ปริญญาโทเคมี

ปริญญาโท (เคมี)

Print PDF


หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
Master of Science (Chemistry)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้
ความ สามารถระดับสูงในสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ศึกษา มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและสังคม และสนองตอบความต้องการด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติในระดับสูง มีความสามารถทางการวิจัยและประยุกต์ความรู้ทางเคมีได้เป็นอย่างดี เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนตลอดจนหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการวิจัยทางสาขาวิชาเคมีให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้า วิจัยทางด้านเคมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี หรือเทียบเท่า (เรียนวิชาทางเคมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  2. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ ในข้อ (1) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ (1) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

รายละเอียดการสอบ

  1. สอบข้อเขียน
    เนื้อหาวิชาที่สอบ ได้แก่ เคมีอินทรีย์  เคมีฟิสิกัล  เคมีวิเคราะห์ และเคมีอนินทรีย์ - ลักษณะข้อสอบเป็นแบบอัตนัย
  2. สัมภาษณ์

    จำนวนที่รับ 15 คน Last Updated on Friday, 18 April 2014 09:53