ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วินิจ พรมอารักษ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2550

Print PDF

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550 โดย ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้ประกาศรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปรากฏว่า ปีนี้มีเพียง 2 รายที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประกอบด้วย ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2545 จากภาควิชาวิทยาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น และระบบเชิงพลวัตมาประยุกต์เพื่อสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองของระบบ ที่เป็นที่สนใจและมีความสำคัญ โดยเน้นทางด้านชีววิทยา การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในการช่วยวินิจฉัยโรค และ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงเพื่อการยอมรับและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติ รวมทั้งยังสามารถยกระดับกลุ่มวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จนมีการติดต่อร่วมมือกับนักคณิตศาสตร์หลายท่านในหลายประเทศ

ศ.ดร.ยอดหทัยกล่าวต่อว่า คณะกรรมการยังได้พิจารณาคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2550 ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจำนวน 6 คน คือ 1. ผศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ 2. ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 3. ผศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 4. ผศ.ดร.สันติ แม้นศิริ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 5. ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ 6. ดร.อานนท์ ชัยพานิช จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่.

 

รายละเอียด: ผศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

http://www.sci.ubu.ac.th/chemistry/AdOrMater&Devices/index.html

แหล่งที่มา ไทยรัฐ   ฉบับที่ 18091 [หน้าที่ 15 ] ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2550