โครงสร้างหลักสูตรฯ

Print PDF


หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

แผนการศึกษา (ฉบับปรับปรุง สำหรับรหัส 50)

ชั้นปีที่1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)                                                                  3(3-0-3)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                     1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                                                             3(3-0-3)
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)                            1(0-3-1)
1104 126 แคลลูลัส 1 (Calculus I)                                                                             3(3-0-3)
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FE.I)                                                                      3(3-0-6)
xxxx xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                                2 หน่วยกิต
xxxx xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (กิจกรรมพลศึกษา)                                                                1 หน่วยกิต
รวม (Total)  17 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1101 100 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience)                                                              3(3-0-3)
1102 131 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)                                                          3(3-0-3)
1102 132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  (Analytical Chemistry Laboratory)                        1(0-3-1)
1102 210 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)                                                          3(3-0-3)
1103 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  (Organic Chemistry Laboratory I)                        1(0-3-1)
1110 100  เทคโนโลยีการยางเบื้องต้น  (Introduction to Rubber Technology)            2(2-0-2)
1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  (FE. II)                                                                 3(3-0-6)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                                3 หน่วยกิต
รวม (Total)  19 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 211 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)                                                         3(3-0-3)
1102 213 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry Laboratory II)                         1(0-3-1)
1102 223 อุณหพลศาสตร์  (Thermodynamics)                                                          2(2-0-2)
1104 141 สถิติเบื้องต้น  (Elementary Statistics)                                                        3(3-0-3)
1110 200 หลักการผลิตยางธรรมชาติ  (Principles of Natural Rubber Production)        3(2-3-3)
1110 231 เคมีพอลิเมอร์ (Polymers Chemistry)                                                          3(3-0-3)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                                 3 หน่วยกิต
รวม (Total)  18 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1103 200 ความรู้พื้นฐานเครื่องมือทางวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง                                    2(2-0-2)
(Introduction to Engineering Machine Tools and Maintenance)
1110 211 ยางธรรมชาติและเคมีของยาง  (Natural Rubber and Rubber Chemistry)     3(3-0-3)
1110 212 ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)                                                             3(3-0-3)
1110 221 สมบัติของสสารและรีโอโลยี  (Properties of Matter and Rheology)             3(3-0-3)
1110 241 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1   (Rubber Technology Laboratory I)                2(0-6-2)
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   (Academic English)                                           3(3-0-6)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์)                                                                3 หน่วยกิต
รวม (Total)  19 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1110 311 สารเคมีผสมยาง 1 (Rubber Additives I)                                                     3(3-0-3)
1110 321 การทดสอบยางทางฟิสิกส์   (Physical Testing of Rubber)                          2(2-0-2)
1110 322 ฟิสิกส์ของยาง (Physics of Rubber)                                                          2(2-0-2)
1110 341ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2   (Rubber Technology Laboratory II)               2(0-6-2)
1110  342 กระบวนการแปรรูปยาง     (Rubber Processing)                                        3(3-0-3)
1110 411 การออกสูตรยาง      (Principles of Compound Design)                             2(2-0-2)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสังคมศาสตร์)                                                               3 หน่วยกิต
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ)                                                        3 หน่วยกิต
กลุ่มสังคมศาสตร์
รวม (Total)  20 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1110 312 สารเคมีผสมยาง 2 (Rubber Additives II)                                                  2(2-0-2)
1110 331 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ โดยเครื่องมือ                                                          2(2-0-2)
(Instrumental Methods of Polymer Analysis)
1110 332 ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ                                                  1(0-3-1)
(Instrumental Methods of Polymer Analysis Lab.)
1110 343 ผลิตภัณฑ์ยาง 1 (Rubber Productions I)                                                3(3-0-3)
1110 345 ลาเทกซ์เทคโนโลยี (Latex Technology)                                                 2(2-0-2)
1110 346 ปฏิบัติการลาเทกซ์เทคโนโลยี (Latex Technology Laboratory)                1(0-3-1)
1102 390 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  (Principles of Research in Science)         1(1-0-1)
1110 xxx วิชาชีพเลือก 1                                                                                        2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 2                                                                                       2 หน่วยกิต
1421 302 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               3(3-0-6)
รวม (Total)  19 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1110 412 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสมยาง                                             1(0-3-1)
(Rubber and Rubber Additives Laboratory)
1110 441 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง  (Machinery in Rubber Technology)  2(2-0-2)
1110 442 เทคโนโลยีกาว (Glue Technology)                                                     2(2-0-2)
1110 490 การสัมมนา  (Seminar)                                                                        1(1-0-1)
1110 492 การฝึกงาน (Work Training)                                                                0 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 3                                                                                     2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 4                                                                                     2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 5                                                                                     2 หน่วยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1                                                                                       3 หน่วยกิต
รวม (Total)  15 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1110 491 โครงงานพิเศษ (Special Projects)                                                      3(0-9-3)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2                                                                                      3 หน่วยกิต
รวม (Total)  6 หน่วยกิต  (Credits)

แผนการศึกษา (ฉบับปรับปรุง สำหรับรหัส  51)

