เชิญเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)

Print PDF

ขอเชิญคณาจารย์ภาควิชาเคมีและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)

ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index