บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (Chatree Faikhamta) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Print PDF

ประกาศ ทางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จะจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (Chatree Faikhamta) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 นี้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งชื่อและสังกัดใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประวัติวิทยากรโดยย่อ
- ศิษย์เก่าเคมี ม.อุบลฯ
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์
- รางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 จากสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
- รางวัลบุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลบุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติรางวัลงานวิจัยระดับดี จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอ ปี 2553
- รางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์