ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดห้องพักสำหรับอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ‏

Print PDF

เรียน บุคลากรภาควิชาเคมีทุกท่าน


ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดห้องพักสำหรับอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ห้องพักรับรอง แฟลต 5 จำนวน 2 ห้อง คือ ห้อง 416 และ 417 เพื่อจัดสรรให้กับวิทยากร และแขกของคณะเข้าพัก เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของคณะเป็นอันดับแรก หากห้องพักรับรองไม่ว่างให้ใช้ห้องพักโรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลำดับถัดไป
ขอบคุณค่ะ
รัชนีกร