ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

Print PDF

เรียนบุคลากรภาควิชาเคมีทุกท่าน


แจ้งเพื่อทราบค่ะ
กำหนดปฏิทินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2558 จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำวิชาทุกท่านตรวจสอบร่างตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th เมนูตารางสอบรวม และขอความอนุเคราะห์อาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานคุมสอบในช่วงวันที่ 2 - 13 มีนาคม 2558 โดยสามารถแจ้งผลการตรวจสอบ ภายในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามแบบฟอร์มใน แฟ้มเวียนด่วน สำนักงานภาควิชาเคมีค่ะ

ขอบคุณค่ะ
รัชนีกร