"ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง" การยาง ม.อุบลฯ ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี

Print PDF

 

มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายหลากหลายโครงการ การปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในวัยที่กำลังเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และเป็นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มูลนิธิเอสซีจีจึงดำเนินโครงการ “ปัญญาชน...คนทำดี” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกด้านความคิดและส่งเสริมให้กลุ่มคนดังกล่าวนำความรู้ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
ในปีนี้มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ได้จัดโครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เสนอโครงการเพื่อสังคมโดยมีเงื่อนไขหลักว่าโครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่นักศึกษานำความรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2557 ด้วยวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท และในปีนี้ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานีได้เสนอโครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” โดยมีนางสาวปัทมา คำธุรี เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาในสาขาทุกชั้นปีเป็นผู้ร่วมโครงการ และมีอาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง เป็นที่ปรึกษาโครงการร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 14 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ โดยโครงการนี้จะเตรียมยางปูพื้นที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับนำไปปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) ต.โนนผึ้ง อ.วารินขำราบ จ.อุบลราชธานี
โดยโครงการนี้เป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบยางให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น  โดยเริ่มจากการออกสูตรเคมียางที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ที่จะทำสนามเด็กเล่น สามารถรองรับการกระแทกได้ดีและมีคุณสมบัติทนต่อสภาวะการใช้งานและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและชุมชนในการสนับสนุนแรงงาน อาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยทางชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่นให้เหมาะสมก่อนที่จะนำแผ่นยางมาปูพื้นสนาม ตลอดจนช่วยกันตกแต่งพื้นที่และเครื่องเล่นให้มีความคงทนและสวยงามเหมาะกับการใช้งาน โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงแก่หลักสูตร ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย


“มูลนิธิเอสซีจีเชื่อว่าหากน้องนิสิต นักศึกษานำพลังความรู้ที่เรียนบวกกับพลังจิตอาสาไปใช้ในการสร้างสรรค์สังคม ไม่เพียงแต่สังคมจะน่าอยู่ขึ้น เยาวชนเองก็จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม”

Last Updated on Monday, 25 August 2014 09:35