836-1844). การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2556. DOI: 10.13140/2.1.2908.2880
 15. เพ็ญศรี เศรษฐชัย, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ นิภาวรรณ พองพรหม. การ จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสารในชีวิตประจาวันเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.). บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 119-123. DOI: 10.13140/2.1.3825.7921
 16. ศรัญญา แวงชิน, โชติ จิตรังสี และศักดิ์ศรี สุภาษร. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสาร วจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 252-256. DOI: 10.13140/2.1.3432.5767
 17. อัญชุลี หลอดดำ, ศักดิ์ศรี สุภาษร และ รักเกียรติ  จิตคติ. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4. 12-13 มีนาคม 2555. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 265-269. DOI: 10.13140/2.1.3563.6482
 18. รุ่งทิพย์ ศศิธร ชาญ อินแต้ม และศักดิ์ศรี สุภาษร. (2554). การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับชุดการเรียนรู้แบบ 5E (หน้า 723-728). การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23. วันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
 19. ศักดิ์ศรี สุภาษร. 2554. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรสโกปี ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล T5 ผ่านระบบออนไลน์ D4LP (น. 277-284). รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 5, 4-5 สิงหาคม 2554. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. DOI: 10.13140/2.1.1564.8003
 20. สุระ วุฒิพรหม, ศักดิ์ศรี สุภาษร, สุภาพร พรไตร, สุพจน์ สีบุตร, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, และ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์. ค่ายจุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง (บรรยาย). เอกสารตีพิมพ์ใน การสัมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551.

National Conference/Meeting/Congress Abstracts:

 1. ศักดิ์ศรี สุภาษร และ สุระ วุฒิพรหม. ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ ศักยภาพในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 (บรรยาย). บทคัดย่อใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร.19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 26-28 มกราคม 2552.
 2. Supasorn, S., Vibuljan, S., & Panijpan, B. (2006).  Using an interactive web-based learning course: NMR spectroscopy as a means to improve problem solving skills for undergraduates.  Abstracts from The 19th Biennial Conference on Chemical Education, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

Last Updated on Tuesday, 18 September 2018 09:36