หลักสูตร/การศึกษา

Print PDF


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) หรือ วท.บ. (เคมี)
  2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง) หรือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง)
  3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) หรือ วท.ม. (เคมี)
  4. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) หรือ ปร.ด. (เคมี)

Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 13:54