คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2552

Print PDF
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552  ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการจัดงานครั้งนี้จะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันด้านต่างๆ   ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://scday.sci.ubu.ac.th/

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันเวลาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

รายละเอียเพิ่มเติมใน http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=15446