ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 08:30-15:00 น.

Print PDF

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 08:30-15:00 น. ตามกำหนดการ

08.30-10.00 น.  Chemistry big cleaning day

10.30-12.30 น.  ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเคมี

13.30-15.00 น.  การให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี โดย ผศ.ดร.ชลิดา ปุกหุต รองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ณ SC138 อาคารวิจัย