ชั้นปีที่1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)                                                          3(3-0-3)
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  (General Chemistry Laboratory)                        1(0-3-1)
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)                                                     3(3-0-3)
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    (General Physics Laboratory I)                 1(0-3-1)
1104 126 แคลลูลัส 1 (Calculus I)                                                                     3(3-0-3)
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FE.I)                                                              3(3-0-6)
xxxx xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                        2 หน่วยกิต
xxxx xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (กิจกรรมพลศึกษา)                                                        1 หน่วยกิต
รวม (Total)  17 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1101 100 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience)                                                      3(3-0-3)
1102 131 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)                                                  3(3-0-3)
1102 132 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)                 1(0-3-1)
1102 210 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)                                                 3(3-0-3)
1102 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1  (Organic Chemistry Laboratory I)               1(0-3-1)
1110 100  เทคโนโลยีการยางเบื้องต้น  (Introduction to Rubber Technology)   2(2-0-2)
1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  (FE. II)                                                        3(3-0-6)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                       3 หน่วยกิต
รวม (Total)  19 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 211 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)                                                3(3-0-3)
1102 213 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2  (Organic Chemistry Laboratory II)              1(0-3-1)
1102 223 อุณหพลศาสตร์  (Thermodynamics)                                                2(2-0-2)
1104 141 สถิติเบื้องต้น  (Elementary Statistics)                                              3(3-0-3)
1110 200 หลักการผลิตยางธรรมชาติ (Principles of Natural Rubber Production)           3(2-3-3)
1110 221 สมบัติของสสารและรีโอโลยี  (Properties of Matter and Rheology)                3(3-0-3)
1110 231 เคมีพอลิเมอร์ (Polymers Chemistry)                                                3(3-0-3)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์)                                                       3 หน่วยกิต
รวม (Total)  21 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1110 211 ยางธรรมชาติและเคมีของยาง (Natural Rubber and Rubber Chemistry)         3(3-0-3)
1110 212 ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber)                                                               3(3-0-3)
1110 241 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1(Rubber Technology Laboratory I)                     2(0-6-2)
1110 311 สารเคมีผสมยาง 1 (Rubber Additives I)                                                       3(3-0-3)
1110  342 กระบวนการแปรรูปยาง (Rubber Processing)                                               3(3-0-3)
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  (Academic English)                                              3(3-0-6)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์)                                                                  3 หน่วยกิต
รวม (Total)  20 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1103 200 ความรู้พื้นฐานเครื่องมือทางวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง                          2(2-0-2)
(Introduction to Engineering Machine Tools and Maintenance)
1110 312 สารเคมีผสมยาง 2 (Rubber Additives II)                                           2(2-0-2)
1110 321 การทดสอบยางทางฟิสิกส์  (Physical Testing of Rubber)                  2(2-0-2)
1110 322 ฟิสิกส์ของยาง (Physics of Rubber)                                                 2(2-0-2)
1110 341ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 (Rubber Technology Laboratory II)        2(0-6-2)
1110 411 การออกสูตรยาง  (Principles of Compound Design)                         2(2-0-2)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มสังคมศาสตร์)                                                       3 หน่วยกิต
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ)                                               3 หน่วยกิต
กลุ่มสังคมศาสตร์
รวม (Total)  18 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1110 331 การวิเคราะห์พอลิเมอร์ โดยเครื่องมือ                                                  2(2-0-2)
(Instrumental Methods of Polymer Analysis)
1110 332 ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ                                          1(0-3-1)
(Instrumental Methods of Polymer Analysis Lab.)
1110 343 ผลิตภัณฑ์ยาง 1 (Rubber Productions I)                                         3(3-0-3)
1110 345 ลาเทกซ์เทคโนโลยี (Latex Technology)                                         2(2-0-2)
1110 346 ปฏิบัติการลาเทกซ์เทคโนโลยี (Latex Technology Laboratory)        1(0-3-1)
1102 390 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Principles of Research in Science)  1(1-0-1)
1110 xxx วิชาชีพเลือก 1                                                                                2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 2                                                                                2 หน่วยกิต
1421 302 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       3(3-0-6)
รวม (Total)  17 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1110 412 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสมยาง                                      1(0-3-1)
(Rubber and Rubber Additives Laboratory)
1110 441 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง                                                    2(2-0-2)
(Machinery in Rubber Technology)
1110 442 เทคโนโลยีกาว (Glue Technology)                                               2(2-0-2)
1110 490 การสัมมนา  (Seminar)                                                                  1(1-0-1)
1110 492 การฝึกงาน (Work Training)                                                          0 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 3                                                                                2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 4                                                                                2 หน่วยกิต
1110 xxx วิชาชีพเลือก 5                                                                                2 หน่วยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1                                                                                  3 หน่วยกิต
รวม (Total)  15 หน่วยกิต (Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1110 491 โครงงานพิเศษ (Special Projects)                                                3(0-9-3)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2                                                                                 3 หน่วยกิต
รวม (Total)  6 หน่วยกิต  (Credits)

Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 17:01