รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ (Assoc.Prof. Dr.Siriporn Jungsuttiwong)

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Assoc.Prof. Dr.Siriporn Jungsuttiwong
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Sc.(Chemistry) University of Utah. U.S.A.
ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:
 • Computational Chemistry, Catalytic reactivity of nanomaterials

 

รางวัล (Awards):
 • 2016 TRF-OHEC-SCOPUS Researcher Awards in Physical Sciences จาก สกว.

โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
 1. Jungsuttiwong, J., Limtrakul J and Truong, T. N. Theoretical Study of Modes of Adsorption of Water Dimer on H-ZSM-5 and H-Faujasite Zeolites. Journal of Physical Chemistry B. (2005) 109, 13342-13351
 2. Jungsuttiwong S., Khongpracha P., Sirijaraensre J., Truong T. N., Limtrakul J., An embedded density functional study of Beckmann rearrangement mechanism on H-ZSM-5 catalyst. Abstracts of Papers, 223rd ACS National Meeting, Orlando, FL, United States, April 7-11, 2002 (2002)
 3. Jungsuttiwong S., Khongpracha P., Truong T.N. and Limtrakul J., A theoretical study of adsorption of carbonmonoxide on Ag-ZSM-5 zeolite. Stud. Surf. .Sci and Catal. 135 (2001) 2518-2525.
 4. Limtrakul, J., Nanok, T., Jungsuttiwong, S., Khongpracha, P. and Truong, T. N. Adsorption of unsaturated hydrocarbons on zeolites: the effects of the zeolite framework on adsorption properties of ethylene. Chemical Physics Letters 349 (2001) 161-166.
 5. Limtrakul J. Jungsuttiwong S. and Khongpracha P., Adsorption of CO on H-Faujasite and Li-Faujasite : An embedded cluster method. Journal of Molecular Structure. 525 (2000) 153-162.
 6. Limtrakul J., Jungsuttiwong S., Khongpracha P. and Nokbin S., The effect of high coverage of zeolite/water system A Density functional Embedded Cluster Approach. Stud. Surf. Sci. Catal. 135 (2000) 2469.
 7. Limtrakul J., Jungsuttiwong S., Khongpracha P. and Truong T.N., Adsorption of CO on H-ZSM-5 and Li-ZSM-5: A new embedded cluster method. Journal of Molecular Catalysis A. 153 (2000) 155.

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:
 1. S. Jungsuttiwong, J. Limtrakul and T. N. Truong, “Theoretical study of modes of adsorption of water dimer on H-ZSM-5 and H-Faujasite zeolites”, The 2 nd Asian Pacific Conference for Theoretical and Computational chemistry, May 2-6, 2005, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation).
 2. S. Jungsuttiwong, J. Limtrakul and T. N. Truong, “Theoretical study of modes of adsorption of water dimer on H-ZSM-5 and H-Faujasite zeolites”, The 26 th Congress on Science and Technology of Thailand, October 9-21, 2004 , Exbition and Convention Center, Muang Thong Thani, Thailand. (Oral presentation).
 3. S. Jungsuttiwong, P. Khongpracha and T.N. Truong, “Electronic structures and activity of zeolite catalyst: An ab-initio cluster and embedded cluster study”, NCUR2003 (Cerebrating Undergraduate Research & Creative Achievement) March 12-15, 2003, University of Utah, Salt Lake City, UT. (Poster presentation).
 4. S. Jungsuttiwong and J. Limtrakul “Adsorption of carbon monoxide on metal exchanged xeolites: An ab-initio cluster and embedded cluster study”, RGJ-Ph.D. Congress II, April 20-22, 2001, Pataya, Chonburi, Thailand.
 5. S. Jungsuttiwong , J. Limtrakul, S. Nokbin, P.Chuichay, P. Khongpracha, and T.N. Truong, “Coverage effects on adsorption of water in Faujasite: An ab-initio cluster and embedded cluster study”, The 13th International Zeolite Conference, July 8-13, 2001, Montpellier, France. (Oral presentation).
 6. S. Jungsuttiwong and J. Limtrakul, “A theoretical study of adsorption of carbon monoxide on Ag-ZSM-5 zeolite”, in the Proceeding of 26 th Congress on Science and Technology of Thailand, October 18-20, 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. (Oral presentation).

Last Updated on Thursday, 19 January 2017 16:00