รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ (Assoc.Prof.Dr.Pornpan Pungpo) หัวหน้าภาควิชาเคมี

Print PDF

 


ชื่อ-สกุล: Assoc.Prof.Dr.Pornpan Pungpo
รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ (หัวหน้าภาควิชาเคมี)
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:
  • Computational Chemistry, Quantum Chemical Calculations, Computer Aided Molecular Drug Design

โครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลา

ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร:

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
  1. Pungpo, P., Wolschann, P. and Hannongbua, S. Applicability of hologram quantitative structure-activity relationships (HQSAR) in the structure-activity relationships of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, Curr.Med.Chem., 2003,10,1661.
  2. Hannongbua, S., Prasithichokekul, S. and Pungpo, P. Conformational analysis of the non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptors, based on quantum chemical calculations and molecular modelling, J. Comp. Aided Mol. Des., 2001, 15, 997.
  3. Hannongbua, S . , San - oon, S . , Pungpo, P . and Wolschann, P . Molecular calculations on the conformation of the HIV -1 reverse transcriptase inhibitor 4 , 5 , 6 , 7- tetrahydroimidazo -8- chloro -5- methyl -(3- methyl -2- butenyl ) imidazo [4 , 5 , 1- jk ][1 , 4]- benzodiazepine -2(1 H )- thione (8- chloro - TIBO ) , Monatsh. Chem., 2001; 13: 1157-1169.
  4. Hannongbua S . , Nivesanond K . , Lawtrakul L . , Pungpo P . and Wolschann P . Three - d imensional q uantitative s tructure - a ctivity r elationship s of HEPT derivatives as HIV -1 RT inhibitors, based on ab initio c alculations, J . Chem . Inf . Comp . Sci . , 2001 ; 41 : 848-855.
  5. Pungpo P . and Hannongbua S . Three - Dimensional Quantitative Structure - Activity Relationship Study on HIV -1 Reverse Transcriptase inhibiors in the Class of Dipyridodiazepinone Derivatives, Using Comparative Molecular Field Analysis, J . Mol . Graphic Mod . , 2000 ; 18 : 581-590.
  6. Hannongbua S . , Pungpo P . , Limtrakul J . and Wolschann P . Quantitative structure - activity relationships and comparative molecular field analysis of the HIV -1 reverse transcriptase inhibitor of TIBO derivatives . J . Comp . Aided Mol . Des . 1999 ; 13 : 563-577.

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ:

1. พรทิพย์ เมืองแก้ว, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, พรพรรณ พึ่งโพธิ์. (2553). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องไฟฟ้า เคมี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้. ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. หน้า 20 - 27.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 09:47