ปริญญาตรีเคมี

ระดับปริญญาตรี (เคมี)

Print PDF


ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี : Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) : Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ.(เคมี) : B.Sc. (Chemistry)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
10
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสาขาเคมีต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบทุกกลุ่มวิชา สำหรับกลุ่มวิชาภาษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทั้ง 9 หน่วยกิต ส่วนกลุ่มที่เหลืออีก 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต โดยหน่วยกิตรวมในหมวดนี้ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
1411 100 การใช้ภาษาไทย(Thai Usage) 2(2-0-4)
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1(Foundation English1) 3(3-0-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2(Foundation English2) 3(3-0-6)
1421 203 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์(English for Science Students) 3(3-0-6)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1431 100 ภูมิปัญญา และพฤติกรรมมนุษย์(Human Wisdom and Behavior)
3(3-0-6)
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ(Man and Aesthetics) 3(3-0-6)
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม(Man and Civilization) 3(3-0-6)
1439 100 กิจกรรมพลศึกษา1(Physical Education Activity1) 1(0-2-1)
1439 101 กิจกรรมพลศึกษา2(Physical Education Activity2) 1(0-2-1)
1446 300 มนุษย์สัมพันธ์(Human Ralations) 3(3-0-6)
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร(Human and Communication) 3(3-0-6)
.ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1441 100 มนุษย์กับสังคม(Man and Society) 3(3-0-6)
1442 100 มนุษย์กับวัฒนธรรม(Man and Culture) 3(3-0-6)
1443 200 กฎหมายกับสังคม(Law and Society) 3(3-0-6)
1446 201 จิตวิทยาการจัดการองค์การ(Psychology for Organization Management) 3(3-0-6)
1700 101 ธุรกิจเบื้องต้น(General Economics) 3(3-0-6)
1708 120 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป(General Business) 3(3-0-6)
1703 230 การเงินการธนาคาร(Money and Banking) 3(3-0-6)
. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1101 140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม(Man and Environment) 2(2-0-2)
1103 126 ดาราศาสตร์เบื้องต้น(Introduction to Astronomy) 3(3-0-3)
1104 141 สถิติเบื้องต้น(Elementary Statistics) 3(3-0-3)
1104 160 คอมพิวเตอร์ทั่วไป(General Computer) 2(2-0-2)
1104 161 การใช้ซอฟท์แวร์ชุดสำนักงาน(Office Sofware Usage) 2(2-0-2)
1104 162 การสร้างเวบขั้นพื้นฐาน(Basic Web Development) 2(2-0-2)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มและรายวิชาดังต่อไปนี้
ก.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หน่วยกิต
1101 100 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Bioscience) 3(3-0-3)
1102 100 เคมี1(Chemistry1) 3(3-0-3)
1102 101 ปฏิบัติการเคมี1(Chemistry Laboratory1) 1(0-3-1)
1102 102 เคมี2(Chemistry2) 3(3-0-3)
1102 103 ปฏิบัติการเคมี2(Chemistry Laboratory2) 1(0-3-1)
1103 123 ฟิสิกส์ทั่วไป1(General Physics1) 3(3-0-3)
1103 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1(General Physics Laboratory1) 1(0-3-1)
1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป2(General Physics2) 3(3-0-3)
1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2(General Physics Laboratory2) 1(0-3-1)
1104 126 แคลคูลัส1(Calculus1) 3(3-0-3)
1104 127 แคลคูลัส2(Calculus2) 3(3-0-3)
1102 390 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Principles of Research in Science) 1(1-0-1)
ข.กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
