ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ (Asst.Prof.Dr.Janpen Intaraprasert)

Print PDFชื่อ-สกุล: Asst.Prof.Dr.Janpen Intaraprasert
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
e-mail:
office/ Tel. ตึกวิจัย  4401
การศึกษา: กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D.(Applied Chemistry) RMIT Univ., Melbourne, Australia

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

 • Water and Waste Water Analysis- Development of pre-concentration techniques for related environmentally pollutants in water using CE
 • Water and Waste Water Analysis using HPLC, GC and GC-MS
 • Instrumentations (CE, HPLC, GC, GC-MS, AAS)
 • Analytical Chemistry
 • Glass Technology

โครงการวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

ระยะเวลา

1. Medicinal properties and chemical compositions of Scaphium Macropodum

วช.

2548 – 2550

2. Development of anion selective-exhaustive injection as an on-column concentration technique in capillary electrophoresis for the determination of chlorinated acid herbicides in the South Moon River

สกว.

2548

3. A method development of capillary electrophoresis for the determination of organic constituents in gunshot residues and gun powders

วช.

2549 – 2550

4. Development of colored glass from the local sands

วช.

2549 – 2551

Improvement the quality of OTOP in local area

เงินงบประมาณแผ่นดิน

2550

5. Development of sequential extraction for the study of heavy metal accumulated in soil and sediment

โครงการเครือข่ายกลยุทธ์ สกอ.

2549 – 2552

6. Development of automated instrument systems for chemical analysis

โครงการเครือข่ายกลยุทธ์ สกอ.

2549 – 2552

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ:
 1. Janpen Intaraprasert and Philip Marriott. (2008). On-line concentration of environmental pollutant samples by using capillary electrophoresis, in Capillary Electrophoresis: Methods and Protocols (Schmitt-Kopplin, P., ed.), Humana, Totowa, NJ, p 661 - 701.
 2. Janpen Kruaysawat, Philip Marriott, Jeff Huges and Craige Trenerry. (2003). “Large-volume stacking with polarity switching and sweeping for chlorophenols and chlorophenoxy acids in capillary electrophoresis”. Electrophoresis, 24, 2180-2187.
 3. Kruaysawat, J., Marriott, P.J., Hughes, J., and Trenerry, C., (2001), “Large-volume stacking with polarity switching for chlorophenols and chlorophenoxy acids in capillary zone electrophoresis”, Proceeding of the 9th Annual RACI Research & Development Topics in Analytical Chemistry, RMIT University, Melbourne, Australia.
 4. Janpen Kruaysawat, Philip Marriott,Jeff Huges and Craige Trenerry. (2001). “Separation of chlorophenoxyacetic acids and chlorophenols using capillary zone electrophoresis”. Electrophoresis, 22, 2179-2185
 5. Kruaysawat, J., Marriott, P.J., Hughes, J., and Trenerry, C, (1998) Proceeding of the 6th Annual RACI Research & Development Topics in Analytical Chemistry, University of Tasmania, Tasmania, Australia.
 6. Kruaysawat, J., Marriott, P.J., Hughes, J., and Trenerry, C., (1999) Proceeding of the 7th Annual ACI Research & Development Topics in Analytical Chemistry, University of New South Wales, New South Wales, Australia.

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ:

 1. Janpen Intaraprasert. (2007) “Chiral Separation for Some b-blocker Drugs by Capillary Electrophoresis” KKU Science Journal, 35(1), 95-107.
 2. Suwat Pabchanda, Raewat Laopaiboon, Wichian Piwbang, Janpen Intaraprasert and Jintana Laopaiboon (2006) “The effect of amount of lead on the properties of copper-aluminoborosilicate glasses” Proceeding of the 1st Ubonratchathani University, Ubonratchathani, Thailand.

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ:

 1. Kruaysawat, J., Marriott, P.J., Hughes, J., and Trenerry, C., (2000) Third Asia-Pacific International Symposium on Capillary Electrophoresis and Related Microscale Techniques, Hong Kong.
 2. Janpen Intaraprasert and Philip Marriott, (2003)“Large-volume stacking with polarity switching for chlorophenols and chlorophenoxy acids in capillary zone electrophoresis” 29th Congress on Science and Technology of Thailand.
 3. Raewat Laopaiboon, Jintana Laopaiboon, Janpen Intaraprasert and Sirirat Jaidee, (2005) “The effect of ellulose oxide concentration on the coloration of glass prepared from the Moon River sand” 31st Congress on Science and Technology of Thailand.
 4. Jintana Laopaiboon, Raewat Laopaiboon and Janpen Intaraprasert, (2005) “TL glow curve from different doped LiF:Mg thermoluminescence dosimeter crystals grown by Bridgman-Stockbarger technique.” 31stCongress on Science and Technology of Thailand.
 5. ชริดา ปุกหุต, จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, วาริณี พละสาร และ อรัญญา พิมพ์มงคล. 2549. ผลของสารจากหมากจองต่อ การยับยั้งการเจริญของ จุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด. การประชุมวิชาการ ม. อบ.วิจัย วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 21:32