ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม (Asst.Prof. Dr.Nipawan Prongprom)

Print PDF

 

ชื่อ-สกุล: Asst.Prof. Dr.Nipawan Prongprom
ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผศ. (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
การศึกษา: วท.บ.(เคมี) (เกียรตินิยม อันดับ2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr.rer.nat. (University of Vienna, Austria)

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Synthesis of biologicallyactive N-heterocylic compounds as cytostatic agents

 

ชื่อโครงการวิจัย หน้าที่รับผิดชอบ แหล่งทุนวิจัย MM/YY – MM/Y จำนวนเงิน (บาท)
การออกแบบและสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์ มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่อกับวงพิวโรล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 12/2550-11/2551 40,000
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ:
 1. K. Shanab, N. Pongprom, E. Wulz, W. Holzer, H. Spreitzer, P. Schmidt, B. Aicher, G. Mueller, E. Guenther “Synthesis and Biological Evaluation of Novel Cytotoxic Azanaphthoquinone Annelated Pyrrolo Oximes” Bioorg. Med. Chem. Lett. 17 (2007) 6091-6095.
 2. N. Pongprom, G. Mueller, P. Schmidt, W. Holzer and H. Spreitzer. Synthesis of anticancer compounds, III (Bioorg Med Chem Lett 17, 6091, 2007), carbinol derivatives of azanaphthoquinone annelated pyrroles, Chemical Monthly (in press)

 

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ:

 1. N. Pongprom and H. Spreitzer. Synthesis and biological evaluation of di-substituted azanaphthoquinone annelated pyrroles. Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference International Conference (2008) p655.

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

 1. N Pongprom and H Spreitzer. New anticancer compounds with an azanaphthoquinone nucleus. Pure and Applied Chemistry Conference 2008, 30 Jan – 1 Feb 2008, Bangkok, Thailand. (poster presentation)
 2. N Pongprom and H Spreitzer. Azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer compounds, part III. The 5th Joint meeting on Medicinal Chemistry, 17-21 June 2007, Portoroz, Slovenia. (poster presentation)
 3. N Pongprom and H Spreitzer. Azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer compounds, part II. XXII European Colloqium on Heterocyclic Chemistry, 2-6 September 2006, Bari, Italy. (poster presentation)
 4. N Pongprom and H Spreitzer. Azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer compounds. DPhG-Jahrestagung 2005, 5-8 October 2005, Mainz, Germany. (poster presentation)
 5. N Pongprom and H Spreitzer. XXIst European Colloqium on Heterocyclic Chemistry, 12-15 September 2004, Sopron, Hungary.
 6. N Pongprom, C Kanapan and P Tosert. The chemical constituents from twig of Melastoma malabathicun Linn. 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-24 October 2003, KhonKaen, Thailand. (poster presentation)
 7. N Pongprom, V Reutrakul, M Pohmkotr and P Tuchinda. The chemistry of a-fluoromethyl phenyl sulfonyl carbanions. The first PERCH annual scientific conference, 12-15 May 2002, Pattaya, Chonburi, Thailand. (oral presentation)
 8. N Pongprom, V Reutrakul, M Pohmkotr and P Tuchinda. The chemistry of a-fluoromethyl phenyl sulfonyl carbanions. 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2000, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. (poster presentation)
Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:27