ปริญญาเอกเคมี

ปริญญาเอก (เคมี)

Print PDF

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี
Doctor of Science (Chemistry)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ที่มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้งและมีความสามารถในงานวิจัยด้านเคมี  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะรรมการ การอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง
  2. ผู้สมัครต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นปริญญาโทตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50
  3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
  4. ผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวมานี้  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายละเอียดการสอบ

  • สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับ 5 คน

 


Last Updated on Friday, 18 April 2014 09:54