ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล‏

Print PDF

เรียน บุคลากรภาควิชาเคมีทุกท่าน


แจ้งเพื่อทราบค่ะ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ระบบสารสนเทศกลาง(DMS)) และงานบริหารบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-manage)) โดยทั้ง 2 ระบบ ยังมีข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน เช่น วุฒิการศึกษา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง ขอให้พิมพ์หน้าข้อมูลของทั้ง 2 ระบบและเขียนข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข ส่งได้ที่ ธุรการภาควิชา ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมลงลายมือชื่อส่งข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

ขอบคุณค่ะ
รัชนีกร