ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีการสอนของคณาจารย์

Print PDF

 

เรียน อาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ตอบแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558 เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีการสอนของคณาจารย์และใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ทั้งนี้โปรดกรอกแบบสอบถามได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาhttp://www.ubu.ac.th/web/educational >ข่าวอื่นๆ >แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

รัชนีกร