บุคลากรภาควิชาเคมี (Faculty Members)

Print PDF

อาจารย์สายเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส (Dr. Kampanart Chayajarus )

CHEM.1312 4107 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดร.ประนอม แซ่จึง (Dr. Pranorm Saejueng) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ CHEM.1314 4126 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ (Asst.Prof.Dr. Somjintana Taveepanich) ประธานหลักสูตร วท.บ. เคมี
CHEM.1411 4119 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ (Asst.Prof.Dr. Tinnagon Kaewin)
CHEM.1412 4131 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม (Asst.Prof.Dr. Nipawan Prongprom)

Sc 471
4406 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร.อริสรา อิสสะรีย์ (Dr. Arisra Issaree)

CHEM.1413 4136 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ (Asst.Prof.Dr. Rukkiat Jitchati)
Sc 365 4566 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์สายเคมีอนินทรีย์และวัสดุศาสตร์ (Inorganic Chemistry & Material Science)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ (Asst.Prof.Dr.Juthamas Jitcharoen)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
CHEM.1313 4109 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.สายสมร ลำลอง (Asst.Prof.Dr.Saisamorn Lumlong)
CHEM.1411 4119 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
อ.มาลี ประจวบสุข (Malee Prajuabsuk) รองหัวหน้าภาควิชาเคมี
CHEM.1415 4135 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดร.สุภาพ ตาเมือง (Dr.Suparb Tamuang) Sc 469 4634 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


อาจารย์สายเคมีวิเคราะห์และเคมีประยุกต์ (Analytical Chemistry & Applied Chemistry)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ (Asst.Prof.Dr.Janpen Intaraprasert)
Sc 470 4401 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย (Asst.Prof.Dr.Maliwan Amatatongchai) ประธานหลักสูตร ปร.ด. เคมี

Sc 489
4576 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา (Asst.Prof.Dr. Anchalee Samphao) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

CHEM.1315
4109 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส (Asst.Prof.Dr.Purim Jarujamrus)
Sc 486 4631 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


อาจารย์สายเคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีคำนวณ (Physical Chemistry & Computational Chemistry)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email
รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ (Assoc.Prof.Dr. Pornpan Pungpo) หัวหน้าภาควิชาเคมี
CHEM.1415 4124 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ (Assoc.Prof.Dr. Siriporn Jungsuttiwong)
CHEM.1412 4131 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ (Assoc.Prof.Dr. Sayan Saengsuwan)
CHEM.1414 4137 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม (Asst.Prof.Dr. Chan Inntam) ประธานหลักสูตร วท.ม. เคมี
CHEM.1311 4108 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ (Asst.Prof.Dr. Kittiya Wongkhan)
Sc 490 4570
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาเคมี (Science and Technology Education; Chemistry)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email
ผศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์ (Asst.Prof.Dr. Sanoe Chairam) CHEM.1414 4137 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร (Asst.Prof.Dr. Saksri Supasorn) ประธานหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
Sc 381 4560 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา (Asst.Prof.Dr. Karntarat Wuttisela)
Sc 389 4561 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


อาจารย์สายเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (Rubber and Polymer Technology)

ชื่อ-สกุล Office Tel Email
ผศ.ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี (Asst.Prof.Dr. Sarawut Prasertsri) ประธานหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Sc 472 4635

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อ.ปราณี  นุ้ยหนู (Pranee Nuinu) Sc 487 4584 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.เสาวลักษณ์  บุญยอด (Asst.Prof. Saowaluk Boonyod) ---ลาศึกษาต่อ Sc 473 4633 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผศ.ชัยวุฒิ  วัดจัง (Asst.Prof. Chaiwute  Vudjung)

Sc 368
4538
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ผศ.ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร (Asst.Prof.Dr. Siriwat Radabutra)
Sc 468
4640

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ (Dr. Sansanee Srichan) Sc 386 4480 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล Office Tel
นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ CHEM.1208 4114
นางมัทธนา กะชา CHEM.1208 4114
นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์ CHEM.1208 4111, 4114
ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชนีกร  แก้วอุดม
CHEM.1208 4114
นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ์ CHEM.1208 4111
นายประจักษ์ จันทร์ตรี CHEM.1208 4111
นางดวงดาว สัตยากูล CHEM.1208 4111
นางรัตนาพร ทิวะพล CHEM.1208 4111
นายประจักกิจ ระวี CHEM.1208 4111, 4114
นายศิวรักษ์ จันโท CHEM.1208 4111, 4114Last Updated on Monday, 03 December 2018 23:28