1101 202 ชีวเคมี(Biochemistry) 3(3-0-3)
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี(Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1)
1102 210 เคมีอินทรีย์1(Organic Chemistry1) 3(3-0-3)
1102 211 เคมีอินทรีย์2(Organic Chemistry2) 3(3-0-3)
1102 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(Organic Chemistry Laboratory1) 1(0-3-1)
1102 213 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์2(Organic Chemistry Laboratory2) 1(0-3-1)
1102 310 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง(Advance Organic Chemistry) 2(2-0-2)
1102 311 การพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมีด้วยวิธีการทางสเปกโตรสโคปี(Spectroscopic Methods of Chemical Identification) 3(3-0-3)
1102 410 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์(Organic Synthesis) 3(3-0-3)
1102 411 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สังเคราะห์(Organic Synthesis Laboratory) 2(0-6-2)
1102 220 เคมีฟิสิกัล1(Physical Chemistry1) 3(3-0-3)
1102 221 เคมีฟิสิกัล2(Physical Chemistry2) 3(3-0-3)
1102 222 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล1(Physical Chemistry Laboratory1) 1(0-3-1)
1102 321 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล2(Physical Chemistry Laboratory2) 1(0-3-1)
1102 230 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Chemistry Analysis) 3(2-3-3)
1102 330 เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโตรสโคปี(Spectroscopic Methods for Chemical Analysis) 2(2-0-2)
1102 331 เทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห์(Instrumental Methods for Chemical Analysis Laboratory) 2(2-0-2)
1102 332 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า(Electrochemical Methods of Analysis) 2(2-0-2)
1102 333 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ(Instrumental Methods for Chemical Analysis Laboratory) 2(0-6-2)
1102 240 เคมีอนินทรีย์1(Inorganic Chemistry1) 3(3-0-3)
1102 241 เคมีอนินทรีย์2(Inorganic Chemistry2) 3(3-0-3)
1102 340 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(Inorganic Chemistry Laboratory) 1(0-3-1)
1102 380 พอลิเมอร์เบื้องต้น(Introduction to Polymer) 3(3-0-3)
1102 490 สัมมนาเคมี(Seminar in Chemistry) 1(1-0-3)
1102 491 โครงงานพิเศษ(Special Project) 3(0-9-3)
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต
1102 320 เคมีฟิสิกัล3(Physical Chemistry 3) 3(3-0-3)
1102 412 หัวข้อพิเศษในทางเคมีอินทรีย์(Selected Topics in Organic Chemistry) 2(2-0-2)
1102 413 เคมีของสารประกอบอะโรมาติกและเฮทเทอโรไซคลิก(Aromatic and Heterocyclic Chemistry) 2(2-0-2)
1102 414 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ(Chemistry of Natural Products) 2(2-0-2)
1102 420 หัวข้อพิเศษในทางเคมีฟิสิกัล(Selected Topic in Physical Chemistry) 2(2-0-2)
1102 430 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์(Selected Topic in Analytical Chemistry) 2(2-0-2)
1102 440 หัวข้อพิเศษในทางเคมีอนินทรีย์(Selected Topic in Inorganic Chemistry) 2(2-0-2)
1102 480 ปิโตรเคมี(Petroleum Chemistry) 2(2-0-2)
1102 481 วัสดุอินทรีย์(Organic Materials) 2(2-0-2)
1102 482 เคมีของพื้นผิว(Surface Chemistry) 2(2-0-2)
1102 483 เคมีคำนวณ(Computational Chemistry) 2(2-0-2)
1102 484 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์(Polymer Physics) 2(2-0-2)
1102 485 พอลิเมอร์ผสมและโพลิเมอร์คอมโพสิท(Polymer Blend and Composite) 2(2-0-2)
1102 486 เคมีของวัสดุ(Meterial Chemistry) 2(2-0-2)
1102 487 นาโนเคมี(Nanochemistry) 2(2-0-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสาขาเคมีสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 หน่วยกิต


โปรแกรมการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (The First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 100
เคมี 1(Chemistry 1)
3(3-0-3)
1102 101
ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory1)
1(0-3-1)
1103 123
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)
3(3-0-3)
1103 113
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1)
1(0-3-1)
1104 126
แคลคูลัส 1(Calulus 1)
3(3-0-3)
1421 102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 1)
3(3-0-6)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
2-3 หน่วยกิต
รวม(Total) 16-17 หน่วยกิต (Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1101 100
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(Bioscience)
3(3-0-3)
1102 102
เคมี 2(Chemistry 2)
3(3-0-3)
1102 103
ปฏิบัติการเคมี 2(Chemistry Laboratory2)
1(0-3-1)
1103 124
ฟิสิกส์ทั่วไป 2(General Physics 2)
3(3-0-3)
1103 114
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory2)
1(0-3-1)
1104 127
แคลคูลัส 2(Calulus 2)
3(3-0-3)
1421 103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 2)
3(3-0-6)
รวม(Total) 17 หน่วยกิต (Credits)
ชั้นปีที่ 2 (The Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 210
เคมีอินทรีย์1(Organic Chemistry 1)
3(3-0-3)
1102 212
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(Organic Chemistry Laboratory1)
1(0-3-1)
1102 220
เคมีฟิสิกัล1(Physical Chemistry1)
3(3-0-3)
1102 240
เคมีอนินทรีย์1(Inorganic Chemistry 1)
3(3-0-3)
1401 145
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์(English for Science Students)
3(3-0-6)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิต
รวม(Total) 16-19 หน่วยกิต (Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1102 211
เคมีอินทรีย์2(Organic Chemistry2)
3(3-0-3)
1102 213
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์2(Organic Chemistry Laboratory2)
1(0-3-1)
1102 221
เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry 2)
3(3-0-3)
1102 222
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล1(Physical Chemistry Laboratory1)
1(0-3-1)
1102 230
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Chemical Analysis)
3(2-3-3)
1102 241
เคมีอนินทรีย์2(Inoranic Chemistry 2)
3(3-0-3)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิจ
รวม(Total) 17-20 หน่วยกิต (Credits)
ชั้นปีที่ 3 (The Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1101 202
ชีวเคมี(Biochemistry)
3(3-0-3)
1101 203
ปฏิบัติการชีวเคมี(Biochemistry Laboratory)
1(0-3-1)
1102 311
การพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมีด้วยวิธีการทางสเปคโตรสโตรปี
(Spectroscopic Methods of Chemical Identification)
3(3-0-3)
1102 321
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล2(Physical Chemistry Laboratory 2)
1(0-3-1)
1102 330
เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโตรสโคปี(Spectroscopic Methods for Chemical Analysis)
2(2-0-3)
1102 331
เทคนิคการแยกในเคมีวิเคราะห์(Separation Techniques in Chemical Analysis)
2(2-0-3)
1102 340
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์(Inorganic Chemistry Laboratory)
1(0-3-1)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิต
รวม(Total) 16-19 หน่วยกิจ(Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1102 310
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง(Advance Organic Chemistry)
2(2-0-2)
1102 332
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า(Electrochemical Methods of Analysis)
2(2-0-3)
1102 333
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ(Instrumental Methods for Chemical Analysis Laboratory)
2(0-6-2)
1102 380
พอลิเมอร์เบื้องต้น(Introduction to Polymer)
3(3-0-3)
1102 390
หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์(Principles of Research in Science)
1(1-0-1)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิต
รวม(Total) 16-19 หน่วยกิต (Credits)
ชั้นปีที่ 4 (The Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
1102 410
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์(Organic Synthesis)
3(3-0-3)
1102 411
ีปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สังเคราะห์(Organic Synthesis Laboratory)
2(0-6-2)
1102 490
สัมมนาเคมี(Seminar in Chemistry)
1(1-0-1)
xxxx xxx
วิชาชีพเลือก1(Science Elective1)
2(2-0-2)
xxxx xxx
วิชาชีพเลือก2(Science Elective2)
2(2-0-0)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิต
xxxx xxx
วิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวม(Total) 16-19 หน่วยกิต (Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
1102 491
โครงงานพิเศษ
3(0-9-3)
xxxx xxx
วิชาชีพเลือก3(Science Elective3)
2(2-0-0)
xxxx xxx
วิชาชีพเลือก4(Science Elective4)
2(2-0-0)
xxxx xxx
วิชาชีพเลือก5(Science Elective5)
2(2-0-0)
xxxx xxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3-6 หน่วยกิต
xxxx xxx
วิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวม(Total) 15-18 หน่วยกิต (Credits)

Last Updated on Friday, 11 April 2014 22:47