ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม (Asst.Prof.Dr.Chan Inntam)

Print PDF


ชื่อ-สกุล: ชาญ อินทร์แต้ม

Asst.Prof.Dr.Chan Inntam
ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

Office:

Chem. 1311

Tel (office):

4108

e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การศึกษา:

วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dr.rer.nat., Technical Univ. Munich, Germany

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 • Computational quantum chemistry
 • Nanomaterials, Nanoparticles

Research Projects

(ชื่อโครงการวิจัย)

Responsibility

(หน้าที่รับผิดชอบ)

Source of Funding

(แหล่งทุนวิจัย)

Period

(ปีงบประมาณ)

จำนวนเงิน (บาท)
การจำลองแบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับใช้ในการเร่งปฏิกิริยาและการดูดซับ

หัวหน้าโครงการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2554-2556

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยาการเสียน้ำของเอทานอลด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดคลินอพทิลโอไลต์

หัวหน้าโครงการ

สภาวิจัยแห่งชาติ

2551-2553

การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมของอนุภาคนาโนของโลหะบนคาร์บอนนาโนทิวบ์

หัวหน้าโครงการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2550-2552

Textbooks and patents (ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร):

1. ชาญ อินทร์แต้ม (2553). สเปกโทรสโกปี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (เอกสารคำสอน).


Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. ASEA-Uninet Research Grant, University of Vienna, 6 May – 5 July 2010
 2. รางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับชมเชย ประจำปี 2551 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) Research Grant, Kyoto University 16 Apr. – 31 May 2008,
 4. Science and Technology Research Grant 2550, Thailand Toray Science Foundation.

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ:

 1. Chan Inntam* and Jumras Limtrakul, “Adsorption of M species and M2 dimers (M=Cu, Ag and Au) on the pristine and defective single-walled carbon nanotubes (SWNTs): A density functional theory (DFT) study”, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 21327.
 2. Konstantin M. Neyman, Chan Inntam, Lyudmila V. Moskaleva and Notker Rösch*, “Density Functional Embedded Cluster Studies of Cu4, Ag4 and Au4 Species Interacting With Oxygen Vacancies on the MgO(001) Surface”, Chem. Eur. J., 2007, 13, 277.
 3. K. M. Neyman, C. Inntam, L. V. Moskaleva, N. Rösch, “Density Functional Embedded Cluster Studies of Cu4, Ag4 and Au4 Species Interacting With Oxygen Vacancies on the MgO(001) Surface”, Chem. Eur. J. (2006) 13, 277 (2006).
 4. Chan Inntam, Lyudmila V. Moskaleva, Konstantin M. Neyman, Vladimir A. Nasluzov and Notker Rösch, “Adsorption of dimers and trimers of Cu, Ag, Au on regular sites and oxygen vacancies of the MgO(001) surface: A density functional study using embedded cluster models”, Appl. Phys. A, 82, 181 (2006).
 5. Konstantin M. Neyman, Chan Inntam, Alexei V. Matveev, Vladimir A. Nasluzov and Notker Rösch, “Single d-metal atoms on Fs and Fs+ defects of MgO(001): A theoretical study across the periodic table”, J. Am. Chem. Soc., 127, 11652 (2005).
 6. Chan Inntam, Lyudmila V. Moskaleva, Ilya V. Yudanov, Konstantin M. Neyman and Notker Rösch, “Adsorption of Cu4, Ag4 and Au4 tetramer clusters on regular MgO(001) surface: A density functional study using embedded cluster models”, Chem. Phys. Lett., 417, 515 (2005).
 7. Konstantin M. Neyman, Chan Inntam, Alexei B. Gordienko, Ilya V. Yudanov and Notker Rösch, “Adsorption of carbon on Pd clusters of nanometer size. A first-principles theoretical study”, J. Chem. Phys., 122, 174705 (2005).
 8. Jumras Limtrakul, Chan Inntam, Thanh N. Truong, “Density functional theory study of the ethylene epoxidation over Ti-substituted silicalite (TS-1)”, J. Mol. Cat. A, 207, 137 (2004).
 9. Konstantin M. Neyman, Chan Inntam, Vladimir A. Nasluzov, R. Kosarev and Notker Rösch, “Adsorption of d-metal atoms on the regular MgO(001) surface: Density functional study of cluster models embedded in elastic polarizable environment”, Appl. Phys. A, 78, 823 (2004).
 10. Konstantin M. Neyman, Riadh Sahnoun, Chan Inntam, Sunantha Hengrasmee and Notker Rösch, “Computational study of model Pd-Zn nanoclusters and their adsorption complexes with CO molecules”, J. Phys. Chem. B, 108, 5424 (2004).
 11. Limtrakul J, Inntam C, Truong T, “Density functional theory study on the ethylene epoxidation over Tl-substituted silicalite: Quantum cluster and embedded cluster approaches”, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 223: 399-PHYS Part 2 APR 7 (2002).

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ:

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:39