ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ (Assist.Prof. Dr. Juthamas Jitcharoen)

Print PDF

 

 


Name: Assist.Prof. Dr. Juthamas Jitcharoen
ผศ. ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ
Position: Assistant Professor (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)
Office: ตึกเคมี ห้อง 1313
Tel (Office): 4109
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Education: B.Sc. (Chemistry), Chemistry, Khon Kaen University
M.S. (Materials Science), Materials Science, Chulalongkorn university.
Ph.D. (Materials Science), Metallurgy and Materials Engineering, University of Connecticut, USA.

Area of research interest (หัวข้อวิจัยที่สนใจ):

 • Processing of silicon compounds from Waste Agricultural Products: SiO2, SiC, Si3N4, zeolite
 • Structural Ceramics: Functionally graded materials
 • Materials Processing
 • Water and Waste Water Analysis

Research Projects(ชื่อโครงการวิจัย) Responsibility(หน้าที่รับผิดชอบ) Source of Funding(แหล่งทุนวิจัย) Period (ปีงบประมาณ)
1. การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกปาล์ม สำหรับใช้ดูดซับไอเสียจากโรงงานโดยใช้ Scanning Electron Microscopy หัวหน้าโครงการ สภาวิจัย 2544
2. การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตซิลิกาจากแกลบที่อุณหภูมิต่ำ โดยวิธีทางเคมี เพื่อใช้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูง หัวหน้าโครงการ สภาวิจัย 2547
3.โครงการชุด: การเตรียมซิลิกาอสัณฐานจากแกลบข้าว และการประยุกต์ใช้งานของซิลิกาที่เตรียมได้
3.1 การเตรียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว โดยวิธีสกัดทางเคมีด้วยกรดเดี่ยวและกรดผสมร่วมกับการเผาที่อุณหภูมิต่ำ
3.2 การเตรียมซิลิกาอสันฐานและเอ็นไซม์เซลลูเลสจากแกลบข้าวเจ้าโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเชื้อรา
3.3 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบข้าวที่บำบัดด้วยกรด
ผอ. โครงการชุด สภาวิจัย 2549 -2550
4. การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบข้าวที่บำบัดทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สภาวิจัย 2553

Academic awards (รางวัลทางวิชาการ):

 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ปี 2547
 2. รางวัลข้าราชการ ระดับ 6-8 ดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2546
 3. Won the third prize in the 1997 Ceramographic competition in combined Techniques (SEM and optical microscope) category at the 99th Annual Meeting of American Ceramic Society, Cincinati, Ohio, 1997.
 4. Won the third prize in the 1998 Ceramographic competition in SEM category at the 100th Annual Meeting of American Ceramic Society, Cincinati, Ohio, 1998.

Textbooks and patents (ตำรา หนังสือ สิทธิบัตร):

 1. S. Suresh, A.E. Giannakopoulos, N.P. Padture and J. Jitcharoen, “Method and Apparatus for Determination of Mechanical Properties of Functionally Graded Materials”, European Patent, No. 0968153, 2002.
 2. 2. S. Suresh, A.E. Giannakopoulos, M. Olsson, R. Thampuran, O. Jorgensen, N.P. Padture and J. Jitcharoen, "Functionally-Graded Materials and the Engineering of Tribological Resistance at Surfaces," United States Patent, No. 6,641,893 (2003).

International publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ):

 1. J. Jitcharoen and N.P. Padture, “Hertzian – Crack Suppression in Ceramics with Elastic – Modulus Graded Surface”, J. Am. Ceram. Soc., 81[9] 2301- 308 (1998).
 2. S. Suresh, M. Olsson, A.E. Giannakopoulos, N.P. Padture and J. Jitcharoen, “Engineering the Resistance to Sliding Contact Damage through Controlled Gradients in Elastic Properties at Contact Surface”, Acta Metall. Mater., 47[14], 3915 – 3925 (1999).

National (Thai) publications (บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ):

 1. J. Jitcharoen and P. Chantree, “The Study of the Surface Microstructures by Scanning Electron Microscope and Chemical Analysis of Activated Carbon” Journal of Microscopy Society of Thailand, V. 18, No. 1, pp. 85 – 86, (2004).
 2. J. Jitcharoen, A. Pimmongkon, N. Puewchote and A. Ditprasop, “Study of Microstructure and Chemical Properties of Amorphous Silica and Silica Gel Produced from Mixed Acid Treated Glutinous Rice Husks” Journal of Microscopy Society of Thailand, V. 19, No. 1, pp. 119 – 124, (2005).
 3. K. Sanai and J. Jitcharoen “Effects of FeCl2, CoCl2, and Ni(NO3)2 Catalysts for Synthesis of Silicon Carbide” Journal of Microscopy Society of Thailand, V. 23, No. 1, pp. 157 – 161, (2009).

