ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554

Print PDF


กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 07.00 -12.30 น. และ 18.00 - 20.30 น.

Last Updated on Friday, 16 December 2011 09:24
 

บรรยากาศการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 2554

Print PDF


บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเคมีและเทคโนโลยีการยาง ปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

 1. รศ.ดร. วรินทร ชวศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

 1. คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Last Updated on Monday, 30 May 2011 13:57
 

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เคมีและเทคโนโลยีการยาง 2554

Print PDF


บรรยากาศบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเคมีและเทคโนโลยีการยาง ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.15 - 15.30 น.

ณ ห้อง Sc 138 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

 1. ดร.ประนอม แซ่จึง หัวหน้าภาควิชาเคมี
 2. ผศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 3. ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
 4. ดร.ชาญ อินทร์แต้ม
 5. ดร.ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
 6. ดร.ทินกร แก้วอินทร์
 7. ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
 8. ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
 9. ดร.เสนอ ชัยรัมย์
 10. ดร.กิตติยา วงษ์ขัน
 11. ดร.รักเกียรติ จิตคติ
 12. อ.กวิชาติ กระเตื้องงาน
 13. อ.สุวิมล ศิริวงษ์
 14. อ.วุฒิชัย
 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยสอน และนักวิทยาศาสตร์
 16. นักศึกษาใหม่ หลักสูตรเคมีและหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง ปีการศึกษา 2554


Last Updated on Monday, 30 May 2011 13:53
 

ภาพบรรยากาศ The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH‐CIC Congress VII) ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

Print PDF


โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (PERCH) จัดประชุมวิชาการ “The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH‐CIC Congress VII): Chemistry, Environment and Society” ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

โดย นางสาวธนิกา ขันอาสา และ นางอมรรัตน์ แท่งทอง

ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานในงานประชุมดังกล่าว


Last Updated on Thursday, 26 May 2011 17:30
 

บรรยากาศในงาน ByeNior 2011 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี

Print PDF

 

บรรยากาศในงาน ByeNior 2011 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

Last Updated on Monday, 30 May 2011 13:42
 


Page 2 of 5