ข่าวสำหรับบุคลากร
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวโน้มงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ" โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (Chatree Faikhamta) จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
3 ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีการสอนของคณาจารย์
4 ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดห้องพักสำหรับอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ‏
5 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล‏
6 แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง)
7 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาเคมีที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
8 เชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม วทร. ครั้งที่ 20 ณ ม.ราชภัฏเชียงราย
9 เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน PACCON 2011 โดย มศว.ประสานมิตร 5-7 มกราคม 54
10 เชิญเข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)