Conference/meeting/congress presentations (การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ):

 1. J. Jitcharoen, N.P. Padture, A.E. Giannakopoulos and S. Suresh “Hertzian-Crack Suppression in Ceramics with Elastic – Modulus – Graded Surface: part I”, 1997, Symposium of Functionally Graded Materials, Materials Science Research Fall Meeting, Boston, Massachusett, USA.
 2. N.P. padture, D.C. Pender and J. Jitcharoen, “Microstructural Tailoring of Ceramics for Mechanical Properties” Proceeding ot the VIth National Congress on the Mechanical Properties of Solids, University of Extremadura, Badajoz, Spain, 19 –29, 1998.
 3. J. Jitcharoen and N.P. Padture “Hertzian – Crack Suppression in Ceramics with Elastic Modulus Graded Surfaces: part II” 1998, Symposium of Solid State Studies in Ceramics, Gordon Research Conference, New Hampshire, USA.
 4. J. Jitcharoen, N.P. Padture and S. Sampath, “Processing and Contact Mechanical Properties of Alumina – Glass Functionally Graded Cermics” Symposium of Wear Contact Damage and High temperature Behavior”, 1999, 101st Annual Meeting of American Ceramic Society, Indiana, USA.
 5. J. Jitcharoen and N.P. Padture, “Hertzian – Crack Suppression in Alumina-Based Ceramics with Elastic – Modulus Graded Surface”, 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 2000.6
 6. J. Jitcharoen, N.P. Padture and S. Suresh, “Contact-Damage Resistance in Alumina-Based Ceramics with Elastic- Modulus-Graded Surface” The First Thailand Materials Science and Technology Conference, 2000.
 7. J. Jitcharoen, P. Charealpong, W. Saithanu, S. Muen-a-pai, Y. Loihar and W.Reongmariung, “Preparation of Silica from Rice Husks at Low Temperature by Chemical and Biological Treatment” 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 2001.
 8. S. Tantayanon, M. Utarach, T. Inrairum and J. Jitcharoen, “Preparation of Conduction Rubber Composites by Chemical Oxidation of Pyrrole in Natural Rubber Latex” 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 2001.
 9. P. Punnarak, T. Chaisomboon, S. Donsuk, N. Thammakun, R. Chaihongkum, J. Jitcharoen and S. Tantayanon, “The Formation of Polyelectrolyte Complexes for Preventing the Precipitation in Water Treatment” 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 2001.
 10. J. Jitcharoen, C. Pukahuta, M. Sawangphruk, R. Puntoocha and J. Tuaymat, "Preparation Amorphous Silica from Rice Hulls by Biological Pre-treatment with Rhizopus sp. with Thermal Treatment", 28th Congress on Science and Technology of Thailand, 2002, pp 624.
 11. J. Jitcharoen, P. Chantree, J. Sukserm and W. Srisuk, "Preparation of Activated Carbon from Palm Oil Shells by ZnCl2 Solution", 28th Congress on Science and Technology of Thailand, 2002, pp 625.
 12. J. Jitcharoen, P. Chantree, K. Ruangtham and K. Kaenlad, "Preparation of Activated Carbon from Palm Oil Shells by Physical Activation with Carbon Dioxide" 28th Congress on Science and Technology of Thailand, 2002, pp 626.
 13. J. Jitcharoen, N.P. Padture and S. Suresh, “Processing and Contact Mechanical Properties of Alumina – Glass Functionally Graded Ceramics” Progress in Advanced Materials, Faculty of Science, Khon Kaen University, The National Metal and Materials Technology Center and The Ministry of University Affairs, Thailand,2002, pp. 21 –22.
 14. C. Santhaweesuk, E. L. J. Bohez and J. Jitcharoen, “Feasibility to Manufacture New Biocompatible Stainless Steel Hip Prosthesis Head by Turning” The 17 th International Conference on Production Research, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA, 2003.
 15. J. Jitcharoen, P. Chantree and J. Chumee, “Preparation of Amorphous Silica from Glutinous Rice Husks at Low Temperature by Using Mixed Acids between Hydrochloric Acid and Nitric Acid for Producing Silica Gel” 29th Congress on Science and Technology of Thailand, pp. 206, (2003).
 16. J. Jitcharoen and M. Sawangphurk, “Preparation of Amorphous Silica from Glutinous Rice Husks at Low Temperature by Using Mixed Acids between Hydrochloric Acid and Sulfuric Acid for Producing Portland Cement” 29 th Congress on Science and Technology of Thailand, pp. 213 -214, (2003).
 17. J. Jitcharoen, S. Kanarkard, K. Kuntiyawichai and P. Chantree, “Improving Compressive Strength of Amorphous Silica from Glutinous Rice Husks Addition Portland Cement” 30th Congress on Science and Technology of Thailand, pp 163. , (2004).
 18. J. Jitcharoen and T. ChuaChun, “Production of Pure and High Specific Surface Area Silica from Non-glutinous Rice Husks with Nitric Acid Pre-treatment” 32th Congress on Science and Technology of Thailand, pp . , (2006).

Last Updated on Monday, 13 November 2017 09:59